Ka­ko je kit na­pra­vio na Pa­gu pr­vu ka­na­li­za­ci­ju na ne­kom na­šem oto­ku

Mo­za­ik

Vecernji list - Hrvatska - - Politički magazin Obzor - (dde)

U ese­jis­tič­koj knji­zi „Mu­zej me­lan­ho­li­je“Ve­li­mi­ra Ćur­gu­sa Ka­zi­mi­ra ko­ju je obja­vi­la be­ograd­ska ku­ća Clio, a ko­ja je pred­stav­lje­na na ri­ječ­kom Vri­sku na­šao se i je­dan kit. Ri­ječ je o ki­tu ko­ji je pr­vo bio na­su­kan, a on­da i ulov­ljen 1953. go­di­ne na oto­ku Pa­gu i pos­tao op­će­ju­gos­la­ven­ska sen­za­ci­ja. Ćur­gus je imao sa­mo pet go­di­na ka­da je kit na op­će­ju­gos­la­ven­skoj tur­ne­ji do­pu­to­vao i do Be­ogra­da i bio iz­lo­žen u Pi­onir­skom par­ku. Od Pa­ga, pre­ko Ri­je­ke, Ljub­lja­ne, Za­gre­ba i Be­ogra­da pu­to­vao je na ka­mi­onu, a u Ljub­lja­ni je zbog ide­al­no ni­skih zim­skih tem­pe­ra­tu­ra bio iz­lo­žen na ces­ti. Ćur­gus čak pi­še da je za­hva­lju­ju­ći za­ra­di od pri­ka­zi­va­nja ki­ta di­ljem Ju­gos­la­vi­je (za raz­gle­da­va­nje se u ta so­ci­ja­lis­tič­ka i ne­tr­žiš­na vre­me­na na­pla­ći­va­la ulaz­ni­ca), Pag na­pra­vio pr­vu ka­na­li­za­ci­ju na ne­kom oto­ku na Ja­dra­nu. Po­ja­va ki­ta ima­la je i li­te­rar­nog odje­ka, pa je Erik Koš na­pi­sao knji­gu „Ve­li­ki Mak“, a u ko­joj je kit pos­lu­žio kao me­ta­fo­ra o pro­pas­ti sta­lji­niz- ma. Ta­ko je je­dan zlo­sret­ni kit do­bio i po­li­tič­ke im­pli­ka­ci­je. A ako se pi­ta­te gdje je svo­je pu­to­va­nje ja­dran­ski kit za­vr­šio, od­go­vor je jed­nos­ta­van: u Za­gre­bu, toč­ni­je re­če­no u gor­njo­grad­skom Pri­ro­dos­lov­nom mu­ze­ju gdje nje­gov i da­nas mo­nu­men­tal­ni kos­tur mo­že­te vi­dje­ti sva­ko­ga da­na. Pri­ča o ki­tu sa­mo je jed­na u ni­zu nos­tal­gič­nih, ali i ar­tis­tič­kih pri­ča u od­lič­no na­pi­sa­noj Ćur­gu­so­voj knji­zi „Mu­zej me­lan­ho­li­je“. A gdje je Ćur­gus za­mis­lio be­ograd­ski Mu­zej me­lan­ko­li­je? Na­rav­no, pi­sac se ne na­da fi­zič­kom pros­to­ru za mu­zej, ali nit­ko mu ne bra­ni da pros­tor za mu­zej ne iz­ma­šta. Pa je ta­ko vir­tu­al­ni mu­zej me­lan­ko­li­je smjes­tio u ku­ći u Cr­no­gor­skoj uli­ci u Be­ogra­du u bli­zi­ni Bran­ko­va mos­ta. Do­nji dio te ku­će odav­no je na­pu­šten, a ri­ječ je o ne­ka­daš­njem ma­ga­zi­nu ne­ka­daš­njeg ve­li­kog hr­vat­skog iz­da­va­ča Mla­dos­ti, tvrt­ki ko­ju su „po­je­li ska­kav­ci“i u ko­joj je Ćur­gus do­bio pr­vi po­sao u knji­ža­ri stra­ne li­te­ra­tu­re 1972. go­di­ne. Do­is­ta, pra­vi raz­log za me­lan­ko­li­ju.

Vri­sak

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.