Špa­njol­ski Po­de­mos obja­vio pro­gram u Ike­inu ka­ta­lo­gu

Vecernji list - Hrvatska - - Svijet - San­dra.velj­ko­vic@ve­cer­nji.net

Čel­ni lju­di ra­di­kal­no li­je­ve stran­ke pri­ka­za­ni su kod ku­će dok či­ta­ju, pi­ju ka­vu..., a sve uz naj­a­ve ve­ćih po­re­za za bo­ga­te San­dra Velj­ko­vić Iz­da­va­nje sva­kog Ike­ina ka­ta­lo­ga glo­bal­ni je do­ga­đaj – uos­ta­lom, ti se ka­ta­lo­zi go­diš­nje iz­da­ju u vi­še od 210 mi­li­ju­na pri­mje­ra­ka na 30 je­zi­ka. S dru­ge stra­ne, pos­to­ji li na svi­je­tu išta što je ma­nje či­ta­no od pro­gra­ma po­li­tič­kih stra­na­ka? U du­ho­vi­tom spa­ja­nju su­prot­nos­ti špa­njol­ski Po­de­mos, ra­di­kal­no li­je­va, an­ti­ka­pi­ta­lis­tič­ka stran­ka, svoj je ma­ni­fest obja­vi­la u ka­ta­lo­gu ko­ji je pot­pu­no ko­pi­rao onaj šved­ske tvrt­ke ko­ja go­diš­nje utr­ži 30 mi­li­jar­di eura od pro­da­je svo­jih pro­izvo­da i od ka­pi­ta­la svog bren­da. Vo­de­ći čla­no­vi stran­ke pri­ka­za­ni su u do­ma­ćoj at­mo­sfe­ri – u ku­hi­nji, za rad­nim sto­lom, dok či­ta­ju, dok hra­ne ri­bi­ce u ak­va­ri­ju, dok nji­ho­ve sva­kod­nev­ne ak­tiv­nos­ti pri­ka­za­ne kroz Ike­inu es­te­ti­ku pra­te krat­ki tek­s­to­vi s di­je­lo­vi­ma pro­gra­ma stran­ke. Ta­ko je uz fo­to­gra­fi­ju vo­đe Po­de­mo­sa Pa­bla Igle­si­asa dok za­li­je­va bilj­ku na pro­zo­ru is­pi­sa­no ges­lo pod ko­jim je Po­de­mos pri­je vi­še od go­di­nu da­na po­meo špa­njol­sku po­li­tič­ku sce­nu – kraj mje­ra­ma šted­nje. Po­li­tič­ki stran­ka sa­ži­ma pro­gram u dvi­je toč­ke – vi­ši po­re­zi za bo­ga­ti­je te ve­ća iz­dva­ja­nja za zdrav­s­tvo i obra­zo­va­nje. U ma­ni­fes­tu naj­av­lju­ju sma­nje­nje ne­za­pos­le­nos­ti sa 4,5 mi­li­ju­na, od­nos­no sa 21 na 11 pos­to te po­ve­ća­nje po­re­za za sve ko­ji za­ra­đu­ju vi­še od 60 ti­su­ća eura go­diš­nje, a naj­vi­šom sto­pom od 55 pos­to opo­re­zo­va­le bi se go­diš­nje pla­će vi­še od 300 ti­su­ća eura .

Vo­đa stran­ke

Pa­blo Igle­si­as za­gle­dan je u da­lji­nu na te­ra­si (go­re li­je­vo), dok os­ta­li čla­no­vi stran­ke či­ta­ju, pi­ju ka­vu i naj­av­lju­ju re­for­me

Ko­pi­ja Ma­ni­fest Po­de­mo­sa iz­gle­da kao ka­ta­log Ikee ko­ji se go­diš­nje obja­vi u 210 mi­li­ju­na pri­mje­ra­ka di­ljem svi­je­ta

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.