Sko­blar: Mo­že­mo bi­ti hit Eura

Vje­ru­jem u Ča­či­će­vu kon­cep­ci­ju, ni­je pri­prem­lje­na ad hoc, ne­ma im­pro­vi­za­ci­je, na­gla­ša­va Sko­blar, ko­ji je pre­ten­di­rao bi­ti iz­bor­ni­kom

Vecernji list - Hrvatska - - Euro - To­mis­lav Da­so­vić

Bo­ban je dav­no mo­rao do­bi­ti funk­ci­ju, naj­pri­je u na­šem Sa­ve­zu. Ali, on je tu naj­ve­ći kri­vac jer ni­je tra­žio po­zi­ci­ju, ka­že Sko­blar to­mis­lav.da­so­vic@ve­cer­nji.net Je­dan od naj­ve­ćih hr­vat­skih no­go­me­ta­ša Jo­sip Sko­blar (75), no­si­telj fran­cu­ske vi­te­ške ti­tu­le na­ci­onal­nog re­da za zas­lu­ge, bit će po­se­ban gost Hr­vat­skog no­go­met­nog sa­ve­za na sve tri utak­mi­ce na­še re­pre­zen­ta­ci­je na Eu­ru 2016. Eu­ro u obru­ču du­gih ci­je­vi. Je li vam za­do­volj­stvo bi­ti u Fran­cu­skoj ovih da­na?, pi­ta­mo Sko­bla­ra, ko­ji je ju­čer bio u Za­gre­bu, a da­nas le­ti za Pa­riz. – Kad od­lu­čiš da ideš, ideš i ne raz­miš­ljaš što će bi­ti, da bi se mo­glo ne­što ne­mi­lo do­go­di­ti. Ne, ni­je me strah, ali sme­ta mi što se ta si­tu­aci­ja u Fran­cu­skoj to­li­ko po­ten­ci­ra. Ja bih naj­bo­lje da to pre­pus­ti­mo od­go­vor­ni­ma, prem­da i u njih sum­njam. Pu­no se hva­le; ko­li­ko su stre­lji­va pri­pre­mi­li, što sve po­du­zi­ma­ju... To­li­ko se go­vo­ri o to­me, pu­ne nam gla­ve, do­vo­de nas u si­tu­aci­ju ko­ja ni­je nor­mal­na. Me­di­ji su pu­no ku­mo­va­li to­me. Bi­li ste ne­dav­no u Ri­je­ci, na utak­mi­ci sa San Ma­ri­nom? – Ri­je­ku sam du­go iz­bje­ga­vao, ne­na­mjer­no, ni­sam sti­zao. Vi­dio sam što su na­pra­vi­li na Ru­je­vi­ci, sva­ka im čast, ski­dam ka­pu za taj pro­jekt kak­vog ne­ma nig­dje u Hr­vat­skoj. I sad se pi­tam – što će im uop­će Kan­tri­da? Tre­ba sta­vi­ti križ ta­mo i za­tvo­ri­ti je de­fi­ni­tiv­no. Vje­ro­jat­no i oni ta­ko raz­miš­lja­ju. Vaš stav o EP-u s 24 mom­ča­di? – Pla­šim se da ih na slje­de­ćem ne bu­de i vi­še. No, ne za­mje­ram Pla­ti­ni­ju to­li­ko to ko­li­ko Li­gu pr­va­ka s 32 mom­ča­di. To je sra­mot­no, ap­surd­no, an­tis­port­ski, da u fi­na­lu Li­ge pr­va­ka igra­ju klu­bo­vi ko­ji ni­su pr­va­ci svo­jih ze­ma­lja. Ja se bo­rim pro­tiv to­ga, ali ne­ću se iz­bo­ri­ti. Na­zo­vi­te je ko­mer­ci­jal­nom li­gom, ali za me­ne je ona čis­ta pri­je­va­ra!

Zvi­jez­de su umor­ne

Kak­va će bi­ti kva­li­te­ta no­go­me­ta na Eu­ru? – Ne vje­ru­jem u po­seb­nu kva­li­te­tu. Pa­li su Špa­njol­ci, Ni­jem­ci, En­gle­zi do­la­ze s mla­dom mom­ča­di, ne zna­mo ko­li­ko mo­gu Ta­li­ja­ni. Mo­že se čak do­go­di­ti iz­ne­na­đe­nje po­put Grč­ke, ko­ja je osvo­ji­la nas­lov u Por­tu­ga­lu sa­mo za­to što su se sna­ge ni­ve­li­ra­le. Evo, i Gru­zi­ja da­nas mo­že po­bi­je­di­ti Špa­njol­sku, što je pri­je bi­lo ne­za­mis­li­vo. Bi li Hr­vat­ska mo­gla bi­ti iz­ne­na­đe­nje po­put Grč­ke? – Da, mo­glo bi se do­go­di­ti! U od­no­su na sve ve­li­ke, mi ni­smo osvo­ji­li. Bi­li smo tre­ći u Fran­cu­skoj, i od to­ga smo na­pra­vi­li kao da smo bi­li pr­va­ci svi­je­ta. A ni-

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.