Lip­nja Bi­ti proš­li vlas­to­dr­žac, to Hr­vat pod­ni­je­ti ne mo­že

Vecernji list - Hrvatska - - Obzor -

Me­di­je su pre­pla­vi­li sa­mi – proš­li lju­di. Ore­ško­vić, ko­ji je za­pra­vo već proš­li pre­mi­jer, na­pa­da Ka­ra­mar­ka i ka­že da se ne bo­ji po­nov­no za­tra­ži­ti po­vje­re­nje Sa­bo­ra. Pe­trov, ko­ji je ta­ko­đer već go­to­vo proš­li pot­pred­sjed­nik Vla­de, uli­je­će u nje­gov pri­vat­ni stan i iz nje­ga iz­li­je­će. Ka­ra­mar­ko, ko­ji je go­to­vo već proš­li pot­pred­sjed­nik Vla­de, a mo­žda i proš­li pred­sjed­nik HDZ-a, naj­av­lju­je opo­ziv Ore­ško­vi­ća, a po­tom na op­će iz­ne­na­đe­nje nu­di i vlas­ti­tu os­tav­ku, ali ako to uči­ne i Ore­ško­vić i Pe­trov, što zna­či da za­sad ne od­la­zi. Prem­da svi zna­ju da su ta tro­ji­ca proš­la, oni se po­na­ša­ju kao traj­ni i bu­du­ći. Ri­ječ je o pro­tiv­lje­nju za­ko­ni­ma fi­zi­ke, ne mo­žeš is­to­dob­no bi­ti i od­la­ze­ći i do­la­ze­ći. Oni ne vi­de da svi to vi­de. Ali ni me­di­ji, u ko­ji­ma se zna da se pi­še i go­vo­ri o proš­li­ma, pu­no se ne raz­li­ku­ju od njih te im je je­di­no oprav­da­nje što pro­fe­si­onal­no mo­ra­ju pra­ti­ti što oni ra­de. Bi­ti proš­li, biv­ši sport­ski pr­vak, biv­ši muž ili lju­bav­nik – to se ne­ka­ko pod­ne­se. Ali bi­ti proš­li vlas­to­dr­žac – to Hr­vat pod­ni­je­ti ne mo­že. I to što se oni bo­re za odr­ža­nje ne­ma ve­ze s do­mo­vi­nom i de­mo­kra­ci­jom, to su ži­vo­tinj­ski na­go­ni, na­go­ni od ame­be do slo­že­ni­jih or­ga­ni­za­ma, me­đu ko­ji­ma je čo­vjek – naj­jad­ni­ji. skoj i u sa­daš­njem sta­nju vi­di opa­ku za­vje­ru. Je­dan dru­gi, ini­ci­ja­li­ma pot­pi­sa­ni autor, tvr­di da je sa­daš­nja kri­za vlas­ti po­s­lje­di­ca dr­žav­nog uda­ra ko­ji su na­pra­vi­le me­đu­na­rod­ne mrač­ne si­le sa So­ro­som na če­lu. Do­is­ta, pos­tup­ci i po­na­ša­nje ne­kih važ­nih su­di­oni­ka sa­daš­njih dra­ma­tič­nih zbi­va­nja u Hr­vat­skoj mno­gi­ma su za­go­net­ni. Tko je i “za ko­ga ra­di” Bo­žo Pe­trov? Tko je i “za ko­ga ra­di” Ti­ho­mir Ore­ško­vić? Je­su li ta pi­ta­nja raz­lož­na? Me­ne je pot­kraj de­ve­de­se­tih go­di­na je­dan iz­nim­no va­žan čo­vjek u hi­je­rar­hi­ji HDZ- ove vlas­ti uvje­ra­vao da bi po­bje­da Ra­ča­na na iz­bo­ri­ma bi­la za Hr­vat­sku kob­na, da bi mo­gla za­pri­je­ti­ti op­s­tan­ku dr­ža­ve. Po­bi­je­dio je Ra­čan i što se do­go­di­lo? Ni­šta. Na kra­ju su se sa­mo mo­gli zbra­ja­ti uglav­nom lo­ši re­zul­ta­ti nje­go­ve vla­da­vi­ne i nes­po­sob­nos­ti to­ga tre­će­raz­red­nog ko­mu­nis­tič­kog po­li­ti­ča­ra. Ta­ko će bi­ti i sa­da, ni­šta se sud­bo­nos­no Hr­vat­skoj ne­će do­go­di­ti pro­du­ži li se tra­ja­nje ove vlas­ti ili odr­že no­vi iz­bo­ri. Sa­mo će se zbra­ja­ti re­zul­ta­ti vlas­to­hlep­lja Ore­ško­vi­ća, Pe­tro­va, Ka­ra­mar­ka, Mi­la­no­vi­ća..., či­ju nes­po­sob­nost So­ros ne mo­že ni pot­ku­pi­ti ni is­ku­pi­ti, a ko­je će­mo mi opet bi­ra­ti.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.