Kap­su­le ka­na­bi­sa za 1200 ku­na

Ka­nad­ska kom­pa­ni­ja pos­la­la je ju­čer dva ka­na­bi­no­id­na li­je­ka u RH

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - Iva­na Ri­mac Le­sič­ki

Ovo je pr­vi put da su pro­izvo­di od ka­na­bi­sa le­gal­no uve­ze­ni u zem­lju EU iz Sje­ver­ne Ame­ri­ke za ko­mer­ci­jal­nu upo­tre­bu iva­na.ri­mac-le­sic­ki@ve­cer­nji.net Dra­go nam je obja­vi­ti ka­ko smo da­nas pos­la­li pro­izvo­de me­di­cin­skog ka­na­bi­sa u Hr­vat­sku gdje će pu­tem lje­kar­ni bi­ti po­di­je­lje­ni pa­ci­jen­ti­ma s re­cep­ti­ma. Ovo je pr­vi put da su pro­izvo­di me­di­cin­skog ka­na­bi­sa ko­ji sa­dr­že THC (glav­ni psi­ho­ak­tiv­ni sas­to­jak ka­na­bi­sa, op. a.) le­gal­no uve­ze­ni u Eu­rop­sku uni­ju iz Sje­ver­ne Ame­ri­ke za ko­mer­ci­jal­nu me­di­cin­sku upo­tre­bu – obja­vi­la je ju­čer ka­nad­ska kom­pa­ni­ja Til­ray či­ja dva li­je­ka me­di­cin­skog ka­na­bi­sa idu­ći tje­dan sti­žu na adre­su Imu­no­lo­škog za­vo­da. Ti­me se za­okru­žu­je pri­ča o upo­tre­bi me­di­cin­skog ka­na­bi­sa ko­ji bi ta­ko idu­ćih da­na mo­gao pos­ta­ti dos­tu­pan u hr­vat­skim lje­kar­na­ma pa­ci­jen­ti­ma s od­go­va­ra­ju­ćim re­cep­tom.

Is­pla­ti­vost na­še pro­izvod­nje

To su pa­ci­jen­ti ko­ji­ma će li­ječ­nik pre­po­ru­či­ti li­jek ra­di ubla­ža­va­nja te­go­ba kod mul­ti­ple skle­ro­ze, kar­ci­no­ma, epi­lep­si­je i AIDS-a. Zdrav­s­tve­na su to sta­nja za ko­ja je struč­no po­vje­rens­tvo ut­vr­di­lo ka­ko pos­to­ji do­volj­no do­ka­za da li­je­ko­vi s ka­na­bi­som mo­gu olak­ša­ti bo­lo­ve i simp­to­me. Jed­no­krat­ni re­cept pro­pi­sat će li­ječ­ni­ci obi­telj­ske me­di­ci­ne, pe­di­ja­tri, gi­ne­ko­lo­zi pre­ma pre­po­ru­ci li­ječ­ni­ka spe­ci­ja­lis­ta ne­uro­lo­gi­je, in­ter­nis­tič­ke on­ko­lo­gi­je i ra­di­ote­ra­pi­je te in­fek­to­lo­gi­je. Re­cept, dak­le, ne mo­že bi­ti po­nav­lja­ju­ći, a pro­pi­sa­na ko­li­či­na ka­na­bi­no- id­nog li­je­ka na jed­nom re­cep­tu mo­že bi­ti za mak­si­mal­no 30 da­na li­je­če­nja. Ne­ka su to od ut­vr­đe­nih pra­vi­la či­je je de­fi­ni­ra­nje pret­ho­di­lo pos­tup­ku sa­me na­ba­ve ovih li­je­ko­va. Mi­nis­tar­stvo zdrav­lja, pod­sje­ti­mo, os­no­va­lo je struč­no po­vje­rens­tvo ko­je je de­fi­ni­ra­lo za­kon­ske iz­mje­ne i iz­mi­je­ni­lo pra­vil­nik po či­jem je pri­hva­ća­nju i stu­pa­nju na sna­gu Imu­no­lo­ški za­vod do­bio do­zvo­lu za uvoz ova dva li­je­ka. Ras­prav­lja­lo se ta­da i o is­pla­ti­vos­ti vlas­ti­te pro­izvod­nje, ali to će po­tra­ja­ti te bi se pa­ci­jen­ti pri­lič­no na­če­ka­li. Sto­ga se od­lu­či­lo za uvoz ko­ji je po­kre­nuo Imu­no­lo­ški. – Po­šilj­ka me­di­cin­skog ka­na­bi­sa u Imu­no­lo­ški za­vod sti­že već po­čet­kom idu­ćeg tjed­na te će se u lje­kar­na­ma mo­ći na­ći vr­lo br­zo na­kon to­ga. Ci­je­nu pro­izvo­da u lje­kar­na­ma ne odre­đu­je Imu­no­lo­ški za­vod, ali oče­ki­va­na je ci­je­na iz­me­đu 1200 i 2000 kn za mje­seč­nu te­ra­pij­sku do­zu, ovis­no o ko­jem se obli­ku kap­su­la ra­di. Na­ime, bit će dos­tup­ne dvi­je vr­ste kap­su­la ko­je se raz­li­ku­ju u for­mu­la­ci­ji, od­nos­no u kon­cen­tra­ci­ji dje­lat­nih tva­ri ko­je sa­dr­ža­va­ju – objas­ni­la je Lea Lu­pret Pru­go­več­ki dr. vet. med., v. d. rav­na­te­lja Imu­no­lo­škog za­vo­da.

Dru­gi pri­prav­ci s THC-om

Glav­na raz­li­ka iz­me­đu tih dva­ju li­je­ko­va jest u ko­li­či­ni spo­me­nu­tog THC-a i CBD-a (nep­si­ho­ak­tiv­ni sas­to­jak). U jed­nom će ta­ko bi­ti po pet mi­li­gra­ma oba­ju sas­to­ja­ka li­je­ka, dok je u dru­gom li­je­ku ko­li­či­na THC-a upo­la ma­nja, a CBD-a sa­dr­ži dva mi­li­gra­ma. Spo­me­nu­tim nor­ma­tiv­nim iz­mje­na­ma lanj­skog lis­to­pa­da pos­ta­li su dos­tup­ni i le­gal­ni i dru­gi lje­kar­nič­ki pri­prav­ci ko­ji sa­dr­že THC.

Po­čet­kom idu­ćeg tjed­na sti­že pr­va po­šilj­ka me­di­cin­skog ka­na­bi­sa

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.