Ho­će li ma­njin­ski zas­tup­ni­ci i ma­le stran­ke po­dr­ža­ti Ka­ra­mar­kov po­ku­šaj pres­la­ga­nja

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - Ma­rin­ko.ju­ra­sic@ve­cer­nji.net

Ini­ci­ja­ti­va za ras­pu­šta­nje Hr­vat­skog sa­bo­ra sa 62 gla­sa ne­ma šan­se dok god Most vi­di mo­guć­nost nas­tav­ka ra­da ak­tu­al­ne Vla­de Ma­rin­ko Ju­ra­sić Po­li­tič­ki ak­te­ri do 17. lip­nja tre­ba­li bi od­go­vo­ri­ti na če­ti­ri pi­ta­nja, o opo­zi­vu pred­sjed­ni­ka Vla­de Ti­ho­mi­ra Ore­ško­vi­ća, o opo­zi­vu pr­vog pot­pred­sjed­ni­ka Vla­de To­mis­la­va Ka­ra­mar­ka, o ras­pu­šta­nju Hr­vat­skog sa­bo­ra i o pres­la­gi­va­nju. Od­go­vo­ri na ta pi­ta­nja odvest će nas do no­vih iz­bo­ra, no­ve Vla­de pod vod­stvom HDZa ili ak­tu­al­ne Vla­de kroz do­go­vor HDZ-a i Mos­ta. Ve­ći­na stra­na­ka i zas­tup­ni­ka se ma­nje ili vi­še jas­no oči­to­va­la o sve­mu, a iz to­ga ka­ko su se ili se ni­su iz­jas­ni­li, mo­že ih se po­zi­ci­oni­ra­ti. Oči­gled­no je da HDZ i nji­ho­vi sa­daš­nji i mo­gu­ći bu­du­ći part­ne­ri ni­su za no­ve iz­bo­re jer zbog ak­tu­al­ne kri­ze stra­hu­ju od iz­gled­nog po­vrat­ka Zo­ra­na Mi­la­no­vi­ća na vlast. Sto­ga, ini­ci­ja­ti­va Hr­vat­skih la­bu­ris­ta za ras­pu­šta­nje Hr­vat­skog sa­bo­ra za­sad ne­ma šan­se. Za tak­vo rje­še­nje kri­ze za­sad su 62 opor­be­na zas­tup­ni­ka, a osim njih, me­đu oni­ma ko­ji bi ra­di­je no­ve iz­bo­re ne­go pres­la­gi­va­nje po HDZ-ovim uvje­ti­ma, još su dva zas­tup­ni­ka HDSSB-a i 12 Mos­ta. Ali dok god Most vi­di mo­guć­nost nas­tav­ka ra­da ak­tu­al­ne Vla­de, ne­će bi­ti za ras­pu­šta­nje Sa­bo­ra, tim vi­še što HDZ-ov šef Sa­bo­ra od­lu­ču­je kad će se o to­mu gla­so­va­ti.

82 za opo­ziv Ka­ra­mar­ka

Za opo­ziv Ore­ško­vi­ća iz­ri­či­to ili pod odre­đe­nim uvje­ti­ma poz­nat je stav 73 zas­tup­ni­ka, 13 ih je pro­tiv, če­ti­ri se ni­su iz­jas­ni­la (HSLS i HDSSB). Oci­je­ne li da bi HDZ imao šan­su pres­lo­ži­ti Vla­du, 61 pre­os­ta­li zas­tup­nik opor­be – ko­li­ko god že­le što pri­je iz­bo­re – mo­gao bi zbog tak­tič­kih raz­lo­ga gla­so­va­ti i pro­tiv opo­zi­va Ore­ško­vi­ća, či­me bi is­pro­vo­ci­ra­li i gla­so­va­nje o iz­ba­ci­va­nju Ka­ra­mar­ka iz Vla­de. Za nje­gov opo­ziv već su

Pro­tiv pres­la­ga­nja iz­ri­či­to se iz­jas­ni­la ve­ći­na u Hr­vat­skom sa­bo­ru od 76 zas­tup­ni­ka

Er­mi­na Le­kaj Pr­lja­skaj (ma­njin­ci)

Mir­ko Ra­ško­vić (ma­njin­ci)

Mi­odrag De­mo (BM 365)

Ivan Te­peš (HSP)

Da­rin­ko Ko­sor (HSLS)

Vla­di­mir Bi­lek (ma­nji­nac)

Dra­go Pr­go­met (HRID)

Ire­na Pe­tri­jev­ča­nin Vuk­sa­no­vić za, ali bez Ore­ško­vi­ća i Ka­ra­mar­ka

Ivan Ki­rin (HSP)

Pe­ro Ćo­rić (HSP) S Mos­tom i ne ako je dio vlas­ti SDSS

Da­rio Hre­bak (HSLS) Bi­li su pro­tiv Ban­di­će­va pres­la­ga­nja

La­dis­lav Il­čić (Hrast) ne ako je SDSS u vlas­ti

Ra­di­mir Ča­čić (Re­for­mis­ti) ovi­si

Šan­dor Ju­has (ma­njin­ci) ovi­si

Go­ran Do­dig (HDS) ni­je se iz­jas­nio

Ju­ro Mar­ti­no­vić ovi­si

Ivan Lo­vri­no­vić ovi­si

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.