SDP uvje­ren u 64 pot­pi­sa, ali ma­nji­ne još ni­su pri­do­bi­li

Zas­tup­ni­ci SDP-a vi­še ne­će ići na sjed­ni­ce sa­bor­skih od­bo­ra

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - Pe­tra Ma­re­tić Žo­nja, Tea Ro­mić

Opor­ba ra­ču­na na tri pot­pi­sa ma­nji­na­ca, ali Klub ma­nji­na ko­nač­nu od­lu­ku ju­čer ni­je do­nio – no­vi sas­ta­nak naj­av­lju­ju za sri­je­du re­dak­ci­ja@ve­cer­nji.net Pred­sjed­nik SDP-a Zo­ran Mi­la­no­vić u Sa­bo­ru je ju­čer iz­ja­vio da će nje­go­va stran­ka sku­pi­ti do­volj­no pot­pi­sa za sa­mo­ras­pu­šta­nje Sa­bo­ra ako im se u tom zah­tje­vu pri­dru­ži i Most.

La­bo­ra­to­rij­ski mi­še­vi

– Hr­vat­ski gra­đa­ni ni­su la­bo­ra­to­rij­ski mi­še­vi. I vi­še je od 70 pos­to gra­đa­na iz da­na u dan za iz­bo­re. Mis­li­mo da tu vo­lju tre­ba po­što­va­ti i zbog te vo­lje i zbog in­te­re­sa hr­vat­skog na­ro­da i hr­vat­ske dr­ža­ve. Imat će­mo do­volj­no pot­pi­sa, i vi­še ne­go što je do­volj­no da o zas­tup­ni­ci­ma Mos­ta u tom tre­nut­ku ovi­si ho­će li uči­ni­ti ono nuž­no ili će do­pus­ti­ti da ih HDZ, što naj­av­lju­ju, če­ru­pa iz da­na u dan i oti­ma im lju­de. To je na nji­ma, to je pi­ta­nje nji­ho­ve sa­vjes­ti, od­go­vor­nos­ti, vje­re u vlas­ti­tu sna­gu da na iz­bo­ri­ma po­nov­no iz­bo­re ne­ku po­dr­šku – ka­zao je Mi­la­no­vić. SDP-ova je ra­ču­ni­ca slje­de­ća. Oni će, ka­ko je po­t­vr­dio i Mi­la­no­vić, sku­pi­ti vi­še od 64 pot­pi­sa, a po­tom ra­ču­na­ju na po­moć mos­to­va­ca, od­nos­no nji­ho­vih 12 ru­ku što je sve sku­pa do­volj­no da se Sa­bor sa­mo­ras­pus­ti. Mi­la­no­vić je po­ru­čio i da on če­ka i gle­da ka­ko će se kri­za ri­je­ši­ti i ka­ko su sva gla­sa­nja o ne­po­vje­re­nju za SDP u ovom tre­nut­ku tak­tič­ko sred­stvo, od­nos­no ins­tru­ment da se Hr­vat­ski sa­bor u ovom sas­ta­vu ras­pus­ti i da se što pri­je ide na iz­bo­re. Mi­la­no­vić je, ka­žu zas­tup­ni­ci SDP-a, is­to po­no­vio i nji­ma na sas­tan­ku Klu­ba zas­tup­ni­ka ko­ji se odr­žao ju­čer uju­tro pri­je sa­mog gla­sa­nja u Sa­bo­ru. – Nas­tu­pio je dos­ta sa­mo­uvje­re­no i jas­no je ka­zao da će pot­pi­se ima­ti te da će još je­di­no ne­dos­ta­ja­ti pot­pi­si Mos­ta, a da na njih ra­ču­na idu­ći tje­dan, mo­žda već u po­ne­dje­ljak – ka­že je­dan zas­tup­nik SDP-a. Opor­ba, na­ime, osim svih zas­tup­ni­ka biv­še ko­ali­ci­je Hr­vat­ska ras­te ra­ču­na i na pot­pis IDS-a, Iva­na Vi­li­bo­ra Sin­či­ća, Sti­pe Pe­tri­ne, ali i tro­ji­ce ma­nji­na­ca – Mi­lo­ra­da Pu­pov­ca i Mi­le Hor­va­ta iz SDSS-a te Velj­ka Kaj­ta­zi­ja. Me­đu­tim, nit­ko od ma­nji­na­ca svoj pot­pis za ras­pu­šta­nje Sa­bo­ra SDP-u još oči­to ni­je dao s ob­zi­rom na to da se ju­čer u 13 sa­ti sas­tao i Klub na­ci­onal­nih ma­nji­na u ko­je­mu je šest ma­njin­skih zas­tup­ni­ka, me­đu ko­ji­ma su i SDSS- ov­ci i Kaj­ta­zi, a na­kon ko­jeg su po­ru­či­li da od­lu­ka ni­je do­ne­se­na i zbog ra­zi­la­že­nja u miš­lje­nji­ma. Pa će no­vi sas­ta­nak odr­ža­ti u idu­ću sri­je­du. Ma­nji­ne su ina­če ju­čer ras­prav­lja­le ka­ko se pos­ta­vi­ti u svim slu­ča­je­vi­ma ko­ji bi se idu­ći tje­dan mo­gli na­ći na dnev­nom re­du u Sa­bo­ru – od opo­zi­va pre­mi­je­ra Ti­ho­mi­ra Ore­ško­vi­ća, opo­zi­va pr­vog pot­pred­sjed­ni­ka Vla­de To­mis­la­va Ka­ra­mar­ka do pri­jed­lo­ga o ras­pu­šta­nju Sa­bo­ra. Izos­ta­nak od­lu­ke ma­nji­na ne­ke SDP- ov­ce ju­čer ni­je pre­vi­še za­ma­rao. I da­lje su uvje­re­ni da će 64 pot­pi­sa za ras­pu­šta­nje ima­ti te lop­ti­cu pre­ba­cu­ju na Most. – Za­što se njih ne pi­ta ka­da će oni da­ti svo­je pot­pi­se na ras­pu­šta­nje Sa­bo­ra? Mi svo­je ima­mo i po­ka­zat će­mo ih ka­da do­đe vri­je­me. A ne­ma šan­se da sa­da go­vo­ri­mo o ime­ni­ma. Mi smo na­pra­vi­li ono što je tre­ba­lo na­kon što smo tra­ži­li opo­ziv Ka­ra­mar­ka, a sve ra­di­mo sa­mo s jed­nim ci­ljem – da što pri­je do­đe do iz­bo­ra. Mi slu­ša­mo gra­đa­ne. Je­di­no će no­vi iz­bo­ri ri­je­ši­ti ovu si­tu­aci­ju – ka­že naš iz­vor iz vod­stva SDP-a. S dru­ge stra­ne iz Mos­ta po­ru­ču­ju da oni o zah­tje­vu opor­be za ras­pu­šta­nje Sa­bo­ra još uop­će ni­su raz­go­va­ra­li, a ka­mo­li od­lu­či­li što će uči­ni­ti po tom pi­ta­nju. – Bu­du­ći da je Do­mo­ljub­na ko­ali­ci­ja ka­za­la da ona ima ve­ći­nu, ne­ka nam pr­vo po­ka­žu ko­jih to 76 ru­ku ima­ju – po­ru­čio je zas­tup­nik Mos­ta Mi­ro Bulj te do­dao ka­ko je naj­važ­ni­ja po­ru­ka da je 12 mos­to­va­ca slož­no i čvr­sto. Ina­če, na sas­tan­ku Klu­ba zas­tup­ni­ka SDP-a ju­čer je do­go­vo­re­no i da nji­ho­vi zas­tup­ni­ci od idu­ćeg tjed­na ne pla­ni­ra­ju ići na sjed­ni­ce sa­bor­skih od­bo­ra i su­dje­lo­va­ti u nji­ho­vu ra­du.

Re­iner šef pro­ce­du­re

Za­nim­lji­vo je da pred­sjed­nik Sa­bo­ra Željko Re­iner ju­čer ni­je pris­tao uvr­sti­ti na dnev­ni red zah­tjev La­bu­ris­ta za ras­pu­šta­nje Sa­bo­ra ko­ji su još po­čet­kom ovog tjed­na upu­ti­li u pro­ce­du­ru. Od­bio je uvr­sti­ti i zah­tjev HNS-a za ras­pra­vu o ku­ri­ku­lar­noj re­for­mi ko­ji je u pro­ce­du­ru upu­ćen još pri­je de­se­tak da­na. La­bu­ris­ti­ca Nan­si Ti­re­li rek­la je Re­ine­ru da je gos­tu­ju­ći na jed­noj te­le­vi­zi­ji re­kao ka­ko će nji­hov zah­tjev u dnev­ni red uvr­sti­ti u pe­tak pa je tra­ži­la objaš­nje­nje za­što ne da­nas. – Pos­to­ji i idu­ći pe­tak. Uvr­stit ću ga u za­kon­skim ro­ko­vi­ma, a to je 15 da­na – uz­vra­tio je Re­iner. Sku­pi li se 76 pot­pi­sa za ras­pu­šta­nje Sa­bo­ra, u SDP-u su uvje­re­ni da će Re­iner mo­ra­ti to od­mah sta­vi­ti na dnev­ni red jer će pri­ti­sak bi­ti pre­ve­lik.

Šef Sa­bo­ra Re­iner ni­je sta­vio na dnev­ni red zah­tjev La­bu­ris­ta o ras­pu­šta­nju par­la­men­ta O opor­be­nom zah­tje­vu za ras­pu­šta­nje Sa­bo­ra Most još uvi­jek ni­je ni ras­prav­ljao

Ho­će li Pu­po­vac pot­pi­sa­ti Mi­la­no­vi­ću ili će po­ma­ga­ti HDZ-u?

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.