U Me­đu­go­rje idu obra­zo­va­ni­ji vjer­ni­ci

Ve­ći­na po­ho­di to ma­ri­jan­sko sve­ti­šte ra­di du­hov­ne utje­he, a dvi­je tre­ći­ne su že­ne

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - Re­dak­ci­ja@ve­cer­nji.net

Na­kon po­vrat­ka iz Me­đi­mur­ja vi­še je onih ko­ju su uvje­re­ni da se Gos­pa uis­ti­nu uka­za­la, a sa­mo je pet pos­to ra­zo­ča­ra­nih gos­ti­ju Sil­vi­je To­ma­še­vić Iz Ita­li­je na ho­do­čaš­će u Me­đu­go­rje od­la­ze obra­zo­va­ni lju­di, sa sred­njom ili vi­so­kom struč­nom spre­mom, pro­iz­la­zi iz is­tra­ži­va­nja ko­je je pro­veo so­ci­olog Lu­ca Pe­sen­ti, pro­fe­sor na mi­lan­skom sve­uči­li­štu Cat­to­li­ca. Nje­go­vo is­tra­ži­va­nje objav­lje­no je u knji­zi “Moj se ži­vot pro­mi­je­nio u Me­đu­gor­ju“(La mia vi­ta è cam­bi­ata a Me­dju­go­rje) ko­ju je za iz­da­va­ča Edi­zi­oni Ares pri­pre­mio no­vi­nar Ge­ro­la­mo Fa­zzi­ni. Dos­ta se go­vo­ri­lo o ho­do­čaš­ći­ma u Me­đu­go­rje, o vi­dje­li­ca­ma ko­ji­ma se na­vod­no uka­za­la Gos­pa, pa i o lju­di­ma ko­ji od­la­ze u ma­lo her­ce­go­vač­ko mjes­to jer su “za­lu­đe­ni” na­vod­nim uka­za­nji­ma. Ovih je da­na no­vi­nar Pa­olo Bro­sio, ve­li­ki za­ljub­lje­nik u Me­đu­go­rje, obja­vio na svo­joj Fa­ce­bo­ok stra­ni­ci snim­ku svje­tle­će si­lu­ete za ko­ju je ka­zao da je Gos­pa pa su ga mno­gi is­mi­ja­va­li.

Ma­li dio ide iz ra­doz­na­los­ti

No ovo is­tra­ži­va­nje po­ka­zu­je da u Me­đu­go­rje od­la­ze obra­zo­va­ni lju­di, ko­ji ni­su ni sljed­be­ni­ci kon­zer­va­tiv­nog ka­to­li­čans­tva ni ne­kog pos­t­mo­der­nis­tič­kog ili mis­tič­nog ču­do­tvor­nog kul­ta. U Pe­sen­ti­je­vu is­tra­ži­va­nju su­dje­lo­va­lo je 1049 is­pi­ta­ni­ka ho­do­čas­ni­ka ko­ji su u Me­đu­go­rje pu­to­va­li auto­bu­som ili zra­ko­plo­vom s tu­ris­tič­kom agen­ci­jom Rus­co­ni Vi­ag­gi u raz­dob­lju od trav­nja do lis­to­pa­da 2015. Ri­ječ je o Ta­li­ja­ni­ma sa sje­ve­ra zem­lje, od­nos­no 77,4% ih je iz Lom­bar­di­je, a 13,3% iz Pi­emon­tea. Ve­ći­na je ho­do­čas­ni­ka iz ma­lih gra­do­va, ma­njih od 20 ti­su­ća sta­nov­ni­ka, a sa­mo 12% ih je iz Mi­la­na te 11% iz To­ri­na. Ve­ći­na ho­do­čas­ni­ka su že­ne (68,8%), a dob ho­do­čas­ni­ka dos­ta je vi­so­ka. Sa­mo je 28% mla­đih

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.