Jus­tin Bi­eber po­tu­kao se sa svo­jim obo­ža­va­te­lji­ma

Vecernji list - Hrvatska - - Komentari - (mc) (mc)

Svjet­ske zvi­jez­de, ka­da je ri­ječ o nji­ho­vu imi­džu, glav­nu ri­ječ pre­pu­šta­ju vr­hun­skim sti­lis­ti­ma, a ka­da oni ka­žu da su ‘in’ hra­bre i neo­bič­ne bo­je ko­se, ne dvo­je ni se­kun­de ho­će li svo­je uvoj­ke obo­ji­ti u ru­ži­čas­to, lju­bi­čas­to, pla­ti­nas­to... No doš­lo je vri­je­me ka­da su i na­še poz­na­te da­me shva­ti­le da su sprem­ne na ta­ko ve­li­ki ko­rak pa je u po­s­ljed­njih ne­ko­li­ko da­na sve vi­še lje­po­ti­ca ko­je su ko­su pod­vrg­nu­le tret­ma­nu te­škog iz­bje­lji­va­nja i bo­je­nja.

Du­ga ko­sa, ve­li­ka bri­ga

Lis­ta je sva­kim da­nom sve du­ža – Ni­na Kra­ljić od svog po­jav­lji­va­nja u showu The Vo­ice po­ka­zu­je sprem­nost da eks­pe­ri­men­ti­ra ko­som. Sa­da je pla­ti­nas­ta, s ma­lo ja­čim lju­bi­čas­tim od­sja­jem, a za slič­nu ni­jan­su od­lu­či­la se i nje­zi­na ko­le­gi­ca Ža­na­ma­ri Per­šić. – Ve­li­ki sam za­ljub­lje­nik u Mar­vel Co­mics i ve­li­ki fan li­ka Storm, ko­ji u X Me­ni­ma tu­ma­či Hal­le Ber­ry. Ona mi je bi­la in­s­pi­ra­ci­ja da se od­lu­čim is­pro­ba­ti sil­ver bi­je­lu ni­jan­su ko­se – objas­ni­la je Ža­na­ma­ri. Ipak, s ob­zi­rom na du­ge uvoj­ke, nje­zin je ri­zik, ali i bri­ga o ko­si ve­ća, ta­ko joj je zbog osjet­lji­vos­ti bo­je za­bra­nje­no ku­pa­nje u mo­ru, ali i iz­la­ga­nje sun­cu.

Go­di­ne ni­su važ­ne

To ni­je pro­blem Ma­ji Šu­put ko­ja se od­lu­či­la za kri­ča­vo­ru­ži­čas­te to­no­ve ko­je je na­pra­vi­la uoči od­la­ska na Ibi­zu. Za­bav­na fri­zu­ra za za­bav­ne tre­nut­ke, ali i za lu­di pro­vod ovaj vi­kend u Vo­di­ca­ma gdje su­dje­lu­je na CMC Fes­ti­va­lu. Zbog sni­ma­nja spo­ta za no­vi singl “Do­bra stvar” na ru­ži­čas­te i in­di­go pra­me­no­ve od­lu­či­la se i Iva­na Kindl. Ta joj se pro­mje­na ja­ko svi­dje­la pa je naj­a­vi­la ka­ko usko­ro mo­že­mo oče­ki­va­ti još hra­bri­je po­te­ze što se nje­zi­ne fri­zu­re ti­če. A da trend ne ro­bu­je go­di­na­ma, svje­do­či na­ša ve­li­ka umjet­ni­ca, ne­ka­daš­nja ba­le­ri­na Al­mi­ra Osma­no­vić. I ona je imidž os­vje­ži­la ru­ži­čas­tom bo­jom i u 57. go­di­ni iz­gle­da fan­tas­tič­no. Sve se da­me sla­žu, mo­žda je bo­ju ma­lo te­že odr­ža­va­ti, ali ka­da se od­lu­či­te na ova­kav ko­rak, za­ba­va je za­ga­ran­ti­ra­na.

Na­kon NBA utak­mi­ce u Cle­ve­lan­du ka­nad­ski se pje­vač po­tu­kao is­pred ho­te­la u ko­jem je od­sjeo. Mla­di­ći su od nje­ga tra­ži­li auto­gram, on je to od­bio i jed­nog je gur­nuo na što je ovaj pje­va­ču uz­vra­tio plju­skom i za­vr­ši­li su na po­du. Nit­ko ni­je oz­li­je­đen.

Zvi­jez­da se­ri­je “Naj­bo­lje go­di­ne”, osječ­ka glu­mi­ca Pe­tra Ci­cva­rić u šes­tom je mje­se­cu trud­no­će s part­ne­rom Pe­đom Gvoz­di­ćem ko­jeg je upoz­na­la pri­je go­di­nu da­na ka­da je do­bi­la po­sao u kar­lo­vač­kom ka­za­li­štu Zo­rin do­mu, pi­še Tpor­tal.

Zbog lje­po­te se i pa­ti, Ža­na­ma­ri ta­ko ne smi­je na sun­ce ni­ti mo­či­ti ko­su u mo­ru Iva­ni Kindl se svi­dje­lo eks­pe­ri­men­ti­ra­ti pa je naj­a­vi­la i dras­tič­ni­je pro­mje­ne fri­zu­re

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.