USKOK pred­lo­žio da se Do­lač­kom uki­ne pri­tvor

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - (ija)

Is­traž­ni za­tvor Želj­ku Do­lač­kom bio je odre­đen zbog mo­gu­ćeg utje­ca­ja na svje­do­ke, a bi­lo je pred­lo­že­no da se is­pi­ta­ju 34 svje­do­ka Željko Do­lač­ki, sus­pen­di­ra­ni na­čel­nik Služ­be za suz­bi­ja­nje or­ga­ni­zi­ra­nog kri­mi­na­li­te­ta PU za­gre­bač­ke, na­kon mje­sec i pol da­na is­traž­nog za­tvo­ra na­pus­tio je zi­di­ne Re­me­tin­ca. Uki­da­nje is­traž­nog za­tvo­ra Do­lač­kom ju­čer je su­cu is­tra­ge za­gre­bač­kog Žu­pa­nij­skog su­da pred­lo­žio USKOK, i to zbog to­ga što su is­pi­ta­li 34 pred­lo­že­na svje­do­ka. Bu­du­ći da je Do­lač­kom is­traž­ni za­tvor bio odre­đen zbog mo­gu­ćeg utje­ca­ja na svje­do­ke, is­pi­ti­va­njem pred­lo­že­nih svje­do­ka pres­ta­la je pos­to­ja­ti os­no­va po ko­joj je Do- lač­kom is­traž­ni za­tvor odre­đen. – USKOK se oči­to po­žu­rio jer pre­ma in­for­ma­ci­ja­ma ko­je smo ima­li s is­pi­ti­va­njem svje­do­ka su tre­ba­li bi­ti go­to­vi idu­ći tje­dan – krat­ko je od­lu­ku USKOK-a ko­men­ti­rao Velj­ko Mi­lje­vić, bra­ni­telj Želj­ka Do­lač­kog. USKOK sum­nji­či Do­lač­kog da je fin­gi­rao pro­va­lu u sef u nje­go­vu ure­du iz ko­jeg je po­čet­kom trav­nja ukra­de­no oko 280.000 eura i dva ki­lo­gra­ma zla­ta. Dva­de­se­tak da­na na­kon pro­va­le Do­lač­ki je uhi­ćen i pri­tvo­ren, a tu­ži­telj­stvo ga je sum­nji­či­lo da je fin­gi­rao pro­va­lu u sef ta­ko što ga je pre­pi­lio dok su vra­ta se­fa bi­la otvo­re­na. Nes­luž­be­no se mo­glo ču­ti da USKOK ima i do­ka­ze, po­put snim­ke iz jed­nog tr­go­vač­kog cen­tra na ko­joj se na­vod­no vi­di da Do­lač­ki ku­pu­je pi­lu. Ći­ro Bla­že­vić obi­lje­žio Dan svjes­nos­ti o opas­nos­ti­ma na že­ljez­nič­ko-ces­tov­nim pri­je­la­zi­ma

Željko Do­lač­ki Tu­ži­telj­stvo ga sum­nji­či da je fin­gi­rao pro­va­lu u sef u vlas­ti­tom ure­du

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.