Osi­gu­raj­te no­vac za pri­je­voz sred­njo­ško­la­ca

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - (h)

Ni Mi­li­jan Br­kić ni To­mis­lav Ču­ljak ne su­dje­lu­ju u Ka­ra­mar­ko­vim ope­ra­ci­ja­ma. Br­kić je na te­re­nu, a Čulj­ka ne pi­ta­ju za sa­vjet... Kao i dr­ža­va, i HDZ se na­la­zi u iz­van­red­noj po­li­tič­koj si­tu­aci­ji. U idu­ćih se­dam da­na po­vu­ći će se pre­sud­ni po­te­zi o ko­ji­ma će, u pr­vom re­du, ovi­si­ti i bu­duć­nost HDZ-a.

Ulo­ga po­vrat­ni­ka Mi­li­no­vi­ća

Još su otvo­re­ne sve op­ci­je – ru­še­nje Vla­de, pres­la­gi­va­nje, no­vi iz­bo­ri... Tim je za­nim­lji­vi­je tko u HDZ-u tre­nu­tač­no od­lu­ču­je, od­nos­no sa­vje­tu­je še­fa HDZ-a o naj­važ­ni­jim po­te­zi­ma. Iako HDZ ima svo­ja for­mal­na ti­je­la, a naj­vi­še je Pred­sjed­niš­tvo, u Ka­ra­mar­ko­vu su naj­u­žem kru­gu, pre­ma na­šim in­for­ma­ci­ja­ma, i lju­di ko­ji ni­su čla­no­vi stra­nač­kih ti­je­la, a ne­ki ni for­mal­no čla­no­vi HDZ-a. Ka­ra­mar­ko, na­rav­no, ima pra­vo ima­ti svoj tim lju­di ko­ji­ma vje­ru­je i na ko­je se os­la­nja, no u di­je­lu HDZ-a sma­tra se da se bit­ne stra­nač­ke od­lu­ke po­nov­no do­no­se u kru­gu lju­di ko­ji s HDZ- om ne­ma­ju ve­ze. U HDZ-u se ču­je da se Ka­ra­mar­ko u do­no­še­nju od­lu­ka naj­vi­še os­la­nja na no­vog glav­nog taj­ni­ka HDZ-a Do­ma­go­ja Iva­na Mi­lo­še­vi­ća, ko­ji je pre­ko no­ći pos­tao Ka­ra­mar­ko­va zvi­jez­da iako ne­ma ni­kak­vo upo­ri­šte u HDZ- ovoj ba­zi, za­tim na An­to­na Kli­ma­na, mi­nis­tra tu­riz­ma i čla­na Pred­sjed­niš­tva s ko­jim je Ka­ra­mar­ko do­bar pri­ja­telj te na Iva­na Ba­ke­tu, ko­ji mu je bio part­ner u So­bo­li­ju, a u Vla­di mu je sa­vjet­nik za na­ci­onal­nu si­gur­nost. U užem kru­gu su­rad­ni­ka su i Mi­ro Ko­vač, mi­nis­tar vanj­skih pos­lo­va i me­đu­na­rod­ni taj­nik HDZ-a, mi­nis­tar obra­ne Jo­sip Bu­lje­vić, ali i Mar­tin Pas­tu­ović, Ka­ra­mar­kov sa­vjet­nik za gos­po­dar­stvo. Od svih na­ve­de­nih sa­mo su Kli­man, Ko­vač i Mi­lo­še­vić (po funk­ci­ji glav­nog taj­ni­ka) čla­no­vi Pred­sjed­niš­tva, dok os­ta­li ni­su u vod­stvu stran­ke, a Bu­lje­vić i Pas­tu­ović ni­su ni čla­no­vi HDZ-a. Mi­lo­še­vić se do­is­ta pro­met­nuo u Ka­ra­mar­ko­vu zvi­jez­du, a u HDZ-u se pri­ča da ga je Ka­ra­mar­ko pro­mo­vi­rao u glav­nog taj­ni­ka jer je us­pos­ta­vio kon­tak­te s ma­njin­ci­ma ko­ji su HDZ-u po­treb­ni za even­tu­al­nu no­vu ve­ći­nu. Na pre­go­vo­ri­ma s po­ten­ci­jal­nim part­ne­ri­ma uz Ka­ra­mar­ka su, doz­na­je­mo, uglav­nom Mi­lo­še­vić i Kli­man. Ka­ra­mar­kov oda­bir Kli­ma­na kao pre­go­va­ra­ča, osim nji­ho­va du­go­go­diš­njeg poz­nans­tva, ne ču­di jer Kli­man kao HDZ-ovac iz Is­tre gdje su ma­nji­ne po­seb­no uva­že­ne mo­že pri­vu­ći po­vje­re- nje. Iako mu je pri­je če­ti­ri go­di­ne bio naj­žeš­ći kri­ti­čar na iz­bo­ri­ma za še­fa HDZ-a, po­vrat­nik u vrh stran­ke Dar­ko Mi­li­no­vić u jav­nim je is­tu­pi­ma ne­ko­li­ko pu­ta za­šti­tio Ka­ra­mar­ka. On ka­že da ne za­go­va­ra Ka­ra­mar­ka, ne­go ins­ti­tu­ci­ju pred­sjed­ni­ka HDZ-a jer je sa­da po­treb­no oču­va­ti je­dins­tvo stran­ke, no ne­ki ga u HDZ-u sa­da do­živ­lja­va­ju kao Ka­ra­mar­ko­va po­uz­da­ni­ka. Sli­ka lju­di ko­ji­ma se Ka­ra­mar­ko sa­da okru­žio bit­no odu­da­ra od one pri­je če­ti­ri go­di­ne. Mi­li­ja­na Br­ki­ća, do­ne­dav­nog glav­nog taj­ni­ka, a sa­da za­mje­ni­ka še­fa HDZ-a, ne­ma u Ka­ra­mar­ko­vu ti­mu ni­ti su­dje­lu­je u ključ­nim ope­ra­ci­ja­ma i ak­ci­ja­ma. Što­vi­še, Br­kić se, ču­je se u HDZ-u, mak­nuo od sve­ga i obi­la­zi te­ren ko­ji je nje­gov naj­ja­či adut u stranci. On se pri­je osam da­na na Pred­sjed­niš­tvu HDZ-a pr­vi put otvo­re­no su­prot­sta­vio Ka­ra­mar­ku i za­tra­žio da se po­vu­če iz Vla­de s mjes­ta pot­pred­sjed­ni­ka. Iz­ra­zio je sum­nju da HDZ mo­že sas­ta­vi­ti no­vu par­la­men­tar­nu ve­ći­nu te se us­pro­ti­vio opo­zi­vu pre­mi­je­ra Ore­ško­vi­ća, od­nos­no ru­še­nju Vla­de jer sma­tra da bi no­vi iz­bo­ri bi­li po­gub­ni za HDZ. Br­kić se na­kon te sjed­ni­ce ogla­sio tek pre­kju­čer ka­da je na Fa­ce­bo­oku obja­vio da no­vi iz­bo­ri ni­su rje­še­nje i ape­li­rao da svi oni o ko­ji­ma ovi­si bu­duć­nost Hr­vat­ske pres­ta­nu mis­li­ti na se­be i na svo­je fo­te­lje. Tu je po­ru­ku upu­tio svim po­li­tič­kim ak­te­ri­ma, ali ona je upu­će­na i Ka­ra­mar­ku jer o nje­go­vim bu­du­ćim po­te­zi­ma ovi­si ho­će li se HDZ do­ves­ti u si­tu­aci­ju no­vih iz­bo­ra. Dio po­bu­nje­nih zas­tup­ni­ka u HDZ-u već je jas­no re­kao da no­vi iz­bo­ri zna­če da će HDZ po­bje­du na plad­nju is­po­ru­či­ti Zo­ra­nu Mi­la­no­vi­ću i SDP-u.

Ču­ljak je Šek­so­va ško­la

Iako je nje­gov od­nos s Ka­ra­mar­kom i s Br­ki­ćem već du­go na le­du, biv­ši po­li­tič­ki taj­nik To­mis­lav Ču­ljak, a sa­da pot­pred­sjed­nik HDZ-a, ta­ko­đer ne su­dje­lu­je u ope­ra­ci­ja­ma pres­la­gi­va­nja vlas­ti ni­ti it­ko tra­ži nje­go­ve sa­vje­te. Ču­ljak je, ka­žu u HDZ-u, Šek­so­va ško­la i nje­go­vu po­li­tič­ku kom­bi­na­to­ri­ku ne tre­ba pod­ci­je­ni­ti. Pred­sjed­niš­tvo HDZ-a do­ni­je­lo je od­lu­ku da HDZ ide u opo­ziv pre­mi­je­ra i pres­la­ga­nje, a pi­ta­nje je ho­će li idu­ćih da­na, pri­je ko­nač­nog po­te­za, Pred­sjed­niš­tvo još jed­nom za­sje­da­ti i mo­žda ne­što pro­mi­je­ni­ti.

Hr­vat­ska na­rod­na stran­ka - li­be­ral­ni de­mo­kra­ti po­zva­la je Vla­du da osi­gu­ra no­vac za bes­plat­ni pri­je­voz sred­njo­ško­la­ca, i to re­ba­lan­som dr­žav­nog pro­ra­ču­na ili iz pro­ra­čun­skih re­zer­vi, od­nos­no re­ba­lan­som stav­ki u Mi­nis­tar­stvu.

U HDZ-u se pri­ča da je Mi­lo­še­vić pos­tao še­fo­va zvi­jez­da zbog kon­ta­ka­ta s ma­njin­ci­ma Pi­ta­nje je ho­će li idu­ćih da­na, pri­je ko­nač­nog po­te­za, vrh stran­ke još jed­nom za­sje­da­ti IVO BALDASAR: Po­če­la je pr­lja­va i bes­po­šted­na utak­mi­ca u ko­joj mno­gi za­bo­rav­lja­ju na in­te­re­se Spli­ta. Pa­rić me do­vo­di u ve­zu s Ma­mi­ćem, a u ži­vo­tu ga ni­sam sreo.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.