$ / ku­na 6,669

Vecernji list - Hrvatska - - Svijet -

bu­du­ćih ula­ga­nja na po­mor­skom do­bru. Iz­ni­je­li smo dos­ta pri­mjed­bi, od ko­jih su ne­ke i usvo­je­ne. Tu je do­bar pri­mjer za­šti­ta ula­ga­nja pu­tem obe­šte­će­nja kon­ce­si­ona­ra za ne­amor­ti­zi­ra­na ula­ga­nja na­kon gu­bit­ka kon­ce­si­je i uki­da­nja va­ri­ja­bil­nog di­je­la nak­na­de, ka­že Vu­le­tić.

Sa­mo koz­me­ti­ka

Pri­sje­ća se da je na rad­nim ko­or­di­na­cij­skim ti­je­li­ma pos­tig­nut vi­sok stu­panj su­glas­nos­ti iz­me­đu so­ci­jal­nih part­ne­ra, ali i vlas­ti i ta­daš­nje opo­zi­ci­je, da­naš­nje vlas­ti. – Za­kon o po­mor­skom do­bru upu­ćen je u sa­bor­sku pro­ce­du­ru i tre­bao je bi­ti usvo­jen u lis­to­pa­du la­ni, ali su ras­pi­sa­ni par­la­men­tar­ni iz­bo­ri pa je usva­ja­nje iz­os­ta­lo. Naj­lo­gič­ni­je rje­še­nje bi­lo bi da je za­kon ko­ji je pret­hod­no usu­gla­šen, s ob­zi­rom na nje­go­vo zna­če­nje za pos­lov­nu za­jed­ni­cu, bio me­đu pr­vim toč­ka­ma no­vog sa­zi­va Sa­bo­ra. Me­đu­tim, do­go­dio se ap­surd i taj je za­kon sa­da po­vu­čen iz pro­ce­du­re, a sa­da se do­no­se sa­mo koz­me­tič­ke iz­mje­ne, upo­zo­ra­va Vu­le­tić, pre­la­ze­ći na pro­blem PDV-a. – U ovom su tre­nut­ku svi seg­men­ti na­utič­kog tu­riz­ma op­te­re­će­ni pu­nom sto­pom PDV-a od 25 pos­to. Izu­ze­tak je sa­mo čar­ter ko­ji pla­ća sni­že­nu, tu­ris­tič­ku sto­pu od 13 pos­to, no i ona je naj­vi­ša me­đu kon­ku­rent­skim me­di­te­ran­skim zem­lja­ma... Ne vi­dim ni­je­dan raz­log zbog če­ga se ve­zo­vi u ma­ri­na­ma ne bi opo­re­zi­va­li sni­že­nom sto­pom, jer se tu ra­di o po­seb­nim obli­ci­ma smje­šta­ja. Osim to­ga, vi­so­ki po­re­zi od­bi­ja­ju ula­ga­če jer su kraj­nji ko­ris­ni­ci tu­ris­tič­kih us­lu­ga u naj­ve­ćoj mje­ri pri­vat­ne oso­be ko­je ne mo­gu ko­ris­ti­ti PDV kao pret­po­rez. Oni gle­da­ju sa­mo fi­nal­nu ci­je­nu smje­šta­ja u ho­te­lu, naj­ma je­dri­li­ce ili ve­za u ma­ri­ni, što zna­či da je taj po­rez u ko­nač­ni­ci tro­šak pos­lo­va­nja pru­ža­te­lju us­lu­ga. – Tre­ba ima­ti na umu da je sto­pa po­vra­ta na ula­ga­nja u tu­riz­mu ge­ne­ral­no ni­ska. Kad je sto­pa po­ve­ća­va­na s 10 na 13 pos­to, na­kon sa­mo jed­ne go­di­ne pri­mje­ne, Vla­da je ar­gu­men­ti­ra­la da se ra­di o po­ve­ća­nju od sa­mo tri pos­to, dok mo­je skrom­no zna­nje ma­te­ma­ti­ke ka­že da se ipak ra­di o po­ve­ća­nju po­re­za za ne­za­ne­ma­ri­vih 30 pos­to – pre­ciz­no će Vu­le­tić.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.