Vri­je­me je da se Sin­čić i Pe­trov uoz­bi­lje

Vecernji list - Hrvatska - - Komentari - 5no­ne5

Pri­je ne­go li je Uma Thur­man u li­ku “mla­de” iz fil­ma “Kill Bill 2”, su­per­taj­nim kung-fu udar­cem ubi­la Da­vi­da Car­ra­di­nea, nje­gov lik Bill nam je objas­nio raz­li­ku iz­me­đu Su­per­ma­na i svih os­ta­lih ak­cij­skih su­per­ju­na­ka. Bill nam je ta­ko ot­krio da su li­ko­vi Spi­der­ma­na, Bat­ma­na ili Iron­ma­na tek al­ter-ega oso­ba ko­je su se ro­di­le i ži­ve kao Pe­ter Par­ker, Bru­ce Wayne ili Tony Stark, Su­per­man se pak ro­dio kao Su­per­man a nje­gov aler-ago, i nje­go­va ma­ska je Clark Kent. Ovu je­dins­tve­nost u pot­pu­nos­ti za­sje­nju­je dvo­lik iz hr­vat­ske po­li­tič­ke sa­ti­re za ko­jeg dos­lov­no ne zna­mo tko je ak­cij­ski ju­nak a tko nje­gov al­ter- ego, jer obo­je no­se ma­sku s vi­so­kom po­dig­nu­tim obr­va­ma, s ko­jim stal­no pi­ta­ju “u če­mu je pro­blem?”. Ako je Bo­žo Pe­trov pri­je iz­bo­ra imao ikak­ve sum­nje u HDZ i SDP, da­nas ne­ma ni­kak­ve, da­nas je ap­so­lut­no svjes­tan da bi se is­ta pri­ča po­no­vi­la i sa SDP-om. Pe­trov sto­ga da­nas zna ono što je Ivan Vi­li­bor Sin­čić znao i pri­je i zbog če­ga ga sa­da pro­zi­va, ali i Sin­čić bi mo­rao poz­na­va­ti raz­li­ku iz­me­đu zna­ti i “zna­ti”, te da se u ži­vo­tu ne­ke stva­ri mo­ra­ju i is­ku­si­ti, to zo­ve­mo prak­som. Ono što pak Pe­trov zna, a Sin­čić još ni­je is­ku­sio, jest spoz­na­ja da je po­li­ti­ka oz­bi­ljan po­sao, i da se u njoj ne mo­že nas­tu­pa­ti po sis­te­mu “ja ne igra­la ja sme­ta­la”, bi­lo po onoj zlo­čes­toj ili još zlo­čes­ti­joj va­ri­jan­ti. Una­toč pot­pi­su kod jav­nog bi­ljež­ni­ka, una­toč na­vod­nih spoz­na­ja ko­je je o Pro­blem-man/Ka­ra­mar­ku imao i zbog ko­jih Sin­čić da­nas op­tu­žu­je: “Ne la­ži Bo­žo! Znao si”, Pe­trov je pri­hva­tio po­li­tič­ku od­go­vor­nost i do­šao do “spoz­na­je”, ne sa­mo za se­be već i za bi­ra­če. Sad kad Pe­trov zna ono što je Sin­čić znao i pri­je, i kad Sin­čić ima spoz­na­ju ko­ju je Pe­trov ste­kao, vri­je­me je da se obo­ji­ca uoz­bi­lje. Sin­čić i Pe­trov sto­ga mo­ra­ju na­di­ći raz­li­ke i za­bo­ra­vi­ti što je bi­lo. Mo­ra­ju sku­pi­ti gla­ve i shva­ti­ti da ni­je is­to do­bi­ju li na slje­de­ćim iz­bo­ri­ma sva­ko po 6-7 zas­tup­ni­ka, ili sva­ko po 20. U no­vos­tvo­re­noj “ko­ali­ci­ji” bi bi­lo pot­pu­no ne­bit­no tko je glav­ni, bit­no je da na za­jed­nič­koj lis­ti rav­no­mjer­no po­dje­le svo­je kan­di­da­te (shod­no is­pi­ti­va­nju jav­nog mni­je­nja), a kas­ni­je mo­gu (po­put SDP-a i HNS-a) u sa­bo­ru ofor­mi­ti vlas­ti­te klu­bo­ve, i s te po­zi­ci­je vo­di­ti po­li­ti­ku kak­vu god že­le. Tak­vim či­nom stvo­ri­le bi se tri jed­na­ke sna­ge na hr­vat­skoj po- li­tič­koj sce­ni! Ka­ko bi da­lje tek­la no­va hr­vat­ska po­li­tič­ka po­vi­jest, tek je za vi­dje­ti. Ali pro­mje­na po­li­tič­ke pa­ra­dig­me bi si­gur­no stvo­ri­la ot­por u sta­rim sna­ga­ma, te ih pri­si­li­la na po­s­ljed­nju di­oni­cu vlas­ti­tog rek­vi­je­ma. U tak­vom od­no­su sna­ga HDZ i SDP bi bi­li pri­si­lje­ni na ne­što vi­še od ve­li­ke ko­ali­ci­je, bi­li bi pri­si­lje­ni na no­vi sa­vez, na ne­ku vr­stu no­vog SKH (Sa­vez Ko­rum­pi­ra­nih Hr­va­ta), što bi bio po­s­ljed­nji čin nji­ho­ve vlas­ti­te glu­pos­ti, ali i (svi se na­da­mo) kraj uni­šte­nja Hr­vat­ske. Od­bi­ju li Sin­čić i Pe­trov bi­ti no­vi hr­vat­ski su­per­ju­na­ci, i bu­du li se i da­lje dr­ža­li ne­kih svo­jih par­ci­jal­nih in­te­re­sa i ima­gi­nar­nih prin­ci­pa, po­to­nut će, po­put pra­vih ka­pe­ta­na, sa svo­jim stran­ka­ma i svo­jom Hr­vat­skom.

Ci­je­li tekst pro­či­taj­te na po­li­tič­kom por­ta­lu Ve­čer­njeg lis­ta Ba­ro­me­tar.hr

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.