Pred­sjed­ni­ca: Ne­ka se ova kri­za vlas­ti što pri­je okon­ča

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - (H)

U dru­gim je dr­ža­va­ma ovak­va si­tu­aci­ja nes­ta­bil­nos­ti nor­mal­na. Uvje­re­na sam da će sve bi­ti u re­du, rek­la je Ko­lin­da Gra­bar-Ki­ta­ro­vić Pred­sjed­ni­ca Re­pu­bli­ke Ko­lin­da Gra­bar-Ki­ta­ro­vić ape­li­ra­la je u pe­tak na sve po­li­tič­ke čim­be­ni­ke u zem­lji da se kri­za vlas­ti za­vr­ši što je pri­je mo­gu­će, po­ru­čiv­ši da je dr­ža­va na pr­vom mjes­tu, a tek on­da stran­ka ili dru­gi par­ti­ku­lar­ni in­te­re­si. Is­tak­nuv­ši da se Hr­vat­ska kao mla­da de­mo­kra­ci­ja pr­vi put na­la­zi u si­tu­aci­ji nes­ta­bil­nos­ti, Gra­bar-Ki­ta­ro­vić za Na­rod­ni ra­dio us­t­vr­di­la je ka­ko je u dru­gim dr­ža­va­ma to nor­mal­no te iz­ra­zi­la uvje­re­nje da će sve bi­ti u re­du. – U dru­gim dr­ža­va­ma to je nor­mal­no, ali, na­rav­no, ape­li­ram na sve po­li­tič­ke čim­be­ni­ke da ovo sta­nje za­vr­ši­mo što je mo­gu­će pri­je za­to što su lju­di nes­trp­lji­vi, tre­ba im po­ka­za­ti od­go­vor­nost, od­luč­nost da je dr­ža­va na pr­vom mjes­tu, a tek on­da stran­ka ili dru­gi par­ti­ku­lar­ni in­te­re­si – is­tak­nu­la je pred­sjed­ni­ca. Ko­lin­da Gra­barKi­ta­ro­vić vje­ru­je da će Hr­vat­ska iz kri­ze iz­a­ći ja­ča i za jed­no is­kus­tvo bo­ga­ti­ja. – Mo­lim da vo­di­mo ra­ču­na o to­me da do­la­zi i tu­ris­tič­ka se­zo­na i pro­cje­na kre­dit­nog rej­tin­ga. Stva­ri su kre­nu­le do­bro, ima­mo gos­po­dar­ski rast, ras­tu izvoz i pro­izvod­nja, tren­do­vi su do­bri, ide­mo još svi za­jed­no ulo­ži­ti ma­lo vi­še na­po­ra da ova tu­ris­tič­ka se­zo­na bu­de naj­bo­lja, da taj gos­po­dar­ski rast kre­ne i iz­nad tri pos­to – po­ru­či­la je Gra­bar-Ki­ta­ro­vić.

BORNA FILIĆ/PIXSELL

Ko­lin­da Gra­barKi­ta­ro­vić otvo­ri­la je ju­čer no­vi stu­dio Na­rod­nog ra­di­ja

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.