Za­pa­lje­na zas­ta­va is­pred sje­di­šta Mos­ta

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno -

se iz­jas­ni­la 82 zas­tup­ni­ka (Hr­vat­ska ras­te, Ži­vi zid, Pe­tri­na, Most, HDSSB, Hrid i pet ma­njin­skih), što je po­ru­ka i HDZ-u o ne­ute­me­lje­nos­ti op­tuž­bi o ucje­ni HDZ-a. S tim da je i Da­rin­ko Ko­sor već re­kao da afe­ra Ka­ra­mar­ko “sva­ka­ko šte­ti” Vla­di. Ipak, tak­ti­zi­ra­nje opor­be s ne­po­dr­ža­va­njem zah­tje­va HDZ-a o opo­zi­vu Ore­ško­vi­ća bio bi pre­ve­lik ri­zik. Jer, pi­ta­nje svih pi­ta­nja, ka­ko za tak­ti­ku opor­be, ali još vi­še za HDZ i nji­ho­ve po­ten­ci­jal­ne bu­du­će partnere jest – ima li HDZ uop­će šan­se skle­pa­ti no­vu Vla­du bez Mos­ta.

Po­li­tič­ka pa­pa­zja­ni­ja

Struk­tu­ra tak­ve vlas­ti bi­la bi pu­no slo­že­ni­ja, krh­ki­ja pa on­da i ne­funk­ci­onal­ni­ja (ako je to mo­gu­će) i od bi­lo kak­ve “po­prav­lje­ne” ak­tu­al­ne Vla­de, čak i kad bi HDZ us­pio po­mi­ri­ti i za­do­vo­lji­ti in­te­re­se svih ko­ji bi uš­li u tak­vu Vla­du. Za pres­la­gi­va­nje iz­ri­či­to, uvjet­no ili po­ten­ci­jal­no ima 75 zas­tup­ni­ka, s tim da je ne­upit­no 49 HDZ-ovih, dok uz pre­os­ta­lih 26 sto­je upit­ni­ci. Ve­ći­na u Sa­bo- ru, njih 76, iz­jas­ni­la se iz­ri­či­to pro­tiv pres­la­gi­va­nja. Zna­či, čak i ako HDZ za­do­vo­lji i po­mi­ri sve uvje­te u toj po­li­tič­koj pa­pa­zja­ni­ji, mo­rao bi pri­do­bi­ti ba­rem još jed­nog zas­tup­ni­ka iz ta­bo­ra onih ko­ji su od­luč­no rek­li ne pres­la­gi­va­nju. Sva­ki odus­ta­nak “uvjet­nih” sa­mo bi po­ja­čao nji­ho­va na­da­nja u krh­ku mo­ral­nu struk­tu­ru Mos­ta. Ali na­kon is­tu­pa Bo­že Pe­tro­va i ju­če­raš­nje po­ru­ke mos­to­va­ca u Sa­bo­ru “Obraz ne­ma ci­je­nu”, ta su oče­ki­va­nja još na­iv­ni­ja te sa­mo po­ja­ča­va­ju Mos­to­ve po­ru­ke o mo­ra­lu, ne­po­ko­leb­lji­vos­ti i za­jed­niš­tvu. Ne­us­pjeh pres­la­gi­va­nja HDZ i des­nu op­ci­ju gu­ra u iz­gled­ni iz­bor­ni po­raz. U stra­hu od sr­lja­nja u pro­past, HDZ mo­že odus­ta­ti od zah­tje­va za opo­ziv Ore­ško­vi­ća sve do 17. lip­nja kad is­tje­če rok za iz­gla­sa­va­nje po­vje­re­nja Ka­ra­mar­ku jer gla­so­va­nje o po­vje­re­nju pre­mi­je­ru po lo­gi­ci HDZ-a mo­ra bi­ti pri­je. Od­lu­ka Po­vje­rens­tva za spre­ča­va­nje su­ko­ba in­te­re­sa, ko­je o Ka­ra­mar­ku od­lu­ču­je u sri­je­du, mo­gla bi dra­ma­tič­no pro­mi­je­ni­ti stra­te­gi­ju HDZ-a.

Is­pred sre­diš­nji­ce Mos­ta net­ko je pod okri­ljem no­ći s če­t­vrt­ka na pe­tak za­pa­lio nji­ho­vu stra­nač­ku zas­ta­vu. Ne­ugo­dan do­ga­đaj mos­tov­ci su ko­men­ti­ra­li na fej­su: “Mo­že­te za­pa­li­ti i uni­šti­ti kr­pu, ali ne mo­že­te stav: Jav­ni in­te­res is­pred pri­vat­nog!”

IVAN TE­PEŠ: “Ov­las­ti­li” smo HDZ da pri­kup­lja pot­pi­se za pres­la­ga­nje Vla­de. Vje­ru­jem ko­ali­cij­skim part­ne­ri­ma da zna­ju što ra­de.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.