Ore­ško­vić: 10 no­vih naf­t­nih po­lja ula­ga­nje je vri­jed­no mi­li­jar­du

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - Ma­ri­na.su­njer­ga@ve­cer­nji.net

Pre­mi­jer je pred­sta­vio 9 pro­je­ka­ta u vri­jed­nos­ti 1,3 mi­li­jar­de eura kao svo­je, iako su me­đu nji­ma i Pe­lje­ški most i dru­gi ko­je je po­gu­rao HDZ Ma­ri­na Šu­njer­ga Pred­sjed­nik Vla­de Ti­ho­mir Ore­ško­vić, ko­jem se pri­pre­ma smje­na, uz po­moć pro­je­ka­ta ko­je su pri­pre­ma­le ne­ke biv­še Vla­de nas­to­ji uvje­ri­ti jav­nost u is­ti­ni­tost vlas­ti­te tvrd­nje da nje­go­va Vla­da ra­di do­bro te da pos­to­ji mo­guć­nost da pre­ži­vi sa­bor­sko gla­so­va­nje o ne­po­vje­re­nju. Ta­ko je no­vi­na­ri­ma u pe­tak pred­sta­vio de­vet pro­je­ka­ta ukup­ne vri­jed­nos­ti 1,3 mi­li­jar­de eura kao svo­je, iako su me­đu nji­ma i Pe­lje­ški most te Du­go Se­lo Kri­žev­ci i Lu­ka Gruž či­je je ubr­za­nje po­gu­rao upra­vo HDZ či­ju je po­dr­šku Ore­ško­vić iz­gu­bio. – O LNG-u se go­vo­ri de­set go­di­na, a mi će­mo po­kre­nu­ti nje­go­vu grad­nju u idu­ća tri mje­se­ca – Ore­ško­vi­ćev je ar­gu­ment u do­ka­zi­va­nju us­pješ­nog ra­da Vla­de. U pe­tak je ta­ko­đer za­jed­no s mi­nis­trom gos­po­dar­stva To­mis­la­vom Pa­ne­ni­ćem iz Mos­to­ve kvo­te pot­pi­sao ugo­vo­re o is­tra­ži­va­nju i po­dje­li eks­plo­ata­ci­je ug­lji­ko­vo­di­ka na šest is­traž­nih po­lja u Sla­vo­ni­ji te naj­a­vio do­dat­ni na­tje­čaj za još de­set po­lja u sr­p­nju.

Ka­na­đa­ni do­bi­li naj­vi­še

– Ovo su inves­ti­ci­je od 500 mi­li­ju­na ku­na, a na tih de­set no­vih po­lja bit će i ve­će od mi­li­jar­du ku­na – ka­zao je pre­mi­jer ne os­vr­ću­ći se na kri­ti­ke no­vi­na­ra ko­ji su pro­pi­ti­va­li tre­ba li na od­la­sku pot­pi­si­va­ti du­go­roč­ne kon­ce­si­je. Ri­ječ je o za­vr­šet­ku pro­jek­ta zbog ko­jeg je Ivan Vr­do­ljak, da­nas pred­sjed­nik HNS-a, pri­mao sal­ve kri­ti­ka, a ko­ji bi tre­bao po­ve­ća­ti ukup­nu hr­vat­sku pro­izvod­nju naf­te i pli­na. Suk­lad­no od­lu­ci Vla­de, pra­vo na eks­plo­ata­ci­ju pli­na i naf­te u Sla­vo­ni­ji do­bi­li su Ina, ni­ge­rij­ski Oan­do PLC te ka­nad­ski Ver­mi­li­on, pri če­mu Ina ima pra­vo na jed­no is­traž­no po­lje, a Ver­mi­li­on na čak če­ti­ri po­vr­ši­ne od 2100 do 2600 če­tvor­nih ki­lo­me­ta­ra. Na­tje­čaj je ras­pi­sao Vr­do­ljak, a za po­dru­čje Dra­ve, is­toč­ne Sla­vo­ni­je i Sa­ve tvrt­ke su se mo­gle pri­ja­vi­ti do 18. ve­lja­če 2015. go­di­ne. Za na­tje­čaj je od po­čet­ka vla­dao ve­li­ki in­te­res pa je ta­ko čak 20 tvrt­ki po­sje­ti­lo Da­ta Ro­om za na­tje­čaj­nog pro­ce­sa, a ka­ko su ula­zak u so­bu s po­da­ci­ma pla­ti­li 5000 eura, Agen­ci­ja je svo­je­dob­no iz­vi­jes­ti­la da je sa­mo ti­me stvo­ri­la pri­ho­de od 100.000 eura. I dok je ve­li­ka po­vi­ka bi­la pro­tiv is­tra­ži­va­nja naf­t­nih po­ten­ci­ja­la u Ja­dra­nu, a i mno­gi su struč­nja­ci tvr­di­li da naf­te u Ja­dra­nu ne­ma do­volj­no za is­pla­ti­vu eks­plo­ata­ci­ju, Sla­vo­ni­ja je poz­na­ta po naf­t­nom bo­gat­stvu.

Kap u mo­ru po­tre­ba

Upit­no je tek ko­li­ko ga je os­ta­lo s ob­zi­rom na to da je do sa­da is­crp­lje­no 700 mi­li­ju­na ba­re­la naf­te te 350 mi­li­ju­na ba­re­la pli­na. Iako bi od za­vr­šet­ka ovog na­tje­ča­ja tre­ba­le pro­fi­ti­ra­ti i dr­ža­va i lo­kal­na za­jed­ni­ca, a nji­me će se otvo­ri­ti i rad­na mjes­ta, naf­ta ko­ju će te tvrt­ke pro­na­ći tek je kap u mo­ru ukup­nih hr­vat­skih po­tre­ba za ener­gen­ti­ma. Hr­vat­ska, na­ime, uvo­zi oko 82 pos­to svo­jih po­tre­ba za naf­tom, a oko 41 pos­to ukup­nih po­tre­ba za pli­nom. To su mi­li­jar­de eura vri­jed­ni uvo­zi ko­ji znat­no utje­ču i na vanj­sko­tr­go­vin­sku bi­lan­cu. Sto­ga je po-

Ore­ško­vić: O LNG-u se go­vo­ri 10 go­di­na, a mi će­mo po­kre­nu­ti nje­go­vu grad­nju u idu­ća 3 mje­se­ca

ti­ca­nje up­s­tre­ama u Hr­vat­skoj pre­sud­no za sma­nje­nje ovis­nos­ti o uvo­zu ener­ge­na­ta. Na­tje­čaj za šest po­lja bio je tek dio pla­na za on­sho­re is­tra­ži­va­nja i eks­plo­ata­ci­je naf­te i pli­na jer je biv­ši mi­nis­tar pri­pre­mao pro­jekt ko­jim se tre­ba­lo omo­gu­ći­ti is­tra­ži­va­nje na di­nar­skom po­dru­čju te u Li­ci ko­je je ne­tak­nu­to i mo­glo bi bi­ti još bo­ga­ti­je od sla­von­skih na­la­zi­šta. In­te­res za pro­jekt ovi­sit će naj­vi­še o ci­je­ni naf­te ko­ja se na svjet­skim tr­ži­šti­ma dje­lo­mič­no opo­ra­vi­la i do­se­gla je onu po ko­joj je is­pla­ti­vo eks­plo­ati­ra­ti naf­tu na kop­nu.

PATRIK MACEK/ PIXSELL

Pred­sjed­nik HSP-a AS Ivan Te­peš

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.