Pra­va hol­lywo­od­ska pri­ča: Mu­zej pre­ki­nu­tih ve­za u L.A.-u

Vecernji list - Hrvatska - - Politički magazin Obzor - (nv)

Za­gre­bač­ki Mu­zej pre­ki­nu­tih ve­za ne­dav­no je do­bio svo­ju pr­vu ame­rič­ku fran­ši­zu, Mu­se­um of Bro­ken Re­la­ti­on­ships u Los An­ge­le­su. Li­cen­ci­ju mu­ze­ja ku­pio je ame­rič­ki od­vjet­nik John B. Qu­inn, pa na le­gen­dar­nom hol­lywo­od­skom bu­le­va­ru otvo­rio mu­zej ko­ji je smjes­ta osvo­jio sr­ca Ame­ri­ka­na­ca. Pr­va iz­lož­ba u L. A.-u bro­ji oko 100 pred­me­ta, a mu­zej dnev­no do­bi­va oko 20 pred­me­ta. Do­ka­ze svo­jih slom­lje­nih sr­ca ša­lju lju­di iz ci­je­log SAD-a. Qu­inn je la­ni u svib­nju tu­ris­tič­ki po­sje­tio Zagreb i za­lju­bio se u gor­njo­grad­ski pro­jekt. Ne­du­go po­tom na adre­su mu­ze­ja pos­lao je ma­il pre­pun odu­šev­lje­nja, uz prak­ti­čan upit pos­to­ji li mo­guć­nost da se mu­zej otvo­ri i pre­ko ba­re. “Tri da­na na­kon ma­ila već sam bi­la u avi­onu. Pra­va hol­lywo­od­ska pri­ča!”, sje­ća se Olin­ka Vi­šti­ca, su­os­ni­va­či­ca za­gre­bač­kog mu­ze­ja. “U do­ba br­zog ži­vot­nog rit­ma lju­di­ma tre­ba mjes­to gdje će zas­ta­ti i raz­mis­li­ti o ono­me što su pro­ži­vje­li. Lju­bav i gu­bi­tak lju­ba­vi za­jed­nič­ki su svi­ma, va­žan je taj osje­ćaj me­lan­ko­li­je”, objas­ni­la nam je Olin­ka glo­bal­ni po­ten­ci­jal mu­ze­ja, pre­do­dre­đe­nog da bu­de “hol­lywo­od­ska pri­ča”.

Gut­ter­däm­me­rung je film ko­ji se pri­ka­zu­je za­jed­no s ben­dom na po­zor­ni­ci ko­ji uži­vo iz­vo­di so­un­d­track. To je mul­ti­me­dij­ski do­ga­đaj ko­ji ta­ko­đer ima “ži­ve” glum­ce – go­vo­ri Hen­ry Rol­lins uoči do­la­ska na za­gre­bač­ki INmu­sic Fes­ti­val 20. lip­nja na ko­jem će bi­ti dio za­nim­lji­vog pro­jek­ta in­s­pi­ri­ra­nog Wag­ne­ro­vim “Su­mra­kom bo­go­va”.

Ma­ni­pu­li­ra­nje dje­voj­kom

Mrač­na rock-baj­ka, ko­ju tvor­ci opi­su­ju kao “naj­glas­ni­ji ni­je­mi film”, go­vo­ri o to­me ka­ko je Bog spa­sio svi­jet odu­zi­ma­ju­ći vra­gu nje­gov “sve­ti gral” – zlu gi­ta­ru. Pro­jekt je do­sad oku­pio ne­ko­li­ko ve­li­kih zvi­jez­da po­put Ig­gyja Po­pa, Lem­myja, Gra­ce Jo­nes, a Rol­lins ni­je sa­mo dio stal­ne pos­ta­ve, ne­go i kos­ce­na­rist. – Ovaj mul­ti­me­dij­ski pro­jekt ide­ja je re­da­te­lja Björ­na Ta­ge­mo­sea ko­ji me po­zvao da za­jed­no pi­še­mo sce­na­rij. Tre­ba­lo nam je ne­ko­li­ko go­di­na, ali pro­jekt je is­pao za­is­ta do­bar. Re­kao bih da je pos­tao pri­lič­no moć­no osje­til­no is­kus­tvo. Ni­ka­da pri­je ni­sam

Pres­tao sam iz­vo­di­ti glaz­bu pri­je dos­ta go­di­na, a 15 go­di­na ni­sam na­pi­sao pje­smu. Oti­šao sam sa sta­rim pri­ja­te­lji­ma na tur­ne­ju 2006., ali sa­mo za­to što je gi­ta­rist to do­is­ta ja­ko že­lio

Pre­ko ba­re

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.