Sa­na­der, J. Ko­sor i Ka­ra­mar­ko uni­šti­li su Tuđ­ma­nov brend

Do­bar dio HDZ-ovih bi­ra­ča i da­nas gla­sa ‘za Fra­nju’. To je fe­no­men, jer na­kon svih raz­bi­ja­nja i de­vas­ta­ci­ja stran­ka je i da­lje do­mi­nant­na po­li­tič­ka sna­ga u Hr­vat­skoj. Nje­go­vi bi­ra­či ta­ko gla­sa­ju za nos­tal­gi­ju

Vecernji list - Hrvatska - - Obzor -

HPi­še Da­vor Ivan­ko­vić DZ je od 2000. do­ži­vio tri ko­lap­sa, tri je pu­ta pa­dao na ko­lje­na i gu­bio vlast. Pr­vi put to se zbi­lo na­kon smr­ti Fra­nje Tuđ­ma­na. Na­kon tak­vog gu­bit­ka “po­li­tič­ke ne­vi­nos­ti” HDZ se opo­ra­vio te od­mah u idu­ćem iz­bor­nom cik­lu­su smi­je­nio li­je­vu ko­ali­ci­ju, ko­ja je jed­na­ko pa­ti­la od nes­ta­bil­nos­ti i ne­učin­ko­vi­tos­ti. Ivo Sa­na­der vra­ća HDZ u or­bi­tu, šest go­di­na dik­ti­ra ve­li­ke pro­mje­ne i stran­ke i druš­tva, da bi u ta­da pot­pu­no ne­s­hvat­lji­vim okol­nos­ti­ma sam pre­dao vlast. Da­nas su te okol­nos­ti Sa­na­de­ro­va pov­la­če­nja mo­žda i ra­zum­lji­vi­je. Na­kon epi­zo­de s dvi­je go­di­ne vlas­ti Ja­dran­ke Ko­sor, us­li­je­dio je i dru­gi pad HDZ-a. Tre­ći nok­da­un, ko­ji pri­je­ti i no­ka­utom, zbi­va se sa­da. Pos­tav­lja se pi­ta­nje ka­ko jed­na or­ga­ni­za­ci­ja, pa ma­kar i po­li­tič­ka stran­ka, mo­že os­ta­ti ži­va na­kon svih tih dra­ma­tič­nih okol­nos­ti? U us­po­red­bi s dru­gim pos­t­ko­mu­nis­tič­kim dr­ža­va­ma, ma­lo je ko­ja stran­ka, ko­ja je vo­di­la druš­tve­nu tran­zi­ci­ju iz so­ci­ja­liz­ma u slo­bod­ni svi­jet, os­ta­la na ži­vo­tu. Oči­to rje­še­nje za­go­net­ke po­či­va na ve­li­kom po­li­tič­kom ka­pi­ta­lu ko­ji je Tuđ­man os­ta­vio svo­jim po­li­tič­kim na­s­ljed­ni­ci­ma. Tek sad se, na­kon svih dra­ma­tič­nih šte­ta ko­je su po­či­ni­li Tuđ­ma­no­vi po­li­tič­ki na­s­ljed­ni­ci nad HDZ- om, vi­di ko­je je to bo­gat­stvo, sna­ga, kuć­no bla­go, obi­telj­sko sre­bro ko­je im je ute­me­lji­telj os­ta­vio. Do­bar dio HDZ-ovih bi­ra­ča, na­ime, i da­nas, kad idu ne iz­bo­re, us­tva­ri gla­sa­ju “za Fra­nju”. To je fe­no­men jer, na­kon svih raz­bi­ja­nja i de­vas­ta­ci­ja HDZ je za­pra­vo i da­lje do­mi­nant­na po­li­tič­ka sna­ga u Hr­vat­skoj. Nje­go­vi bi­ra­či gla­sa­ju za nos­tal­gi­ju, da­ju po­čast Tuđ­ma­nu, jer je stvo­rio dr­ža­vu ni iz če­ga, vo­dio i pro­veo je kroz gad­ni rat, ute­me­ljio na­ci­onal­ni po­nos i de­fi­ni­rao na­ci­onal­ne in­te­re­se. Što su, dak­le s tom os­tav­šti­nom Tuđ­ma­no­vi po­li­tič­ki na­s­ljed­ni­ci ra­di­li? Či­nje­ni­ca je da je Ivo Sa­na­der bio u

Mi­li­jan Br­kić već du­go slo­vi kao net­ko tko se ne li­bi su­prot­sta­vi­ti ve­ći­ni pos­luš­nih

An­drej Plen­ko­vić je na po­s­ljed­njem stra­nač­kom sa­bo­ru po­nu­dio al­ter­na­ti­vu

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.