Bra­ća Ra­dić bi se iz­ne­na­di­la da vi­de što su po­li­ti­ča­ri uči­ni­li od zem­lje

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno -

Sa sve­ča­nos­ti u po­vo­du go­diš­nji­ce ro­đe­nja bra­će An­tu­na i Stje­pa­na Ra­di­ća u Tre­ba­rje­vu Des­nom kod Si­ska pred­sjed­nik HSS-a Kre­šo Be­ljak je, na­kon što je po­lo­žio vi­je­nac i za­pa­lio svi­je­ću, naj­a­vio no­vi smjer u po­li­tič­kom dje­lo­va­nju HSS-a te us­t­vr­dio ka­ko će se stran­ka svim si­la­ma za­uzi­ma­ti za os­tva­re­nje is­tin­skog na­uka bra­će Ra­dić. Be­ljak je re­kao ka­ko su se svi kas­ni­ji hr­vat­ski po­li­ti­ča­ri na­kon Ra­di­ća sve do da­nas po­zi­va­li na Ra­di­će, ali su svi “iz­da­li i Ra­di­će i ra­di­ćev­šti­nu”. Ka­da bi se Ra­di­ći da­nas pro­bu­di­li, do­dao je, iz­ne­na­di­li bi se što su da­naš­nji po­li­ti­ča­ri na­pra­vi­li od na­še li­je­pe do­mo­vi­ne Hr­vat­ske. – Ra­dić je re­kao da lju­de tre­ba vo­di­ti, a ne za­vo­di­ti. Trebamo ra­di­ti, a ne go­vo­ri­ti – re­kao je Be­ljak.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.