Sve do­na­ci­je li­ječ­ni­ci­ma bit će na in­ter­ne­tu

Vi­še ne­će bi­ti taj­ni oko spon­zor­sta­va, edu­ka­ci­ja, nak­na­da ko­je pla­ća­ju far­ma­ce­uti

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - Ro­ma­na Ko­va­če­vić-Ba­ri­šić

Po­dat­ke o pri­je­no­si­ma vri­jed­nos­ti u ko­rist li­ječ­ni­ka i bol­ni­ca u 2015. na svo­jim će stra­ni­ca­ma obja­vi­ti 25 far­ma­ce­ut­skih kom­pa­ni­ja ro­ma­na.ko­va­ce­vic@ve­cer­nji.net Na ko­ju je edu­ka­ci­ju ko­ji li­ječ­nik pu­to­vao i ko­li­ko je to ko­šta­lo, ko­li­ku je nak­na­du pri­mio za ne­ko sa­vje­to­va­nje te do­na­ci­je bol­ni­ca­ma – sve po­dat­ke o pri­je­no­si­ma vri­jed­nos­ti u ko­rist li­ječ­ni­ka i bol­ni­ca ti­je­kom 2015. go­di­ne, 25 ino­va­tiv­nih far­ma­ce­ut­skih kom­pa­ni­ja ko­je pos­lu­ju u Hr­vat­skoj do 30. lip­nja jav­no će obja­vi­ti na svo­jim in­ter­net­skim stra­ni­ca­ma. Po­čet će se objav­lji­va­ti od 20. lip­nja, a ti­me se pos­lov­na prak­sa us­kla­đu­je s Ta­ja­ni smjer­ni­ca­ma Eu­rop­ske ko­mi­si­je i pre­po­ru­kom Europ­skog udru­že­nja ino­va­tiv­nih pro­izvo­đa­ča li­je­ko­va (EFPIA), s ci­ljem po­ve­ća­nja tran­s­pa­rent­nos­ti i oja­ča­nja po­vje­re­nja jav­nos­ti u in­dus­tri­ju, zdrav­s­tve­ne rad­ni­ke i zdrav­s­tve­ne or­ga­ni­za­ci­je, naj­a­vio je Sa­ni Po­go­ri­lić iz Ino­va­tiv­ne far­ma­ce­ut­ske ini­ci­ja­ti­ve (IFI) ti­je­kom sim­po­zi­ja Me­di­ji i zdrav­lje, što se za vi­kend odr­žao u Grož­nja­nu.

Na ra­zi­ni EU pri dnu

Obja­va uklju­ču­je sve nov­ča­ne pri­je­no­se vri­jed­nos­ti far­ma­ce­ut­skih kom­pa­ni­ja u ko­rist zdrav­s­tve­nih rad­ni­ka i zdrav­s­tve­nih or­ga­ni­za­ci­ja, po­put do­na­ci­ja i spon­zor­sta­va, nak­na­da, put­nih tro­ško­va, smje­šta­ja i ko­ti­za­ci­je na struč­nim sku­po­vi­ma i slič­no. Ino­va­tiv­ne far­ma- kom­pa­ni­je (ko­je pro­izvo­de ori­gi­nal­ne li­je­ko­ve s no­vom dje­lat­nom tva­ri, na te­me­lju vlas­ti­tih kli­nič­kih i pret­kli­nič­kih is­pi­ti­va­nja) pri­kup­lja­ju su­glas­nos­ti od li­ječ­ni­ka za obja­vu ovih po­da­ta­ka, ko­ji će se ubu­du­će objav­lji­va­ti do 30. lip­nja za sva­ku pret­hod­nu go­di­nu u svim zem­lja­ma EU te Sr­bi­ji, Tur­skoj i Ru­si­ji. U 2018. go­di­ni to će po­če­ti i ge­ne­rič­ke kom­pa­ni­je, ko­je pro­izvo­de ko­pi­je li­je­ko­va. – Is­tra­ži­va­nje na ra­zi­ni EU po­ka­za­lo je da smo na dnu po bro­ju su­glas­nos­ti za obja­vu zbog stra­ha od per­cep­ci­je jav­nos­ti. No ovo je evo­lu­cij­ski pro­ces, na­kon pet go­di­na objav­lji­vat će­mo i iz­no­se za kli­nič­ke stu­di­je – ka­že S. Po­go­ri­lić. Far­ma­ce­ut­ska in­dus­tri­ja u Eu­ro­pi po­s­ljed­nje je tri go­di­na uve­la sa­mo­re­gu­la­ti­vu i do­ki­nu­la ne­koć obi­la­ta pla­ća­nja struč­nih i “struč­nih” pu­to­va­nja po da­le­kim i atrak­tiv­nim svjet­skim des­ti­na­ci­ja­ma, na ko­je su ne­ri­jet­ko iš­le či­ta­ve obi­te­lji. Da­nas ne smi­ju li­ječ­ni­ku pok­lo­ni­ti ni olov­ku s lo­go­ti­pom svo­je kom­pa­ni­je, a us­mje­re­nost je is­klju­či­vo na usa­vr­ša­va­nje. Li­ječ­ni­ci na­čel­no poz­drav­lja­ju ovu ini­ci­ja­ti­vu i re­dom se iz­jaš- nja­va­ju ka­ko je tran­s­pa­rent­nost po­želj­na i zdra­va, ali pos­to­ji strah od ne­ga­tiv­ne per­cep­ci­je jav­nos­ti.

Izo­braz­ba ko­šta

Na­ime, li­ječ­ni­ci su duž­ni ne­pre­kid­no se usa­vr­ša­va­ti i cje­lo­ži­vot­nom iz­o­braz­bom pa­ci­jen­ti­ma osiguravaju kva­li­tet­no li­je­če­nje, no edu­ka­ci­je i kon­gre­si ko­šta­ju, a far­ma­ce­ut­ske ku­će je­di­ni su izvor fi­nan­ci­ra­nja. – Ide­ja je iz­vr­s­na i, ako za­ži­vi, mo­že se pre­ni­je­ti na sve jav­ne služ­be. Ne bi bi­lo do­bro da se na­mje­ra iz­o­kre­ne u ne­ga­tiv­no – ka­za­la je dr. Ada Ba­rić Gr­gu­re­vić, pred­sjed­ni­ca HUBOL-a. Po­dr­ža­va­mo ide­ju, ali oče­ku­je­mo i mje­re za­šti­te li­ječ­ni­ka u slu­ča­ju ne­ga­tiv­nih ko­no­ta­ci­ja, is­tak­nuo je dr. Kre­ši­mir Lu­etić, do­pred­sjed­nik Hr­vat­ske li­ječ­ni­ke ko­mo­re. Ina­če, po­imen­ce će se obja­vi­ti po­da­ci za li­ječ­ni­ke ko­ji da­ju za to su­glas­nost, a os­ta­li po­da­ci obja­vit će se agre­gat­no tj. u pos­to­ci­ma.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.