Šet­nja gra­dom uz Re­go­ča, a vož­nja vla­ki­ćem uz Še­gr­ta Hla­pi­ća

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - Snje­za­na.bi­cak@ve­cer­nji.net

U Ogu­li­nu su ju­čer i za­gre­bač­ki ško­lar­ci pros­la­vi­li zad­nji dan ško­le te uži­va­li u baj­ka­ma Iva­ne Br­lić Ma­žu­ra­nić i ni­zu do­ga­đa­nja Snje­ža­na Bi­čak Ma ne­ma ve­ze kaj pa­da ki­ša, ide­mo slu­ša­ti baj­ke, šmin­kat će­mo se, jes­ti tor­tu, bit će su­per – ka­za­la nam je Ma­tea, ve­se­la dru­ga­ši­ca iz Za­gre­ba ko­ja je s raz­re­dom doš­la na pr­vi dan 11. Fes­ti­va­la baj­ke u Ogu­li­nu, po­sve­će­nog Iva­ni Br­lić Ma­žu­ra­nić. Nje­zin je raz­red dio mno­go­broj­nih škol­skih iz­let­ni­ka ko­ji su zad­nji dan ško­le od­lu­či­li pro­ves­ti u naj­po­nos­ni­jem hr­vat­skom gra­du baj­ki. Umjet­nič­ki vo­di­telj Ma­rio Ko­vač i ovo­ga je pu­ta pri­pre­mio ci­je­li niz do­ga­đa­nja za sva tri da­na fes­ti­va­la. Dje­ca i broj­ni gos­ti mo­ći će slu­ša­ti pro­po­vi­je­da­nje Iva­ni­nih baj­ki, uži­va­ti u lut­kar­skim, li­kov­nim ra­di­oni­ca­ma, os­li­ka­ti si li­ce, ra­di­ti su­ve­ni­re, sli­kov­ni­ce, bi­cik­li­ra­ti, a kroz sve će ih vo­di­ti Ko­sjen­ka, Re­goč ili čak sa­ma Iva­na Br­lić Ma­žu­ra­nić, a uz Še­gr­ta Hla­pi­ća vo­zi­ti se vla­ki­ćem. – Do­ga­đa­nja po gra­du osvo­ji­la su dje­cu već pr­ve go­di­ne fes­ti­va­la i sva­ke se go­di­ne vra­ća­ju, a u ču­des­ni svi­jet baj­ke do­ve­du i ro­di­te­lje, pa fes­ti­val sva­ke go­di­ne po­sje­ti iz­me­đu 15.000 i 17.000 po­sje­ti- te­lja – rek­la je An­ki­ca Pu­ška­rić, di­rek­to­ri­ca mu­ze­ja Iva­ni­na ku­ća baj­ke. Zden­ka Šu­tak iz Mi­nis­tar­stva tu­riz­ma ka­za­la je da se Ogulin od­lič­no bren­di­rao i pos­tao po­želj­na lo­ka­ci­ja; u lip­nju zbog fes­ti­va­la baj­ke, a os­ta­le da­ne zbog Iva­ni­ne ku­će baj­ke ko­ju tre­ba po­sje­ti­ti sva­ko di­je­te; ma­lo, ali i ve­li­ko.

Sva­ke go­di­ne fes­ti­val po­sje­ti iz­me­đu 15.000 i 17.000 po­sje­ti­te­lja

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.