GSS-ov­ci spa­ša­va­li ins­truk­to­ra sa zip li­nea jer su mu se blo­ki­ra­le koč­ni­ce

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - (mpe)

Sre­ća u ne­sre­ći bi­la je ta što se is­tom tra­som spu­štao i nje­gov ko­le­ga ko­ji je i član split­skog GSS-a. Ubr­zo su im pri­sko­či­li i dru­gi GSS-ov­ci

Is­kus­ni vo­dič oz­li­je­dio se na zip li­neu na Ko­zja­ku iz­nad Ru­po­ti­na kod So­li­na u če­t­vr­tak oko 11 sa­ti. Vje­ro­jat­no mu je za­ta­ji­la opre­ma za ko­če­nje te je mla­di Ka­šte­la­nac oz­li­je­dio sto­pa­lo. Sre­ća u ne­sre­ći bi­la je ta što se is­tom tra­som spu­štao i nje­gov ko­le­ga ko­ji je uz to i član split­skog GSS-a. Od­mah mu je po­mo­gao, a ubr­zo im je pri­sko­či­lo još 14 spa­si­la­ca iz Spli­ta i ne­ko­li­ko GSS-ova­ca iz So­li­na i Ka­šte­la. Oz­li­je­đe­nog vo­di­ča pr­vo su zip li­ne­om spus­ti­li do po­god­ni­jeg di­je­la ka­njo­na, a po­tom su ga tran­s­por­ti­ra­li do se­la Ro­po­ti­ne gdje ga je če­ka­lo vo­zi­lo Hit­ne po­mo­ći. De­se­tak sa­ti ra­ni­je split­ski GSS-ov­ci u Bo­lu na Bra­ču s DVDom i dje­lat­ni­ci­ma Hit­ne spa­ša­va­li su tu­ris­ta ko­ji je pao sa šet­ni­ce niz 15 me­ta­ra te se te­ško oz­li­je­dio. He­li­kop­te­rom MORH-a pre­ve­zen je u KBC Split.

Oz­li­je­đe­nog ins­truk­to­ra pr­vo su zip li­ne­om spus­ti­li do po­god­ni­jeg di­je­la ka­njo­na, a po­tom do Hit­ne po­mo­ći

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.