Što je o štan­do­vi­ma Ban­dić do­go­va­rao s vo­za­če­va mo­bi­te­la

Raz­go­vor s I. Lo­vri­ćem u lis­to­pa­du 2014.

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - Iva­na.ja­ke­lic@ve­cer­nji.net

Mo­žda za­gre­bač­ki gra­do­na­čel­nik ima dis­kre­cij­sko pra­vo di­je­li­ti no­vac, no ne­ma pra­vo pri­kri­va­ti ko­me ga da­je Iva­na Ja­ke­lić Mi­lan Ban­dić, gra­do­na­čel­nik Za­gre­ba, ko­ji se­be sma­tra naj­važ­ni­jim fak­to­rom even­tu­al­nih bu­du­ćih po­li­tič­kih pres­la­gi­va­nja na na­ci­onal­noj ra­zi­ni, ima oz­bilj­nih prav­nih pro­ble­ma jer je USKOK pro­tiv nje­ga po­di­gao op­tuž­ni­ce za afe­ru Agram i za afe­ru Štan­do­vi. Op­tuž­ni­ce za­sad ni­su po­t­vr­đe­ne jer je ona za afe­ru Agram otiš­la na Vr­hov­ni sud po žal­bi obra­ne, dok se ona za Štan­do­ve, na­kon žal­be USKOK-a, vra­ti­la na za­gre­bač­ki Žu­pa­nij­ski sud. U slu­ča­ju Agram obra­ne su tra­ži­le da se iz spi­sa kao ne­za­ko­nit do­kaz iz­dvo­je snim­ke taj­no snim­lje­nih raz­go­vo­ra iz­me­đu Ban­di­ća i nje­go­vih su­op­tu­že­ni­ka, nas­ta­le po na­lo­gu su­ca is­tra­ge. Sud im je dao za pra­vo, pa se če­ka što će re­ći Vr­hov­ni sud. U slu­ča­ju Štan­do­vi, gdje se Ban­dić te­re­ti da je po­go­do­vao gra­đan­skoj ini­ci­ja­ti­vi “U ime obi­te­lji” te joj dao štan­do­ve za vri­je­me odr­ža­va­nja re­fe­ren­du­ma o bra­ku, sud je op­tuž­ni­cu od­ba­cio, no Vr­hov­ni sud je od­lu­ku po­ni­štio te je vra­tio ni­žem su­du na po­nov­no od­lu­či­va­nje.

“To si ri­je­šio s deč­ki­ma?”

A iz te op­tuž­ni­ce i snim­ki taj­no snim­lje­nih raz­go­vo­ra mo­že se iš­či­ta­ti ka­ko Ban­dić vla­da Za­gre­bom. Pri­mje­ri­ce, taj­no snim­lje­nom raz­go­vo­ru iz lis­to­pa­da 2014., Ban­dić, oči­to svjes­tan ili do­bro oba­vi­je­šten da je pod nad­zo­rom, ne ko­mu­ni­ci­ra iz­rav­no s po­dre­đe­ni­ma, već raz­go­vo­ri idu pre­ko mo­bi­te­la nje­go­va vo­za­ča. Je­dan od tak­vih raz­go­vo­ra upu­ćen je Ivi­ci Lo­vri­ću, Ban­di­će­vu su­op­tu­že­ni­ku u slu­ča­ju Štan­do­vi, iz ko­je­ga se mo­že za­klju­či­ti da je Ban­dić ja­ko do­bro svjes­tan da po­ma­že ini­ci­ja­ti­vu Želj­ke Mar­kić mi­mo svo­jih za­kon­skih ov­las­ti, zbog če­ga ga je na kra­ju USKOK sku­pa s Lo­vri­ćem i Želj­kom Pa­lac i op­tu­žio. Na snim­ci se ču­je ka­ko Ban­di­ćev vo­zač zo­ve Lo­vri­ća, a za­tim sli­je­di raz­go­vor:

Na što je imao pra­vo

Iako je Ban­dić oči­to na­pra­vio sve da iz­bjeg­ne taj­nom nad­zo­ru, is­tra­ži­te­lji su ga us­pje­li sni­mi­ti, a iz sa­dr­ža­ja raz­go­vo­ra oči­to je da je po­ku­šao pri­kri­ti da je fi­nan­cij­ski pot­po­mo­gao ini­ci­ja­ti­vu Želj­ke Mar­kić. Što je, pre­ma op­tuž­ni­ci, na­prav­lje­no bez su­glas­nos­ti grad­skih ti­je­la. Ban­di­će­va obra­na je tvr­di­la da je do­no­še­nje tak­ve od­lu­ke nje­go­vo dis­kre­cij­sko pra­vo. Mo­žda gra­do­na­čel­nik i ima dis­kre­cij­sko pra­vo odre­đi­va­ti ko­me će da­ti naš no­vac, no za­si­gur­no mu u dis­kre­cij­sko pra­vo ne spa­da pri­kri­va­nje da je taj no­vac dao, što pro­iz­la­zi iz taj­nog raz­go­vo­ra.

U obra­ni je tvr­dio da ima pra­vo od­lu­či­ti ko­ga će nov­cem gra­đa­na fi­nan­ci­ra­ti

Mi­lan Ban­dić ima oz­bilj­nih prav­nih pro­ble­ma jer mu USKOK pu­še za vra­tom s dvi­je op­tuž­ni­ce ko­je još ni­su po­t­vr­đe­ne

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.