Svi nas vo­le, upu­ca­va­ju nam se čak i mu­škar­ci

U Ka­na­di su na nji­ho­ve pje­sme ple­sa­li i Ki­ne­zi

Vecernji list - Hrvatska - - Scena 23 - Sa­mir.mi­la@ve­cer­nji.net

Me­ja­ši će ve­če­ras nas­tu­pi­ti na CMC fes­ti­va­lu s pje­smom “Bu­ba­ma­ra”. Iako ni­su praz­no­vjer­ni, na kon­cert ne iz­la­ze bez star­ki na no­ga­ma. Sa­mir Mil­la Po­pu­lar­ni “tam­bu­ra­ši u star­ka­ma”, va­ra­ždin­ski Me­ja­ši i ove go­di­ne nas­tu­pa­ju na CMC fes­ti­va­lu u Vo­di­ca­ma. Ve­če­ras će u re­vi­jal­nom di­je­lu pje­va­ti svoj ak­tu­al­ni hit, pje­smu “Bu­ba­ma­ra”. – Ima­mo ri­tam po ko­jem nas već pre­poz­na­ju pa smo s njim nas­ta­vi­li i u no­voj pje­smi. U krat­ko vri­je­me pos­ta­la je hit i lju­di je ra­do pje­va­ju – ka­zao nam je Ni­ko­la Bo­silj iz Me­ja­ša.

Ni­ka­mo bez star­ki

Iako Me­ja­ši ni­su praz­no­vjer­ni, Ni­ko­la ka­že da im je “Bu­ba­ma­ra” već do­ni­je­la dos­ta sre­će. Prem­da ne­ma­ju ne­ke po­seb­ne ri­tu­ale, na nas­tup ne mo­gu bez po­pu­lar­nih star­ki. – Dok smo se vo­zi­li pre­ma Vo­di­ca­ma, naš bub­njar Di­no shva­tio je da je za­bo­ra­vio svo­je star­ke pa je pr­vo što smo mo­ra­li na­pra­vi­ti po do­la­sku u Vo­di­ce bi­lo to da mu pro­na­đe­mo no­ve – sa smi­je­škom će Ni­ko­la. Na nji­ho­vim kon­cer­ti­ma uvi­jek je ve­se­lo, a dje­voj­ke im čes­to na po­zor­ni­cu ba­ca­ju pok­lo­ne. No, Ni­ko­la nam ka­že da je bi­lo i si­tu­aci­ja ka­da su im se upu­ca­va­li mu­škar­ci. – Go­to­vo svi ima­mo dje­voj­ke ko­je, na­sre­ću, ni­su lju­bo­mor­ne, ne­go ra­zu­mi­ju naš po­sao – do­dao je. Me­ja­ši su na svo­joj Fa­ce­bo­ok-stra­ni­ci kao ži­vot­ni mo­to is­tak­nu­li “seks, tam­bu­ru i rock’n’roll”. – Pa­ra­fra­za je jas­na jer na­ma je tam­bu­ra po­put dro­ge. Kad se jed­nom uvu­če pod ko­žu, bez nje se ne mo­že – ka­že Ni­ko­la. Gru­pa je ne­dav­no bi­la na mi­ni tur­ne­ji u Ka­na­di, a u pu­bli­ci je me­đu 500-ti­njak Hr­va­ta bi­lo i 50-ak Ki­ne­za. – Bi­lo nam je ma­lo čud­no vi­dje­ti Ki­ne­ze ko­ji ni­su ra­zu­mje­li o če­mu pje­va­mo, ali im je naš ri­tam i te ka­ko od­go­va­rao – ka­že Ni­ko­la. Me­ja­še i da­nas mno­gi pam­te po ve­li­kom hi­tu “Zo­ri­ca”. Ni­ko­la ka­že da im pje­sma ni­je do­sa­di­la.

Ne­ma­mo vre­me­na za ku­pa­nje

– Čes­to nam se jav­lja­ju lju­di ko­ji ka­žu da je pr­va pje­sma ko­ju su nji­ho­va dje­ca na­uči­la pje­va­ti i ple­sa­ti upra­vo na­ša “Zo­ri­ca”. Eto, na­ša je ge­ne­ra­ci­ja pro­pje­va­la uz “Ze­ku i po­to­čić”, a da­nas je to “Zo­ri­ca” – po­nos­no će Ni­ko­la. Me­ja­še na­kon CMC-a oče­ku­je ljet­na tur­ne­ja po Hr­vat­skoj i ino­zem­s­tvu. – La­ni smo se sti­gli oku­pa­ti dva pu­ta. Na­dam se da će­mo ovog lje­ta bi­ti bo­lje sre­će – za­klju­čio je Ni­ko­la.

INE PROPUSTITE OS­TA­LE NAS­LO­VE IZ TRILOGIJE!

Seks, tam­bu­ra i rock’n’roll Tam­bu­ra je po­put dro­ge. Kad ti se jed­nom uvu­če pod ko­žu, vi­še ne mo­žeš bez nje, ka­žu Me­ja­ši

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.