U ti­je­ku je sed­mo iz­da­nje fes­ti­va­la di­zaj­na Dan D

Vecernji list - Hrvatska - - Dom -

Ove go­di­ne di­zaj­ner­ska smo­tra nu­di dru­ga­či­ji pro­gram i odvi­ja se na no­vim lo­ka­ci­ja­ma, pros­to­ru Po­go­na Je­dins­tvo i klu­ba Mo­čva­ra Poz­na­ta ma­ni­fes­ta­ci­ja di­zaj­na i sve­ga što je ve­za­no uz nje­ga svo­je je sed­mo iz­da­nje, u ter­mi­nu od 10. do 12. lip­nja, do­če­ka­la na no­voj, ni­šta ma­nje atrak­tiv­noj lo­ka­ci­ji. Na­kon pros­to­ra biv­še voj­ne bol­ni­ce u Vla­škoj uli­ci, Dan D smjes­tio se na lo­ka­ci­ji Po­go­na Je­dins­tvo i klu­ba Mo­čva­ra, ko­ji se na­la­ze je­dan po­kraj dru­gog uz ri­je­ku Sa­vu. U če­mu se ak­tu­al­ni fes­ti­val raz­li­ku­je od do­sa­daš­njih ot­kri­li su nam nje­go­vi or­ga­ni­za­to­ri, Hr­vat­sko di­zaj­ner­sko druš­tvo. – Ovo­go­diš­nji je Dan D otvo­re­ni di­zajn pos­ta­vio kao po­la­ziš­nu toč­ku za te­ma­ti­zi­ra­nje kon­cep­ta otvo­re­nog di­zaj­na u užem kon­tek­s­tu di­zaj­ner­ske stru­ke te unu­tar ši­reg druš­tve­nog kon­tek­s­ta i pro­ce­sa “otva­ra­nja” di­zaj­na – ka­žu. Kon­cept otvo­re­nog di­zaj­na bit će pred­stav­ljen i pri­bli­žen po­sje­ti­te- lji­ma pre­da­va­nji­ma, tri­bi­na­ma i iz­lož­ba­ma. Iz­me­đu os­ta­lo­ga, fes­ti­val će ugos­ti­ti ugled­ne pre­da­va­če Sil­vi­ja Lo­ru­ssa i Cris­top­ha Ha­aga. Osim to­ga, fes­ti­val sa­dr­ži i edu­ka­tiv­ni pro­gram ko­ji se odvi­ja pre­ko pet in­ter­dis­ci­pli­nar­nih ra­di­oni­ca i dvi­je Di­zaj­ner­ske po­čet­ni­ce, ko­ju vo­de do­ma­ći i ino­zem­ni di­zaj­ne­ri. Ulaz na fes­ti­val je slo­bo­dan – is­ko­ris­ti­te vi­kend i na­dah­ni­te se do­brim sa­dr­ža­jem.

Pu­tem pre­da­va­nja, iz­lož­bi i tri­bi­na te­ma­ti­zi­rat će se po­jam otvo­re­nog di­zaj­na

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.