Če­ška re­pre­zen­ta­ci­ja je Čech

Vecernji list - Hrvatska - - Euro -

Je­dan od na­ših naj­poz­na­ti­jih no­go­met­nih me­na­dže­ra s Fi­fi­nom li­cen­ci­jom, Mi­lan Mar­ti­no­vić, sja­jan je poz­na­va­telj če­škog no­go­me­ta. Ve­lik dio svo­jih pos­lo­va Mar­ti­no­vić obav­lja baš u Če­škoj, u stal­nom je kon­tak­tu s broj­nim igra­či­ma i tre­ne­ri­ma u toj zem­lji. Me­đu Mar­ti­no­vi­će­ve naj­zvuč­ni­je tran­sfe­re sva­ka­ko spa­da pre­la­zak vra­ta­ra Pe­tra Čec­ha iz Ren­ne­sa u Chel­sea, u tom je pos­lu su­dje­lo­vao s ko­le­ga­ma iz Če­ške. Uoči Eura u Fran­cu­skoj, Mar­ti­no­vić o če­škoj re­pre­zen­ta­ci­ji za Max! ka­že: – Po­pis iz­bor­ni­ka Pa­ve­la Vr­be ni­ko­ga ni­je iz­ne­na­dio. Vr­ba je do zad­njeg tre­nut­ka če­kao što će bi­ti s ve­te­ra­nom Ro­sic­kym, na kra­ju ga je i po­zvao. Ro­sic­ky je zdrav, ali je upit­no ko­li­ko je tje­les­no spre­man – ka­že Mar­ti­no­vić i nas­tav­lja:

Šan­se za Hr­vat­sku su 60:40

– Osim Ro­sic­kog, na po­pi­su je još je­dan do­bro zna­ni ve­te­ran, iz­vr­s­ni vra­tar Petr Čech, oko njih dvo­ji­ce Vr­ba će gra­di­ti mom­čad. Osim spo­me­nu­tog dvoj­ca, Če­ška ne­ma ni­jed­nog iz­ra­zi­to kva­li­tet­nog igra­ča, Vr­ba je sas­ta­vio mom­čad ko­ju kra­si za­jed­niš­tvo, ko­he­zi­ja mom­ča­di mu je naj­važ­ni­ja i ni­kad ne do­pu­šta is­ka­ka­nje. To je iz­nim­no rad­na i dis­ci­pli­ni­ra­na mom­čad. In­zis­ti­ra­ju na kon­takt-igri i do­sad­ni su po­put ko­ma­ra­ca. Ni­ko­me ne­će bi­ti la­ko s nji­ma – sma­tra Mar­ti­no­vić. Kak­va su oče­ki­va­nja u če­škoj jav­nos­ti? – Nit­ko se, ba­rem za­sad, ne raz­ba­cu­je ve­li­kim ri­je­či­ma. Go­to­vo svi me­di­ji, a i struč­nja­ci, je­dins­tve­ni su u sta­vu da će im pr­va utak­mi­ca na Eu­ru, sa Špa­njol­skom, za­pra­vo bi­ti pu­to­kaz za dalj­nja is­ku­še­nja. S nji­ma oče­ku­ju re­mi, pa bi im on­da ključ­na utak­mi­ca za pro­laz bi­la ona s Hr­vat­skom! Ka­ko bis­te us­po­re­di­li Hr­vat­sku i Če­šku? – Teh­nič­ki je na­ša vr­sta znat­no ja­ča, ima­mo ku­di­ka­mo kva­li­tet­ni­je igra­če. S iz­bor­ni­kom Ča­či­ćem gle­dao sam utak­mi­cu Če­ška – Škot­ska u Pra­gu (0:1). Iako su iz­gu­bi­li, Če­si su os­ta­vi­li bo­lji do­jam, ali ni­su za­bi­li. Kad bih pro­cje­nji­vao u pos­to­ci­ma, re­kao bih da su šan­se 60:40 za nas – go­vo­ri Mar­ti­no­vić.

Mo­že­mo ih pro­bi­ti po bo­ko­vi­ma

Gdje su Če­si naj­ja­či? – Po­djed­na­ko su do­bri u svim li­ni­ja­ma. Obra­na im je kom­pak­t­na, 34-go­diš­nji Čech još je je­dan od naj­bo­ljih svjet­skih vra­ta­ra. Sred­nji bra­ni­či (Hub­nik, Si­vok i Kad­lec) is­kus­ni su i po­zi­cij­ski ja­ki, a boč­ni bra­ni­či (Ge­bre Se­la­ssie, Lim­ber­sky i Ka­de­ra­bek) vo­le kre­nu­ti pre­ma na­pri­jed. Po­seb­no se to od­no­si na Lim­ber­skog i Ka­de­ra­be­ka, ko­ji sto­je vi­so­ko i on­da iza njih ima pros­to­ra. Dak­le, ra­zvu­če­mo li igru, iz­bjeg­ne­mo li uza­lud­ne po­ku­ša­je kroz sre­di­nu, mo­gli bi­smo ih pro­bi­ti po bo­ko­vi­ma, po­go­to­vo po toj nji­ho­voj li­je­voj stra­ni. Uos­ta­lom, Hr­vat­ska je na tim bo­ko­vi­ma naj­ja­ča i od­go­va­ra nam što nji­ho­vi boč­ni bra­ni­či ni­su is­klju­či­vo de­fen­ziv­no ori­jen­ti­ra­ni. Ni­ka­ko ne smi­je­mo upas­ti u nji­ho­vu zam­ku da se “hr­va­mo” po sre­di­ni – pri­ča Mar­ti­no­vić i nas­tav­lja: – Vez­ni red im je ras­tr­čan, rad­ni, je­di­ni je kre­ati­vac Ro­sic­ky, a vez­ni su im igra­či opas­ni kad do­đu u zo­nu udar­ca, na 20-25 me­ta­ra od vra­ta. Da­ri­da, Pa­vel­ka i Doč­kal ne­ri­jet­ko zna­ju opa­li­ti sa te uda­lje­nos­ti i na­ši igra­či mo­ra­ju bi­ti vr­lo oprez­ni. U pre­ki­di­ma ta­ko­đer tre­ba bi­ti bu­dan, vr­lo su opas­ni u tom di­je­lu igre. Kril­ni su im igra­či br­zi i nez­god­ni, tra­že pros­tor, ali ni Krel­či ni Ska­lak ni­su baš ja­ki u si­tu­aci­ja­ma je­dan na jed­no­ga. Mo­že­te li us­po­re­di­ti da­naš­nju če­šku mom­čad s onom pri­je 20 go­di­na, kad su Če­si na EP-u u En­gle­skoj doš­li do fi­na­la? – Ne­ma slič­nos­ti iz­me­đu tih sas­ta­va! Baš ni­kak­vih! Ovo je rad­na i dis­ci­pli­ni­ra­na mom­čad ko­ja igra no­go­met ko­ji je te­ško gle­da­ti, ne­ma tu pre­vi­še ta­len­ta, ali su svi spremni na ru­dar­ski po­sao. A ona re­pre­zen­ta­ci­ja Če­ške ko­ja je igra­la na EP-u u En­gle­skoj bi­la je ne­što po­sve su­prot­no, bi­la je pre­pu­na na­da­re­nos­ti i ima­gi­na­ci­je! Igra­či ko­ji su ta­da no­si­li Če­šku na­pra­vi­li su ču­des­ne ka­ri­je­re, bi­li su ido­li na­ci­je, uzo­ri kas­ni­jim na­ra­šta­ji­ma. To su Ne­dved, Ber­ger, Po­bor­sky, Šmi­cer, Ku­ka, pa Su­ho­pa­rek, Bejbl, Kad­lec... Ba­rem pe­to­ri­ca igra­ča iz te mom­ča­di mbi­li su igra­či pre­va­ge, oni špa­ne­ri ko­ji do­no­se pred­nost. A sad, osim Ro­sic­kog, Če­si ne­ma­ju tak­vo­ga igra­ča – ka­že Mar­ti­no­vić. Ci­je­li tekst pro­či­taj­te u sport­skom tjed­ni­ku Max!

Če­si iz fi­na­la Eura 1996. i ovi da­nas ne­ma­ju slič­nos­ti – oni su bi­li špa­ne­ri, a ovi su “ru­da­ri”

Čech ču­va vra­ta Če­ha od 2002. go­di­ne i uz Ro­sic­kog je­di­na je pre­os­ta­la zvi­jez­da re­pre­zen­ta­ci­je

Če­si su u kva­li­fi­ka­ci­ja­ma za Eu­ro bi­li pr­vi u sku­pi­ni s Tur­skom i Ni­zo­zem­skom

Iz­bor­nik Če­ške Pa­vel Vr­ba

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.