Ma­rić bi bio bo­lji od Ore­ško­vi­ća, ali ni on ne­ma pra­vi po­li­tič­ki le­gi­ti­mi­tet

Kom­bi­na­to­ri­ka Ka­ko bi mo­gla iz­gle­da­ti no­va Vla­da: Ha­san­be­go­vi­ća bi tre­bao za­mi­je­ni­ti net­ko iz Ban­di­će­ve kvo­te, Ča­či­ću nu­de re­sor gos­po­dar­stva

Vecernji list - Hrvatska - - Front Page - Re­na­ta Ra­šo­vić re­na­ta.ra­so­vic@ve­cer­nji.net ZA­GREB

Na če­lo Mi­nis­tar­stva so­ci­ja­le umjes­to Ber­nar­di­ce Ju­re­tić, ko­ja se ovih da­na osra­mo­ti­la iz­ja­vom “nek’ crk­nu”, mo­gla bi za­sjes­ti Sa­nja Pu­ti­ca

Prem­da još ni­je iz­vjes­no ho­će li kon­tro­li­ra­ti par­la­men­tar­nu ve­ći­nu, u HDZ-u na­kon obja­ve o no­vom man­da­ta­ru Zdrav­ku Ma­ri­ću užur­ba­no sla­žu i ka­drov­sku kri­žalj­ku no­ve Vla­de. Ka­ko doz­na­je­mo iz iz­vo­ra bli­skih Do­mo­ljub­noj ko­ali­ci­ji, u potencijalnoj Ma­ri­će­voj Vla­di 13 bi mi­nis­tar­sta­va pri­pa­lo HDZ-u, dok bi pre­os­ta­lih se­dam pre­pus­ti­li part­ne­ri­ma. Pri­tom, da­ka­ko, ne­ma mjes­ta za mi­nis­tre iz Mos­ta, ali ima za stran­ke iz go­to­vo ci­je­log des­nog spek­tra. Re­sor po­ljo­pri­vre­de, ta­ko, pri­pao bi HDSSB-u prem­da je Dra­gan Vu­lin ne­dvo­smis­le­no ka­zao ka­ko nje­go­va stran­ka ne­će su­dje­lo­va­ti u Ka­ra­mar­ko­vu pres­la­gi­va­nju i po­zvao na no­ve iz­bo­re.

Po­li­tič­ki Fran­kens­te­in

Mi­nis­tar­stvo gos­po­dar­stva ko­je je po­s­ljed­njih mje­se­ci vo­dio Mos­tov To­mis­lav Pa­ne­nić u ovoj bi kom­bi­na­ci­ji pri­pa­lo Ra­di­mi­ru Ča­či­ću, re­sor upra­ve nes­tra­nač­ke Du­brav­ke Ali­be­go­vić Jur­li­ne bio bi po­vje­ren Te­pe­še­vu HSP-u AS, dok bi fi­nan­cij­ski re­sor iz ru­ku man­da­ta­ra Zdrav­ka Ma­ri­ća pre­uzeo HSLS. Me­đu­tim, naj­za­nim­lji­vi­je pres­la­ga­nje do­go­di­lo bi se na če­lu Mi­nis­tar­stva kul­tu­re ko­je bi pre­uzeo Ban­di­ćev ka­dar, što bi zna­či­lo da se u ovom tre­nut­ku HDZ odri­če svog naj­po­pu­lar­ni­jeg mi­nis­tra i čla­na Pred­sjed­niš­tva stran­ke. U pri­log ovak­vom rje­še­nju ide i ju­če­raš­nja po­ru­ka nje­go­va stra­nač­kog ko­le­ge Dar­ka Mi­li­no­vi­ća ko­ji je za N1 te­le­vi­zi­ju iz­ja­vio da, “ako ma­nji­ne bu­du tra­ži­le od­la­zak Ha­san­be­go­vi­ća, ne vi­di dru­gu oso­bu ko­ja bi tre­ba­la bi­ti za­pre­ka za no­vu hr­vat­sku Vla­du jer je na od­stu­pa­nje pris­tao i pred­sjed­nik HDZ-a Ka­ra­mar­ko”. Raz­log ovak­vom pri­lič­no su­ici­dal­nom rje­še­nju va­lja tra­ži­ti u sas­ta­vu mo­gu­ćih bu­du­ćih pot­pred­sjed­ni­ka HDZ-ove Vla­de gdje je, pre­ma in­for­ma­ci­ja­ma ko­ji­ma ras­po­la­že Ve­čer­nji list, uz Ole­ga But­ko­vi­ća, To­mis­la­va To­lu­ši­ća i Mi­ru Ko­va­ča, jed­no mjes­to re­zer­vi­ra­no i za pot­pred­sjed­ni­ka iz re­do­va na­ci­onal­nih ma­nji­na. Uz pret­pos­tav­ku da je ri­ječ o Mi­lo­ra­du Pu­pov­cu, bit će za­nim­lji­vo vi­dje­ti re­ak­ci­ju Iva­na Te­pe­ša i Pe­re Ćo­ri­ća ko­ji­ma bi u ovoj kri­žalj­ci pri­pao re­sor upra­ve, na­kon što su jas­no po­ru­či­li da ne že­le su­dje­lo­va­ti u ra­đa­nju “hr­vat­skog po­li­tič­kog Fran­kens­te­ina” u či­jem bi okri­lju bi­lo mjes­ta i za Pu­pov­če­vu stran­ku. Us­put, s gnu­ša­njem su od­ba­ci­li mo­gu­ću smje­nu “naj­u­čin­ko­vi­ti­jeg mi­nis­tra Ha­san­be­go­vi­ća”.

Je­lić umjes­to Šus­ta­ra

Na­da­lje, me­đu ka­dro­vi­ma Ma­ri­će­ve Vla­de dvo­je ak­tu­al­nih HDZo­vih mi­nis­ta­ra ne­ma si­gur­ne funk­ci­je. Na če­lo Mi­nis­tar­stva so­ci­ja­le umjes­to Ber­nar­di­ce Ju­re­tić, ko­ja se ovih da­na osra­mo­ti­la iz­ja­vom “nek’ crk­nu”, mo­gla bi za­sjes­ti am­bi­ci­oz­na Sa­nja Pu­ti­ca, dok bi mi­nis­tar zna­nos­ti, obra­zo­va­nja i spor­ta Pre­drag Šus­tar, ko­je­mu je ne­dav­no na uli­cu iz­iš­lo 40 ti­su­ća pro­s­vjed­ni­ka, fo­te­lju mo­gao pre­pus­ti­ti Da­mi­ru Je­li­ću. Dok bi mi­nis­tri Oleg But­ko­vić, To­mo Me­dved, Mi­ro Ko­vač, Na­da Ši­kić, Lo­vro Kuš­če­vić, An­ton Kli­man, Da­rio Na­kić, Darko Horvat i To­mis­lav To­lu­šić zadržali svo­je re­so­re, pro­mje­na bi se do­go­di­la u MORH-u i MUP-u, gdje bi Jo­sip Bu­lje­vić iz re­so­ra obra­ne pre­uzeo unu­traš­nje pos­lo­ve, dok bi MORH pri­pao umi­rov­lje­nom ge­ne­ra­lu Da­mi­ru Kr­sti­če­vi­ću, kao što mu je uoči iz­bo­ra i obe­ća­no. Za­šti­tu oko­li­ša pre­uzeo bi Be­lja­kov HSS, dok bi pra­vo­su­đe po­vje­ri­li Ju­ri Mar­ti­no­vi­ću. Ne­ka­daš­nji zas­tup­nik Mos­ta ko­ji je ovih da­na pre­šao u no­vi sa­bor­ski klub, me­đu­tim, ju­čer nam je ka­zao ka­ko mu je naš po­ziv “pr­vi glas” o funk­ci­ji mi­nis­tra u HDZo­voj Vla­di. – Sma­tram da je moj pri­mar­ni po­sao sa­ču­va­ti par­la­men­tar­nu ve­ći­nu, a o mo­gu­ćoj duž­nos­ti mi­nis­tra ni s kim ni­sam pro­go­vo­rio ni jed­no je­di­no slo­vo. Za­la­žem se da na­rod ne ide na iz­bo­re jer ne bi­smo ni­šta do­bi­li osim još usit­nje­ni­ju po­li­tič­ku sce­nu. Ni­je mi dra­go da se mo­jim ime­nom kal­ku­li­ra na ovaj na­čin jer sam pu­no bli­ži op­ci­ji os­tan­ka u Sa­bo­ru – re­kao nam je Ju­ro Mar­ti­no­vić. Za­nim­lji­vo, i Mi­odrag De­mo, sa­bor­ski zas­tup­nik iz re­do­va stran­ke BM 365, ne­ma ni­kak­vih spoz­na­ja da bi Ban­di­će­vim ka­dro­vi­ma pri­pa­lo Mi­nis­tar­stvo kul­tu­re. – Sa mnom o toj op­ci­ji nit­ko ni­je raz­go­va­rao, ali na­ša je stran­ka sprem­na sva­kog tre­nut­ka pre­uze­ti bi­lo ko­ji re­sor, od gos­po­dar­stva do kul­tu­re, što smo po­ka­za­li na mo­de­lu uprav­lja­nja Za­gre­bom, odak­le ne od­la­ze auto­bu­si na­še dje­ce – ka­že Mi­odrag De­mo do­da­ju­ći da “ovaj eks­pe­ri­ment mo­ra pres­ta­ti jer je Hr­vat­ska u ovom tre­nut­ku pre­tvo­re­na u psi­hi­ja­trij­sku us­ta­no­vu u ko­joj za­ra­đu­ju je­di­no far­ma­ce­uti”.

De­mo: Sa mnom nit­ko ni­je raz­go­va­rao, ali sprem­ni smo pre­uze­ti bi­lo ko­ji re­sor...

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.