Dnev­na zo­na za opu­šta­nje umjes­to stro­pa ima zvjez­da­no ne­bo s 2000 lam­pi­ca

Vecernji list - Hrvatska - - Dom - (ms)

Ka­ko bi se raz­bi­la mo­no­to­ni­ja, je­dan je zid u pot­pu­nos­ti obo­jan u cr­ve­nu bo­ju, a de­ta­lji su u bla­gim dr­ve­nim to­no­vi­ma Pros­tor Na­rod­nog ra­di­ja za­sjao je no­vim sja­jem. Po­seb­no se is­ti­če no­vi­nar­sko-pro­du­cent­ska re­dak­ci­ja smje­šte­na za jed­nim ve­li­kim sto­lom ka­ko bi se pos­ti­gla si­ner­gi­ja me­đu za­pos­le­ni­ci­ma. Sa­mi stol ruč­no je na­či­njen od pri­rod­nog hras­ta na ko­jem su smje­šte­na vr­hun­ska ‘All in one’ ra­ču­na­la bi­je­le bo­je s to­uch scre­enom. To­pli­na dr­ve­ta pros­to­ru da­je po­se­ban šarm. Lo­un­ge seg­ment po­li­va­len­tan je dio pros­to­ra pr­vens­tve­no na­mi­je­njen za opu­šta­nje i ko­mu­ni­ka­ci­ju iz­me­đu za­pos­le­ni­ka, a ko­ji se vr­lo la­ko mo­že pre­obli­ko­va­ti u stu­dio za li­ve kon­cer­te.Lo­un­ge je pot­pu­no akus­tič­ki obra­đen pa je ta­ko strop iz­ve­den u obli­ku va­lo­va, ko­ji pre­ko da­na pred­stav­lja­ju mo­re, dok se na­ve­čer sa svo­jih 2000 ugra­đe­nih lam­pi­ca pre­tva­ra u zvjez­da­no ne­bo. Na zi­du od cr­ve­ne ci­gle na­la­zi se ‘pa­met­na plo­ča’ ko­ja slu­ži za sas­tan­ke te vi­deo i audio pre­zen­ta­ci­je. Oso­ba zas­luž­na za osmiš­lja­va­nje cje­lo­kup­nog pros­to­ra – Ana Ba­ri­šić, sve je upot­pu­ni­la i za­nim­lji­vim de­ta­lji­ma po­put lam­pi, bi­je­log asi­me­trič­nog sto­li­ća te per­zij­skog te­pi­ha ko­ji rad­no mjes­to či­ne to­plim dnev­nim bo­rav­kom. Da­ka­ko, u pot­pi­su se vi­di di­zaj­ne­ri­či­na lju­bav pre­ma tre­nut­no vr­lo po­pu­lar­nom in­dus­trij­skom sti­lu ure­đe­nja in­te­ri­je­ra.

Hit vi­si­li­ce Po­seb­na at­mo­sfe­ra pos­tig­nu­ta je pa­žli­vim kom­bi­ni­ra­njem ra­s­vje­te u pros­to­ru

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.