Ka­da Vr­salj­ko igra li­je­vo, koc­kas­ti gu­be

Vecernji list - Hrvatska - - Euro -

Uop­će ni­je spor­no da An­te Ča­čić zna s ko­jih će je­da­na­est igra­ča is­tr­ča­ti pro­tiv Tur­ske. Za jav­nost će ipak po­nu­di­ti ‘dri­bling’ Pr­va je Ča­či­će­va dvoj­ba li­je­vi bek. Na tre­nin­gu je mar­ker odje­nuo Ivan Stri­nić, ko­jeg je iz­bor­nik re­pre­zen­ta­ci­ji pri­klju­čio tek uoči Eura. Mje­se­ci­ma pri­je ni­je ga vi­dio, osim u raz­miš­lja­nji­ma. – Sva­kom deš­nja­ku pri­rod­ni­je je da igra na des­noj stra­ni, a lje­va­ku na li­je­voj. Me­ni osob­no ne sme­ta, ali deš­njak je ogra­ni­čen pre­ma na­pa­du. To sam imao pri­li­ku igra­ti pro­tiv Tur­ske, valj­da su mis­li­li da sam lje­vak pa su me pu­šta­li – ka­že za­po­vjed­nik zad­nje li­ni­je Ćor­lu­ka. U Ča­či­će­vim je oz­bilj­nim raz­miš­lja­nji­ma i Ši­me Vr­salj­ko. Taj eks­pe­ri­ment vi­dje­li smo u do­ba Ni­ke Ko­va­ča. Vr­salj­ko je tip ko­ji sve uvi­jek odra­di pro­fe­si­onal­no, ali re­zul­ta­ti baš i ne idu na ru­ku ka­da on igra li­je­vog be­ka. Bio je u mom­ča­di pro­tiv Bra­zi­la, Mek­si­ka i Nor­ve­ške, sve te utak­mi­ce Hr­vat­ska je iz­gu­bi­la. Dru­ga je Ča­či­će­va dvoj­ba zad­nji vez­ni. Mi­lan Ba­delj nje­gov je mi­lje­nik i naj­bli­ži je ula­sku u pr­vih 11. Ča­čić je od­lu­čio ne op­te­re­ći­va­ti Ra­ki­ti­ća i Mo­dri­ća kraj­njom de­fen­zi­vom, pu­šta nji­ho­vu kre­aci­ju do mak­si­mu­ma. Tak­va je nje­go­va vi­zi­ja, no Ča­čić za sa­da Bro­zo­vi­ća vi­di na des­nom kri­lu, tre­ćoj spor­noj po­zi­ci­ji. Tre­ća je stvar – Bro­zo­vić ili Pja­ca na des­nom kri­lu? – Ča­čić vo­li one ko­ji “div­lja­ju”, a Bro­zo­vić je taj. Si­gur­no će igra­ti, ne­će ući u ri­zik s mla­dim igra­čem na kri­lu – go­vo­ri nam je­dan od broj­nih čla­no­va na­še eks­pe­di­ci­je. U sva­kom slu­ča­ju Pja­ca je je­dan od onih ko­ji su u naj­u­žem ka­dru za dvo­boj s Tur­skom. Ča­čić ima si­gur­ne Su­ba­ši­ća, Sr­nu, Ćor­lu­ku, Vi­du, Mo­dri­ća, Ra­ki­ti­ća, Bro­zo­vi­ća, Pe­ri­ši­ća i Man­džu­ki­ća, a os­ta­li ko­ji s nes­trp­lje­njem če­ka­ju ho­će li bi­ti me­đu 11 ve­li­čans­tve­nih ko­ji će is­tr­ča­ti na Par­ku prin­če­va su Stri­nić ili Vr­salj­ko te Ba­delj ili Pja­ca. Pri­do­daj­te tim ime­ni­ma još Ma­tea Ko­va­či­ća, ne­upit­nog važ­nog igra­ča u svim kom­bi­na­ci­ja­ma, i do­bi­li ste 14 igra­ča za utak­mi­cu s Tur­skom.

An­te Ča­čić sve je svo­je pla­no­ve sveo na 14 igra­ča. Os­ta­lih 9 vr­lo će ma­lo igra­ti na Eu­ru

Ča­či­ćev po­moć­nik Mi­še u raz­go­vo­ri­ma s hr­vat­skim no­vi­na­ri­ma

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.