No­vi kri­mi­ći iz Mo­za­ika knji­ga

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno -

Iz­da­vač Mo­za­ik knji­ga uvi­jek je po­seb­nu paž­nju po­sve­ći­vao kri­mi­na­lis­tič­kim ro­ma­ni­ma i psi­ho­lo­škim tri­le­ri­ma. Ta­ko je i ovih mje­se­ci, ka­da se u po­nu­di mo­gu na­ći ne­ki od naj­bo­ljih i naj­pro­da­va­ni­jih svjet­skih hi­to­va to­ga knji­žev­nog žan­ra. Sva­ki od njih po­se­ban je na svoj na­čin i za­ci­je­lo će za­in­tri­gi­ra­ti sva­kog tko ih uz­me u ru­ke. Proš­le go­di­ne obja­vi­li su hit-ro­man DJEVOJKA U VLAKU, pr­vi kri­mić auto­ri­ce Pa­ule Hawkins i ujed­no pra­vo knji­žev­no ču­do ko­je se od­mah na­kon objav­lji­va­nja naš­lo na vr­hu ljes­tvi­ca naj­pro­da­va­ni­jih knji­ga s obje stra­ne Atlan­ti­ka. Čak je i Step­hen King, kralj tri­le­ra i ho­ro­ra, iz­ra­zio odu­šev­lje­nje ro­ma­nom ovim ri­je­či­ma: „Stvar­no ne­vje­ro­jat­no ne­iz­vjes­tan ro­man. Dr­žao me bud­nim ve­ći dio no­ći. Pri­po­vje­da­či­ca ovis­na o al­ko­ho­lu jed­nos­tav­no je sa­vr­še­na.” Na­kon či­ta­nja ovog uz­bud­lji­vog, na­pe­tog i ne­pre­dvi­di­vog ro­ma­na, gle­da­nje kroz pro­zor vla­ka vi­še ni­kad ne­će bi­ti is­to. Pro­du­cent­ska ku­ća Dre­amWor­ks ot­ku­pi­la je film­ska pra­va za sni­ma­nje fil­ma, a već ove go­di­ne pot­kraj ruj­na u ki­na sti­že i is­to­ime­ni film s Emily Blunt u glav­noj ulo­zi. Još je­dan vr­hun­ski de­bi­tant­ski tri­ler bio je ro­man DO­BRA DJEVOJKA auto­ri­ce Mary Ku­bi­ca, u ko­jem će ne­sum­nji­vo uži­va­ti lju­bi­te­lji fil­ma „Nes­ta­la” (Go­ne girl) s ko­jim di­je­li ne­ke do­dir­ne cr­te. Ro­man od sa­mog po­čet­ka stva­ra ugo­đaj ne­iz­vjes­nos­ti, tje­sko­be, ali i zna­ti­že­lje ka­kav sa­mo pra­vi maj­sto­ri kri­mi­na­lis­tič­kih ro­ma­na mo­gu pos­ti­ći, dok auto­ri­či­no vje­što ma­ni­pu­li­ra­nje za­ple­tom či­ni „Do­bru dje­voj­ku” knji­gom ko­ju je te­ško is­pus­ti­ti iz ru­ku. S rad­njom is­pri­po­vi­je­da­nom iz per­s­pek­ti­ve če­ti­ri­ju li­ko­va i dva­ju raz­dob­lja, ro­man pod­sje­ća na sla­ga­li­cu ko­ja će či­ta­te­lja dr­ža­ti u ne­iz­vjes­nos­ti sve do po­s­ljed­nje stra­ni­ce. Na­kon to­ga objav­ljen je i ve­li­ki svjet­ski hit JA SAM HODOČASNIK, pr­vi ro­man us­pješ­nog sce­na­ris­ta i no­vi­na­ra Ter­ryja Haye­sa. Ro­man je po­ha­rao vr­ho­ve ljes­tvi­ca naj­pro­da­va­ni­jih knji­ga ši­rom svi­je­ta i od­mah su ot­kup­lje­na pra­va za sni­ma­nje fil­ma. Ovaj bes­t­se­ler po­ka­zu­je sav svoj sjaj u fas­ci­nant­noj raz­ra­di li­ko­va, eg­zo­tič­nim lo­ka­ci­ja­ma od New Yor­ka do Fi­ren­ce, od Af­ga­nis­ta­na do Sa­udij­ske Ara­bi­je, te rad­nji ko­ju obi­lje­ža­va ne­pres­ta­na utr­ka s vre­me­nom o ko­joj ovi­si ži­vot ili smrt. Ro­man „Ja sam hodočasnik” do­bit­nik je na­gra­de „Spec­sa­vers Na­ti­onal Bo­ok Awar­ds” za naj­bo­lji tri­ler i kri­mić 2014. go­di­ne. ECI, PECI, PEC bri­tan­skog auto­ra M. J. Ar­lid­gea na­pet je i pro­vo­ka­ti­van psi­ho­lo­ški je tri­ler u ko­jem iz­ne­na­đu­je osje­ćaj mrač­ne, uvr­nu­te at­mo­sfe­re ko­ja či­ta­te­lja po­ti­če na raz­miš­lja­nje što bi on uči­nio kad bi se na­šao u slič­noj si­tu­aci­ji. Ro­man „Eci, peci, pec” pr­vi je u ni­zu ro­ma­na u ko­ji­ma se po­jav­lju­je in­s­pek­to­ri­ca He­len Gra­ce, a od­mah na­kon obja­ve pos­tao je ve­li­ki hit u ci­je­lom svi­je­tu, dok je u Ve­li­koj Bri­ta­ni­ji pro­gla­šen naj­bo­ljim kri­mi­ćem 2014. go­di­ne. Slje­de­ćih pet ro­ma­na iz ove se­ri­je ta­ko­đer su os­tva­ri­li ve­li­ki us­pjeh u svi­je­tu te su ta­ko­đer pos­ta­li bes­t­se­le­ri. Iz ti­ska upra­vo iz­la­zi i no­vi kri­mi­na­lis­tič­ki ro­man DJEVOJKA IZ SUSJEDSTVA Ruth Ren­dell, za ko­ju je ču­ve­ni pi­sac Ian Ran­kin us­t­vr­dio da je vje­ro­jat­no naj­važ­ni­ja auto­ri­ca kri­mi­na­lis­tič­kih ro­ma­na. Ri­ječ je o nje­zi­nu po­s­ljed­njem za ži­vo­ta objav­lje­nom ro­ma­nu, ko­ji je kru­na jed­ne du­ge i iz­nim­no us­pješ­ne spi­sa­telj­ske ka­ri­je­re. Na­jav­lju­je­mo i no­vi, tre­ći nas­ta­vak se­ri­ja­la o de­tek­ti­vu Cor­mo­ra­nu Stri­keu ZLA KARIJERA iz pe­ra Ro­ber­ta Gal­bra­it­ha (pse­udo­nim J. K. Rowling), ko­ji iz­la­zi u sr­p­nju. Pret­hod­na dva kri­mi­ća bi­li su „Zov ku­ka­vi­ce” i „Du­dov svi­lac” te iz re­cen­zi­ja i po re­zul­ta­ti­ma pro­da­je iz­van Hr­vat­ske oče­ku­je­mo da će i tre­ći nas­ta­vak pos­ti­ći ve­li­ki us­pjeh na do­ma­ćem tr­ži­štu. Svi ovi na­pe­ti kri­mi­ći za­si­gur­no će pro­na­ći po­seb­no mjes­to na va­šim po­li­ca­ma, a mo­gu­će ih je na­ba­vi­ti u knji­ža­ra­ma Al­go­ri­tam MK i svim os­ta­lim bo­ljim knji­ža­ra­ma.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.