Su­bo­ta 4. lip­nja “Ni­je važ­na ni stran­ka ni dr­ža­va, va­žan sam ja”

Vecernji list - Hrvatska - - Obzor -

Pri­je dva tjed­na na ovom sam mjes­tu na­pi­sao – ako je od­go­vo­ran i po­šten, Ka­ra­mar­ko tre­ba oti­ći iz vr­ha i vlas­ti i HDZ-a. Ali sam is­to­dob­no iz­ra­zio sum­nju da će to uči­ni­ti i bo­ja­zan da će se po­što-po­to nas­to­ja­ti odr­ža­ti. Ta se sum­nja obis­ti­ni­la na da­naš­njoj sjed­ni­ci Pred­sjed­niš­tva HDZ-a, na ko­joj je Mi­li­jan Br­kić tra­žio od Ka­ra­mar­ka da iz­i­đe iz Vla­de, a Ka­ra­mar­ko je po­čeo, od­nos­no nas­ta­vio s vječ­nim mo­tom hr­vat­skih po­li­ti­ča­ra ko­ji gla­si – ni­su važ­ni ni stran­ka ni dr­ža­va, va­žan sam ja ko­ji sam je­dins­tven i ne­na­dok­na­div. Pred­sjed­nik HDZ-a je­dan je od mno­gih po­li­ti­ča­ra ko­ji­ma je po­li­ti­ka sve, iz­van nje svr­ha nji­ho­vih ži­vo­ta ne pos­to­ji, ovis­ni su o njoj i men­tal­no i ma­te­ri­jal­no. I ni­kad, po­go­to­vo kad im je karijera ugro­že­na te sve či­ne da se odr­že, ne po­miš­lja­ju na dru­ge, na gra­đa­ne, stran­ku, i na naj­važ­ni­je – na dr­ža­vu. Za­mis­li­te star­ca na umo­ru, u tre­nu­ci­ma pri­je sa­mog kra­ja gu­bi do­ti­caj s okup­lje­nom obi­te­lji i pre­tva­ra se u po­s­ljed­nju ego­is­tič­nu bit­ku za ži­vot ko­ji nes­ta­je. Me­ta­fo­rič­ki go­vo­re­ći, u tak­vu je sta­nju i Ka­ra­mar­ko. Po sve­mu su­de­ći, Hr­vat­ska i HDZ mo­rat će pod­ni­je­ti tu nje­go­vu bit­ku (pres­la­ga­nje ve­ći­ne itd.) ko­ju je već iz­gu­bio te će uto­li­ko i dr­ža­va i stran­ka bi­ti na gu­bit­ku.

Če­mu pred­sjed­ni­ca Re­pu­bli­ke Ko­lin­da Gra­bar-Ki­ta­ro­vić no­go­met­ne re­pre­zen­ta­tiv­ce op­te­re­ću­je “tur­bu­lent­nom po­li­tič­kom sce­nom”?

nje­go­voj že­ni po­su­di­li pri­ja­te­lji. Ta­ko je emi­si­ja is­pu­ni­la svo­ju te­melj­nu svr­hu – Stan­ko­vić se is­ka­zao svo­jim pos­lo­vič­nim sr­p­s­tvom, a Me­sić svo­jom pos­lo­vič­nom straš­ću op­tu­ži­va­nja dru­gih ka­ko bi se is­tak­nu­la vlas­ti­ta bes­pri­je­kor­nost ko­ju nit­ko ne vi­di osim nje­ga sa­mo­ga. ha­de­ze­ovac. Sto­ga nje­go­va iz­ja­va ima te­ži­nu i za Ka­ra­mar­ka je iz­nim­no ne­po­volj­na, opa­ki­ja od Sti­ero­va i Plen­ko­vi­će­va “kri­ti­zi­ra­nja vod­stva”.

Hr­vat­ski re­pre­zen­ta­tiv­ci na pri­ma­nju na Pan­tov­ča­ku

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.