Če­ti­ri ti­su­će ra­ri­tet­nih no­vin­skih nas­lov­ni­ca spa­še­nih iz kon­tej­ne­ra

Vecernji list - Hrvatska - - Mali Oglasi - Mi­le­na Za­jo­vić

Di­gi­ta­li­zi­ra­na zbir­ka pr­vih bro­je­va svih no­vi­na i fan­zi­na ko­ji su iz­la­zi­li na po­dru­čju Hr­vat­ske tre­ba­la bi se na­ći u no­vom Mu­ze­ju me­di­ja mi­le­na.za­jo­vic@ve­cer­nji.net U sklo­pu Me­dij­skih su­sre­ta u Ma­ti­ci hr­vat­skoj ovog je tjed­na pred­stav­ljen idej­ni pro­jekt Mu­ze­ja me­di­ja, ko­ji po uzo­ru na wa­shin­g­ton­ski Newse­um stras­tve­no gu­ra pro­čel­ni­ca Odje­la za ko­mu­ni­ko­lo­gi­ju Hr­vat­skih stu­di­ja Na­da Zgrab­ljić-Ro­tar. – Mu­zej bi se pros­ti­rao na ba­rem ti­su­ću kva­dra­ta, obu­hva­ćao bi i su­vre­me­ne elek­tro­nič­ke me­di­je, a nje­go­va re­ali­za­ci­ja bi­la bi omo­gu­će­na sred­stvi­ma iz fon­do­va EU – objas­ni­la je Zgrab­ljić-Ro­tar is­ti­ču­ći ka­ko bi u mu­ze­ju bi­lo po­seb­no za­nim­lji­vo vi­dje­ti bo­ga­tu ko­lek­ci­ju no­vin­skih nas­lov­ni­ca ko­je je pri­ku­pio pro­čel­nik Odje­la za me­di­je Ma­ti­ce hr­vat­ske i umi­rov­lje­ni di­rek­tor Ve­čer­nje­ga lis­ta Bran­ko Lo­vrić.

Bo­ga­te de­ve­de­se­te

Nje­go­va za­is­ta im­pre­siv­na zbir­ka bro­ji go­to­vo če­ti­ri ti­su­će nas­lov­ni­ca, i to pr­vih bro­je­va naj­raz­li­či­ti­jih no­vi­na i fan­zi­na ko­ji su iz­la­zi­li na po­dru­čju Hr­vat­ske, či­ji je dio upra­vo iz­lo­žen u Ma­ti­ci. – Ka­da sam pri­je 50-ak go­di­na po­čeo skup­lja­ti pr­ve bro­je­ve no­vi­na, ni­sam ni bio svjes­tan ko­li­ko je raz­li­či­tih iz­da­nja tu iz­la­zi­lo. Iz­me­đu dva svjet­ska ra­ta u Za­gre­bu je iz­la­zi­lo ukup­no 200-ti­njak dnev­nih no­vi­na. De­ve­de­se­tih se na ki­os­ci­ma po­ja­vi­lo go­to­vo šes­to no­vih iz­da­nja, od ko­jih su ne­ki bi­li krat­kog vi­je­ka, a ne­ke još uvi­jek či­ta­mo – objas­nio je Lo­vrić. U zbir­ku je me­đu os­ta­lim ulo­žio mno­go nov­ca, jer mo­rao je na­mi­ri­ti ci­je­li odred lju­di ko­ji tra­ga­ju za sta­rim i ri­jet­kim iz­da­nji­ma. – To su oso­be ko­je pre­ko­pa­va­ju ta­va­ne, po­dru­me, to­ne i to­ne od­ba­če­nog pa­pir­nog ot­pa­da, spa­ša­va­ju stva­ri iz re­cik­la­že, pa čak i kon­tej­ne­ra. Iz­da­nja ko­ja me­ne za­ni­ma­ju mo­gu bi­ti straš­no ri­jet­ka i to ima svo­ju ci­je­nu. Dok ne­ke, po­put mit­skih Ep­he­me­ri­das Za­gra­bi­en­sis, još ni­sam us­pio pro­na­ći, ne­kih iz­da­nja imam i po pet-šest pri­mje­ra­ka jer ot­kup­lju­jem sve što mi do­ne­su ka­ko bih za­dr­žao mo­ti­va­ci­ju svo­jih su­rad­ni­ka – re­kao je Lo­vrić do­da­ju­ći da je na se­be pre­uzeo mu­ko­tr­pan pro­ces ka­ta­lo­gi­za­ci­je i di­gi­ta­li­za­ci­je sve­ga pri­kup­lje­no­ga.

Od ro­ke­ra do me­sa­ra

Ka­ko Lo­vrić ne­kri­tič­ki pri­kup­lja sve što se u na­šim kra­je­vi­ma mo­glo na­ći, u nje­go­voj zbir­ci ima i us­ta­ških i par­ti­zan­skih no­vi­na, fan­zi­na, gla­si­la na­ci­onal­nih ma­nji­na, se­lja­ka, ro­ke­ra, me­sa­ra. – Za­ni­ma­ju me sa­mo pr­vi bro­je­vi jer sma­tram da se u nji­ma naj­bo­lje ogle­da­ju ka­pa­ci­te­ti ne­ke re­dak­ci­je. Oni su kon­cen­trat sveg no­vi­nar­skog zno­ja ulo­že­nog u po­ri­nu­će no­vog lis­ta – oci­je­nio je po­ka­zu­ju­ći nam po­nos­no nas­lov­ni­ce ko­je se kre­ću od uvjer­lji­vo naj­vred­ni­jeg pr­vog bro­ja Kralj­skog Dal­ma­ti­na, ko­ji je od­lu­kom sa­mog Na­po­le­ona po­ri­nut 1806. u Za­dru, do pr­vog bro­ja Fo­rum.tma, Le Mon­dea i dru­gih re­cent­nih iz­da­nja od ko­jih su ne­ka, na­ža­lost, već uga­še­na.

Uvjer­lji­vo naj­vred­ni­ji dio zbir­ke B. Lo­vri­ća pr­vi je broj Kralj­skog Dal­ma­ti­na otis­nut 1806. u Za­dru

Stras­tve­ni ko­lek­ci­onar U pri­kup­lja­nje pr­vih bro­je­va svih no­vi­na ko­je su iz­la­zi­le na po­dru­čju Hr­vat­ske ulo­žio je 50 go­di­na i mno­go nov­ca

In­ci­ja­to­ri­ca Mu­ze­ja me­di­ja Pro­čel­ni­ca Odje­la za ko­mu­ni­ko­lo­gi­ju Hr­vat­skih stu­di­ja Na­da Zgrab­ljić-Ro­tar

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.