Eura po­put Grč­ke!

Vecernji list - Hrvatska - - Euro -

smo. Hr­vat­ska ima in­di­vi­du­al­no za­nim­lji­ve igra­če. E, sa­da, ho­će li to pre­tvo­ri­ti u glad, u mom­čad, u re­zul­tat... Uvi­jek go­vo­rim; naj­ve­ći klu­bo­vi ima­ju naj­bo­lje igra­če, ali to ne mo­ra zna­či­ti da će ne­što osvo­ji­ti. Ne­ki mis­le da ima­mo naj­ja­či vez­ni red u Eu­ro­pi? – Ne bih se baš slo­žio... Je li ova ge­ne­ra­ci­ja ja­ča od Ći­ri­ne iz 1998.? – Ne, de­fi­ni­tiv­no i ap­so­lut­no ne! Ći­ri­na mom­čad bi­la je ja­ča, ne­dos­ta­jao joj je sa­mo moj Bok­šić... Ći­ro ka­že da su ovi da­naš­nji naj­bo­lji? – Nje­mu je uvi­jek naj­bo­lja ona mom­čad ko­ju on ne tre­ni­ra. Ći­ro ka­že da drh­ti, pla­ši se za re­pre­zen­ta­ci­ju? – Do­bro ga poz­na­jem. On uop­će ne drh­ti. Ni­je mu baš le­gao iz­bor Ča­či­ća. A va­ma? – Ja sam bio pro­tiv u star­tu, jer sam bio naj­pri­je za se­be. Ali kad je iz­a­bran, on­da sam za nje­ga, po­štu­jem od­lu­ku Sa­ve­za. Ni­sam kao Ći­ro ili Ivan­ko­vić ko­ji se­be vi­de na nje­go­vu mjes­tu. Ima­te li am­bi­ci­ja za iz­bor­ni­ka ka­da Ča­čić ode? – Mis­lim da ne. Bi­la bi to kru­na va­še ka­ri­je­re? – Ne znam ni li to bi­la baš ta po­zi­ci­ja. Ne pu­cam ni na jed­nu ko­ja je za­uze­ta. Kad bih pu­cao, to bi zna­či­lo da če­kam da net­ko pad­ne. Mno­gi vi­de Pe­ri­ši­ća kao na­še­ga top igra­ča? – On je igrač od­lu­ke, po­t­vr­đe­no. U po­čet­ku mu ni­smo da­li to­li­ko na važ­nos­ti ko­li­ko je zas­lu­žio. Sad mu da­je­mo, a on ima le­đa da to pod­ne­se. Kao i ci­je­la mom­čad. Bri­ne li vas što to­li­ko ovi­si­mo o Mo­dri­ću? – Ne bih se slo­žio da ovi­si­mo o Lu­ki. Ja bih kao tre­ner po­že­lio igra­ča kao što je Mo­drić, ali ne­će on od­lu­či­ti utak­mi­cu. Svi igra­či su igra­či od­lu­ke, ci­je­la mom­čad; Ra­ke­ta, Pe­ri­šić, Man­džu­kić, Sr­na... Da se Su­ba­ši­ću sve pok­lo­pi. Vje­ru­jem u Ča­či­će­vu kon­cep­ci­ju, ni­je pri­prem­lje­na ad hoc, ne­ma im­pro­vi­za­ci­je.

Ja sam naj­ve­ći, ha, ha...

Kak­vi ste s Lu­kom Mo­dri­ćem? – Res­pekt pos­to­ji. Naj­ve­ća mu je vri­jed­nost što igra u Re­al Ma­dri­du. Ma­lo je gra­do­va po­put Za­dra ko­ji ima­ju tak­va dva ve­li­ka­na, Mo­dri­ća i vas? – Dao je Za­dar i Pr­šu, Vr­salj­ka, Su­ba­ši­ća. Tko je naj­ve­ći no­go­me­taš iz Za­dra do­sad? – Ma ja sam naj­ve­ći! – slat­ko se na­smi­jao Sko­blar. Ho­će li Zvo­ni­mir Bo­ban s po­zi­ci­je sa­vjet­ni­ka pred­sjed­ni­ka Fi­fe po­mo­ći hr­vat­skom no­go­me­tu? – Bo­ban je dav­no pri­je mo­rao do­bi­ti funk­ci­ju, naj­pri­je u na­šem Sa­ve­zu. Ali, on je tu naj­ve­ći kri­vac jer ni­je tra­žio po­zi­ci­ju. A ako je net­ko imao sve uvje­te za to, on­da je to Bo­ban. Ne znam ko­li­ko će nje­go­va no­va funk­ci­ja mo­ći ve­za­ti hr­vat­ski no­go­met i Fi­fu – za­klju­čio je Jo­sip Sko­blar.

Mon­si­eur But Sko­blar je u dre­su Mar­se­il­lea tri pu­ta za­re­dom (1971.-1973.) bio naj­bo­lji stri­je­lac fran­cu­skog pr­vens­tva

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.