Če­ti­ri CT i de­vet MSCT ure­đa­ja na­bav­lja­ju za 65 mi­li­ju­na ku­na

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - (rak) (irl)

U tu­riz­mu je 40 pos­to vi­še inves­ti­ci­ja ne­go la­ni, inves­ti­to­ri su pre­poz­na­li naš cilj za stra­te­ški ra­zvoj tu­riz­ma, ka­že Kli­man Lo­ren­cin ni­je la­gao. Biv­ši mi­nis­tar tu­riz­ma pot­kraj 2015. i man­da­ta Mi­la­no­vi­će­ve Vla­de naj­a­vio je rast inves­ti­ci­ja u tu­riz­mu za 40 pos­to, s 500 mi­li­ju­na eura u 2015. na 676 mi­li­ju­na u 2016. Ak­tu­al­ni mi­nis­tar An­ton Kli­man po­t­vr­đu­je; tu­ri­zam u se­zo­nu ula­zi s če­tr­de­set no­vih ili bar no­vo­ob­nov­lje­nih ho­te­la, tu­ris­tič­kih na­se­lja, kam­po­va i apar­t­ho­te­la. – Inves­ti­cij­ski bum na Ja­dra­nu go­vo­ri da su inves­ti­to­ri pre­poz­na­li naš cilj za stra­te­ški ra­zvoj tu­riz­ma – is­ti­če Kli­man. No­vih tu­ris­tič­kih obje­ka­ta ima duž oba­le. Na Ra­bu je, re­ci­mo, proš­li tje­dan sa 8,5 mi­li­ju­na eura otvo­ren re­no­vi­ra­ni ho­tel Pa­do­va, a usko­ro se na Kr­ku, u Vr­b­ni­ku, otva­ra i pr­vi ho­tel po­sve­ćen vi­nu s 28 so­ba u ko­ji je ulo­že­no oko pet mi­li­ju­na eura. Za ne­ko­li­ko da­na otva­ra se i ob­nov­lje­ni hvar­ski Pha­ros. Ugo­vo­ri za na­ba­vu če­ti­ri CT i de­vet MSCT ure­đa­ja pot­pi­sa­ni su ju­čer u Mi­nis­tar­stvu zdrav­lja s Mla­de­nom Fo­ge­com, pred­sjed­ni­kom upra­ve Si­emen­sa. Ukup­na vri­jed­nost ure­đa­ja je 67 mi­li­ju­na ku­na, a inves­ti­ci­ja se na­mje­ra­va pla­ti­ti nov­cem iz fon­do­va EU. Ko­je bol­ni­ce pri to­mu ima­ju pri­ori­tet, pre­ma ri­je­či­ma mi­nis­tra zdrav­lja dr. Da­ri­ja Na­ki­ća, odre­di­lo je Po­vje­rens­tvo za ra­di­olo­gi­ju ko­je je vo­dio ra­ču­na da se ure­đa­ji pra­vil­no i pra­ved­no ras­po­re­de. Ta­ko će no­va teh­no­lo­gi­ja od je­se­ni bi­ti dos­tup­na u 12 bol­ni­ca; u Vu­ko­va­ru, Du­brov­ni­ku, Si­sku, Za­dru, Kar­lov­cu, Sla­von­skom Bro­du, Spli­tu, Ri­je­ci, Osi­je­ku te za­gre­bač­koj Du­bra­vi, Sve­tom Du­hu i na Re­bru.

An­ton Kli­man, mi­nis­tar tu­riz­ma, po­t­vr­dio je smjer u ko­jem tu­ri­zam ide već go­di­na­ma

ki­lo­gram sit­no re­za­nog du­ha­na pro­naš­li su i za­pli­je­ni­li ca­ri­ni­ci iz Va­ra­ždi­na u te­ret­nja­ku ko­ji su za­us­ta­vi­li na ces­ti. Vo­zač je za­ra­dio pre­kr­šaj­ni pri­jed­log od 45.000 ku­na i zah­tjev za na­pla­tu tro­ša­ri­ne od 165.979 ku­na. Šver­ca­nje du­ha­na čes­ta je po­ja­va

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.