Ba­del sma­tra­mo plat­for­mom za ši­re­nje i rast u ci­je­loj re­gi­ji

Du­šan Ha­ru­šti­ak, šef upra­ve slo­vač­kog St. Ni­co­la­usa, o in­te­re­su za Ba­del, pla­no­vi­ma, pos­lov­noj kli­mi u Hr­vat­skoj, ula­ga­nji­ma...

Vecernji list - Hrvatska - - Biznis 19 - Jo­lan­da.rak-sajn@ve­cer­nji.net

Slo­vač­ka kom­pa­ni­ja u na­šu tvrt­ku ulo­ži­la bi oko 665 mi­li­ju­na ku­na, os­vje­ži­la bren­do­ve žes­ti­ca i vi­na te se na­met­nu­la i u ši­roj re­gi­ji Jo­lan­da Rak Šajn Za Ba­del 1862 ovih se da­na vo­di bit­ka na svim fron­ta­ma, čak i pre­ko sin­di­ka­ta. Po­sr­nu­loj hr­vat­skoj per­ja­ni­ci po­treb­na su znat­na ula­ga­nja i jak stra­te­ški part­ner ka­ko bi kre­nuo na­pri­jed i vra­tio ne­ka­daš­nji imidž, a uz tri lo­kal­na po­nu­đa­ča, đa­ko­vač­ki Me­te­or An­te Ras­pu­di­ća, Oš­trc Ma­rin­ka Za­dre te split­sku Sta­nić gru­pu Svje­tla­na Sta­ni­ća, in­te­res za Ba­del is­ka­zao je i vo­de­ći slo­vač­ki pro­izvo­đač al­ko­hol­nih pi­ća St. Ni­co­la­us. Kak­vi su im pla­no­vi s Ba­de­lom, za­ni­ma li ih sa­mo pos­lo­va­nje sa “žes­ti­ca­ma” ili i kva­li­tet­na vi­na... raz­go­va­ra­mo s pred­sjed­ni­kom upra­ve St. Ni­co­la­usa Du­ša­nom Ha­ru­šti­akom.

St. Ni­co­la­us dr­že naj­ve­ćim iz­ne­na­đe­njem otva­ra­nja neo­bve­zu­ju­ćih po­nu­da za Ba­del 1862. Ot­ku­da in­te­res za tvrt­ku?

Gru­pa St. Ni­co­la­us naj­ve­ći je pro­izvo­đač al­ko­hol­nih pi­ća u Slo­vač­koj i zna­ča­jan igrač u Če­škoj i Ma­đar­skoj. Do­la­zak na hr­vat­sko tr­ži­šte, ko­je pra­ti­mo već ne­ko vri­je­me, pri­ro­dan je sli­jed i pri­li­ka za ra­zvoj na­še re­gi­onal­ne stra­te­gi­je. Upra­vo Ba­del s iz­nim­nom po­vi­ješ­ću, zna­nji­ma i struč­noš­ću te ja­kom tr­žiš­nom po­zi­ci­jom pred­stav­lja do­dat­nu vri­jed­nost na­šem pos­lo­va­nju.

Jes­te li već na­pra­vi­li due di­li­gen­ce? Jes­te li za­do­volj­ni “krv­nom sli­kom” Ba­de­la?

Na­pra­vi­li smo ve­lik broj raz­go­vo­ra s me­nadž­men­tom Ba­de­la u pro­tek­lih šest mje­se­ci. Do­bi­li smo uvid u ope­ra­tiv­no i ko­mer­ci­jal­no pos­lo­va­nje pa ima­mo du­bok i re­alan po­gled na Ba­de­lo­ve sna­ge i mo­guć­nos­ti. Nje­go­va tre­nu­tač­na si­tu­aci­ja po­s­lje­di­ca je du­ge re­ce­si­je u Hr­vat­skoj i odre­đe­nih pos­lov­nih od­lu­ka u proš­los­ti. Uz na­šu fi­nan­cij­sku sna­gu, poz­na­va­nje in­dus­tri­je i struč­nost te pre­da­nost Ba­de­lo­vih rad­ni­ka i upra­ve vje­ru­je­mo da Ba­del opet mo­že bi­ti us­pješ­na kom­pa­ni­ja.

Ko­li­ko ste vi spremni ulo­ži­ti u Ba­del s ob­zi­rom i na 655 mi­li­ju­na krat­ko­roč­nih obve­za ko­je tre­ba ser­vi­si­ra­ti?

Ba­del tre­ba ja­kog part­ne­ra ka­ko bi us­pješ­no pro­šao kroz po­tre­ban pro­ces re­po­zi­ci­oni­ra­nja i res­truk­tu­ri­ra­nja. Na­ša po­nu­da uklju­ču­je ot­kup svih Ba­de­lo­vih obve­za, a da bi se Ba­del, os­lo­bo­đen svih du­go­va, mo­gao usre­do­to­či­ti na pro­ved­bu svo­je pos­lov­ne stra­te­gi­je.

Kao naj­ve­ći pro­izvo­đač al­ko­hol­nih pi­ća u Slo­vač­koj, pla­ni­ra­te li i s Ba­de­lom pos­lo­va­ti sa­mo sa žes­ti­ca­ma ili vam je u fo­ku­su i Ba­de­lov por­t­felj vi­na i vi­no­gra­di?

Že­lja nam je os­vje­ži­ti pos­to­je­će bren­do­ve, uz snaž­nu mar­ke­tin­šku po­dr­šku i res­truk­tu­ri­ra­nje lo­gis­ti­ke. Nas­to­jat će­mo po­ve­ća­ti vo­lu­men ši­re­njem pro­daj­nih mjes­ta i HoReCa mre­že. Kroz zna­čaj­no ula­ga­nje ka­pi­ta­la i po­ve­ća­nje pro­daj­nih ti­mo­va stvo­rit će­mo stvar­ni po­ten­ci­jal za po­ve­ća­nje pro­da­je vi­na. Oče­ku­je­mo da Ba­del kroz ak­vi­zi­ci­je u RH i re­gi­ji pos­ta­ne pre­dvod­nik na­šeg ši­re­nja i kon­so­li­da­ci­je tr­ži­šta do­ma­ćih al­ko­hol­nih pi­ća u juž­noj Eu­ro­pi. To je stra­te­gi­ja ko­ju smo us­pješ­no im­ple­men­ti­ra­li na tri na­ša glav­na tr­ži­šta. Kroz 20 go­di­na u St. Ni­co­la­usu po­ve­ća­li smo pro­izvod­nju vi­na s 4 mi­li­ju­na na vi­še od 21 mi­li­jun li­ta­ra go­diš­nje. Ba­del sa­da pro­izvo­di oko 4 mi­li­ju­na li­ta­ra. Nje­gov vin­ski por­t­felj i imo­vi­na atrak­ti­van su do­da­tak na­šoj po­nu­di, već smo u vi­so­koj fa­zi pre­go­vo­ra i o uvo­đe­nju Ba­de­lo­vih vi­na na na­ša glav­na tr­ži­šta, a Ba­del ima i iz­vr­s­nu po­nu­du svjet­skih bren­do­va kao dis­tri­bu­ter. Ima­te li već is­kus­ta­va u pos­lo­va­nju u Hr­vat­skoj? Ne­dav­no smo uš­li u du­go­roč­no part­ner­stvo u pro­izvod­nji raz­li­či­tih vr­sta oc­ta za do­ma­će tr­ži­šte s Pre­hra­nom d.o.o. ko­ja je u sas­ta­vu Eko­shol­din­ga d.o.o. Bez kva­li­tet­nog is­kus­tva i me­đu­sob­nog po­vje­re­nja du­go­roč­ni ugo­vo­ri te­ško mo­gu bi­ti re­ali­zi­ra­ni. Sma­tra­mo da smo mi u St. Ni­co­la­usu prag­ma­tič­ni i lju­di s po­zi­tiv­nim sta­vom, a do­dat­na je pred­nost i to što Slo­va­ci i Hr­va­ti ima­ju vr­lo bli­zak men­ta­li­tet. Bo­ji­te li se “poz­na­te” ne­efi­kas­nos­ti hr­vat­ske bi­ro­kra­ci­je, vi­so­ke ci­je­ne ka­pi­ta­la i lo­šeg pos­lov­nog okru­že­nja, po če­mu smo ‘za­pe­li’ na 58. mjes­tu ljes­tvi­ce kon­ku­rent­nos­ti IMD-a? Slo­vač­ka je, pri­mje­ri­ce, 40. Hr­vat­ska je spe­ci­fič­na, no ipak stan­dard­na zem­lja EU. Va­ša sa­daš­nja, kao i pret­hod­ne vla­de bi­le su na pu­tu re­for­mi i to nas pre­vi­še ne za­bri­nja­va. Slo­vač­ka je proš­la kroz svo­je iz­a­zo­ve, nad­v­la­da­li smo ih i pros­pe­ri­ra­li. Gle­da­te li još kak­ve po­ten­ci­jal­ne ak­vi­zi­ci­je u Hr­vat­skoj? Da, Ba­del sma­tra­mo plat­for­mom za dalj­nji rast u Hr­vat­skoj, Slo­ve­ni­ji, BiH i Sr­bi­ji. Že­li­mo os­tva­ri­ti ci­lje­ve ko­ji će por­t­felj Ba­de­lo­vih pro­izvo­da uči­ni­ti ši­rim, s još snaž­ni­jom tr­žiš­nom po­zi­ci­jom. Ba­de­lov me­nadž­ment bit će va­žan dio pro­ce­sa. Ka­ko ste pos­lo­va­li la­ni? St. Ni­co­la­us je u Slo­vač­koj u 90% tr­go­vi­na, na tr­ži­štu al­ko­hol­nih pi­ća ima­mo vi­še od 40% udje­la, u Če­škoj smo ran­gi­ra­ni kao 3. kom­pa­ni­ja, u Ma­đar­skoj šes­ta. Na­ši su pri­ho­di oko 125 mi­li­ju­na eura.

Prag­ma­tič­nost Mi smo u tvrt­ki prag­ma­tič­ni i s po­zi­tiv­nim sta­vom, a do­dat­na je vri­jed­nost što su Slo­va­ci i Hr­va­ti i slič­nog men­ta­li­te­ta

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.