Po­vu­ci­te Ka­ra­mar­ka da Vla­da nas­ta­vi da­lje ra­di­ti

“Vje­ru­jem da će zdrav ra­zum na kra­ju po­bi­je­di­ti. Na­kon to­ga ova će Vla­da funk­ci­oni­ra­ti”

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno -

Os­tav­ku ne­ću da­ti, a o mo­joj sud­bi­ni od­lu­čit će zas­tup­ni­ci. U Sa­bo­ru ću bra­ni­ti svo­ju čast od laž­nih op­tuž­bi, re­kao je pre­mi­jer Ore­ško­vić Mar­ko Špo­ljar, Iva Pu­ljić-Še­go – Os­tav­ku ne­ću da­ti, a o mo­joj sud­bi­ni od­lu­čit će sa­bor­ski zas­tup­ni­ci. U Sa­bo­ru ću bra­ni­ti svo­ju čast i ins­ti­tu­ci­ju pred­sjed­ni­ka Vla­de od laž­nih op­tuž­bi (HDZa, nap. a.) – su­kus je ju­če­raš­njeg obra­ća­nja pre­mi­je­ra Ti­ho­mi­ra Ore­ško­vi­ća.

Apel vod­stvu HDZ-a

Te­melj­nu po­ru­ku Ore­ško­vić je upu­tio HDZ-u, ne sa­mo i ne pri­mar­no pred­sjed­ni­ku stran­ke To­mis­la­vu Ka­ra­mar­ku ne­go po­naj­pri­je os­ta­lim ključ­nim lju­di­ma u vod­stvu HDZ-a. – Vje­ru­jem da će zdrav ra­zum na kra­ju po­bi­je­di­ti. Po­štu­jem HDZ kao stran­ku, kao ključ­nog part­ne­ra, i na­dam se da će ova Vla­da uz ne­ke pro­mje­ne ići da­lje. Na­kon to­ga ova Vla­da mo­že funk­ci­oni­ra­ti – re­kao je pre­mi­jer Ore­ško­vić. Jas­no je da Ore­ško­vić ape­li­ra na vod­stvo HDZ-a da “ura­zu­mi”, na­go­vo­ri ili čak na­tje­ra še­fa HDZ-a To­mis­la­va Ka­ra­mar­ka da od­stu­pi s mjes­ta pr­vog pot­pred­sjed­ni­ka Vla­de te da na­kon to­ga HDZ pred­lo­ži ne­kog dru­gog za pr­vog pot­pred­sjed­ni­ka Vla­de ka­ko bi Vla­da HDZ – Most – Ore­ško­vić mo­gla nas­ta­vi­ti da­lje. – To­mis­lav Ka­ra­mar­ko ne­ma mo­ju po­dr­šku. Ali ta se si­tu­aci­ja mo­že ri­je­ši­ti, a jas­no je što bi se tre­ba­lo do­go­di­ti – re­kao je Ore­ško­vić. Objaš­nja­va­ju­ći za­što vi­še ne tra­ži os­tav­ku oba­ju pot­pred­sjed­ni­ka Vla­de, već sa­mo Ka­ra­mar­ko­vu, pre­mi­jer je re­kao ka­ko se u me­đu­vre­me­nu pu­no to­ga do­go­di­lo. – Od tog pet­ka pu­no se to­ga pro­mi­je­ni­lo. Bo­žo Pe­trov bio je spre­man po­vu­ći se iz Vla­de, Ka­ra­mar­ko ni­je. Na­kon to­ga je po­kre­nu­ta i ini­ci­ja­ti­va za moj opo­ziv u Sa­bo­ru i op­tuž­ba da sam is­po­li­ti­zi­rao SOA-u – od­go­vo­rio je pre­mi­jer. Od­go­va­ra­ju­ći na HDZ- ovu “op­tuž­ni­cu” ko­jom tra­že nje­gov opo­ziv u Sa­bo­ru, Ore­ško­vić je re­kao ka­ko je pri­hva­tio po­nu­đe­no mjes­to pred­sjed­ni­ka Vla­de pri­mar­no ka­ko bi se ba­vio eko­no­mi­jom, gos­po­dar­stvom i inves­ti­ci­ja­ma. – Ali i SOA (Si­gur­nos­no- oba­vje­štaj­na agen­ci­ja) u do­me­ni je pred­sjed­ni­ka Vla­de. Čis­ti je spin da sam po­li­ti­zi­rao SOA-u – re­kao je pre­mi­jer Ti­ho­mir Ore­ško­vić. Po­ziv pr­vog pot­pred­sjed­ni­ka Vla­de To­mis­la­va Ka­ra­mar­ka da sva tro­ji­ca – i Ka­ra­mar­ko i Ore­ško­vić i Pe­trov – is­to­vre­me­no da­ju os­tav­ku i odu iz Vla­de pre­mi­jer je još jed­nom glat­ko od­bio. – Ne mo­gu to pri­hva­ti­ti. Ti­me bih pri­hva­tio i svo­ju kriv­nju za laž­ne op­tuž­be. Zbog svo­je čas­ti i ins­ti­tu­ci­je pre­mi­je­ra ja ću se bra­ni­ti u Sa­bo­ru. Ove su op­tuž­be laž­ne i te­ške – re­kao je Ore­ško­vić. Pred­sjed­nik Vla­de ju­čer je re­kao ka­ko još če­ka po­ziv To­mis­la­va Ka­ra­mar­ka ko­ji je taj raz­go­vor, ka­že, naj­a­vio u uto­rak. – Na­ža­lost, do na­šeg raz­go­vo­ra ni­je doš­lo – re­kao je pre­mi­jer Ore­ško­vić i do­dao ka­ko već ne­ko vri­je­me ne­ma ko­mu­ni­ka­ci­je iz­me­đu nje­ga i pr­vog pot­pred­sjed­ni­ka Vla­de. No­vi­na­ri su ga pi­ta­li za­što sam ne od­stu­pi s pre­mi­jer­ske po­zi­ci­je bu­du­ći da pre­ma an­ke­ta­ma oko 70 pos­to gra­đa­na že­li ras­pi­si­va­nje no­vih, iz­van­red­nih par­la­men­tar­nih iz­bo­ra. – Sa­bor je mjes­to u ko­jem će se od­lu­či­ti ide­mo li na iz­bo­re ili ne – od­go­vo­rio je pred­sjed­nik Vla­de. Slič­no je od­go­vo­rio na pi­ta­nje je li svjes­tan da ni on kao pre­mi­jer pa on­da i Vla­da de fac­to vi­še ne­ma­ju po­dr­šku u Sa­bo­ru.

Sas­ta­nak na Pan­tov­ča­ku

“Ka­ra­mar­ko ne­ma mo­ju po­dr­šku. Ali to se mo­že ri­je­ši­ti, a jas­no je što bi se tre­ba­lo do­go­di­ti” Čis­ti je spin da sam po­li­ti­zi­rao SOA-u, od­go­va­ra pre­mi­jer na op­tuž­be HDZ-a

– Hr­vat­ska je par­la­men­tar­na de­mo­kra­ci­ja. Zas­tup­ni­ci će ne kra­ju od­lu­či­ti tko će sve i do ka­da bi­ti član Vla­de – za­klju­čio je Ore­ško­vić. Na zah­tjev pre­mi­je­ra ju­čer pos­li­je­pod­ne na Ure­du pred­sjed­ni­ce na Pan­tov­ča­ku odr­žan je sas­ta­nak pred­sjed­ni­ka Vla­de Ti­ho­mi­ra Ore­ško­vi­ća i pred­sjed­ni­ce RH Ko­lin­de Gra­bar-Ki­ta­ro­vić.

Pre­mi­jer Ti­ho­mir Ore­ško­vić od­go­vo­rio je ju­čer na “op­tuž­ni­cu” HDZ-a ko­jom tra­že nje­gov opo­ziv u Sa­bo­ru

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.