Bill Ga­tes da­ru­je 100.000 ko­ko­ši naj­si­ro­maš­ni­ji­ma

Naj­bo­ga­ti­ji čo­vjek na svi­je­tu ra­di pro­jek­te za spas Afri­ke

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - Bernard Ka­ra­kaš

Uz­go­jem pet ko­ko­ši i pro­da­jom ja­ja far­mer bi u Afri­ci mo­gao os­tva­ri­ti do­vo­ljan pri­hod da se iz­vu­če iz ek­s­trem­nog si­ro­maš­tva bernard.ka­ra­kas@ve­cer­nji.net Su­os­ni­vač Mi­cro­sof­ta i naj­bo­ga­ti­ji čo­vjek na svi­je­tu Bill Ga­tes po­kre­nuo je hu­ma­ni­tar­ni pro­jekt ko­jim će, vje­ru­je, ubla­ži­ti ek­s­trem­no si­ro­maš­tvo u sub­sa­har­skoj Afri­ci. Do­ni­rat će ko­ko­ši naj­si­ro­maš­ni­jim far­me­ri­ma.

Vi­so­kok­va­li­tet­ne ne­si­li­ce

Pre­ma nje­go­vim iz­ra­ču­ni­ma, sva­ki far­mer ko­ji uz­ga­ja pet ko­ko­ši pro­da­ju­ći ja­ja mo­že os­tva­ri­ti go­diš­nji pri­hod od oko ti­su­ću ame­rič­kih do­la­ra. Gra­ni­ca si­ro­maš­tva u naj­si­ro­maš­ni­jim sub­sa­har­skim dr­ža­va­ma iz­no­si 700 do­la­ra na go­di­nu i na taj na­čin far­me­ri bi os­tva­ri­li os­nov­ni pri­hod za se­be i svo­je obi­te­lji. U slje­de­ćih ne­ko­li­ko mje­se­ci bit će ukup­no po­di­je­lje­no 100.000 ko­ko­ši. Ga­te­sov je os­nov­ni cilj po­du­pri­je­ti 30 pos­to ru­ral­nih obi­te­lji u sub­sa­har­skoj Afri­ci. Za raz­li­ku od ko­ko­ši ko­je se sa­da uz­ga­ja­ju u tom po­dru­čju, ko­ko­ši ko­je Ga­tes do­ni­ra bit će ci­jep­lje­ne i do­brog zdrav­s­tve­nog sta­nja či­me će se “ko­ko­šji fond” u tom di­je­lu svi­je­ta znat­no opo­ra­vi­ti. Ina­če, UN pro­cje­nju­je da 41 pos­to sta­nov­niš­tva sub­sa­har­ske Afri­ke ži­vi u ek­s­trem­noj bi­je­di. Una­toč to­mu, Ga­te­sov plan već je po­tak­nuo i ne­ke ne­do­umi­ce. Pri­je sve­ga, pi­ta­nje je gdje će i na ko­ji na­čin far­me­ri na­ći do­volj­no vi­so­kok­va­li­tet­ne hra­ne za pre­hra­nu ži­vo­ti­nja bez ko­je ra­zi­na pro­duk­tiv­nos­ti pa­da. Po­jed­nos­tav­lje­no, bez ba­lan­si­ra­ne hra­ne ko­ko­ši ne ne­su ono­li­ko ja­ja ko­li­ko ih ne­su na su­vre­me­nim far­ma­ma. Dru­go je pi­ta­nje ho­će li na­gla po­ja­va ve­li­kog bro­ja ja­ja na tr­ži­štu sru­ši­ti nji­ho­vu ci­je­nu i ugro­zi­ti eko­nom­sku ra­ču­ni­cu ci­je­log pro­jek­ta. Ga­tes sma­tra da su to mo­gu­ći ri­zi­ci, ali da sva­ka­ko vri­je­di po­ku­ša­ti.

Pro­jekt bi mo­gla ugro­zi­ti nes­ta­ši­ca kva­li­tet­ne hra­ne, ali i či­nje­ni­ca da će ve­lik broj ja­ja na tr­ži­štu iz­a­zva­ti pad nji­ho­ve ci­je­ne

Naj­ve­ći fi­lan­trop u po­vi­jes­ti

Ina­če, Bill Ga­tes je­dan je od naj­ve­ćih fi­lan­tro­pa u po­vi­jes­ti. Pri­je ne­ko­li­ko go­di­na pre­nio je naj­ve­ći dio svog osob­nog bo­gat­stva na zak­la­du “Me­lin­da and Bill Ga­tes Fo­un­da­ti­on” ko­ja ra­zvi­ja ci­je­li niz glo­bal­no zna­čaj­nih so­ci­jal­nih pro­gra­ma, po­seb­no onih s na­gla­skom is­ko­rje­nji­va­nja ek­s­trem­nog si­ro­maš­tva. Ta­ko je zak­la­da već ra­di­la i na po­bolj­ša­nju na­vod­nja­va­nja u Afri­ci, a pro­jekt s ko­ko­ši­ma nje­go­va je na­do­grad­nja.

Sub­sa­har­ska Afri­ka jed­no je od naj­si­ro­maš­ni­jih po­dru­čja svi­je­ta gdje po UN-u u bi­je­di ži­vi 41 pos­to od ukup­no 850 mi­li­ju­na lju­di

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.