Ka­ra­mar­ko pr­vi od­la­zi, iz­bo­ri ne pri­je ove je­se­ni

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno -

Kak­ve iz­gle­de op­s­tan­ku Vla­de sas­tav­lje­ne od pred­stav­ni­ka Do­mo­ljub­ne ko­ali­ci­je i Mos­ta da­ju pla­ne­te? Ka­ko će se kri­za raz­ri­je­ši­ti, tko će od glav­nih ak­te­ra op­s­ta­ti u po­li­ti­ci, je­smo li pred no­vim iz­bo­ri­ma?

Ak­tu­al­na Vla­da for­mi­ra­na je u ri­jet­ko ne­po­volj­nim i te­škim pla­ne­tar­nim as­pek­ti­ma ta­ko da čak ni njen pad ne mo­že bi­ti brz i jed­nos­ta­van. Sa­da će us­li­je­di­ti pres­la­gi­va­nje i Vla­da će se, s HDZ-ovim i Mos­to­vim mi­nis­tri­ma, u iz­vjes­noj mje­ri sta­bi­li­zi­ra­ti i po­tra­ja­ti naj­vje­ro­jat­ni­je još ne­ko­li­ko mje­se­ci. Su­de­ći pre­ma po­lo­ža­ju pla­ne­ta, naj­re­al­ni­jim se či­ni da nas no­vi par­la­men­tar­ni iz­bo­ri če­ka­ju u je­sen ove go­di­ne. U 2017., rek­la bih, sa­daš­nja Vla­da vi­še ne­će vo­di­ti Hr­vat­sku.

Kak­va je po­li­tič­ka bu­duć­nost ak­tu­al­nog pre­mi­je­ra Ti­ho­mi­ra Ore­ško­vi­ća?

Pre­mi­jer Ti­ho­mir Ore­ško­vić ne­ma na­mje­ru od­stu­pi­ti, a za­sad i os­ta­je u Vla­di. On je do­šao s is­kre­nom na­mje­rom da, ona­ko me­na­džer­ski efi­kas­no i od­luč­no, pre­uz­me od­go­vor­nost i u ko­nač­ni­ci ne­što kon­kret­no i na­pra­vi. Za ovo u če­mu se na­šao ni­je bio spre­man i dos­ta se te­ško sna­la­zi u na­šoj po­li­tič­koj zbi­lji pu­noj spi­no­va, u ko­joj nit­ko od vla­da­ju­ćih ne go­vo­ri ono što za­pra­vo mis­li. Pre­mi­jer je pri­lič­no po­li­tič­ki dis­tan­ci­ran od svih op­ci­ja, fo­ku­si­ran na cilj, ima ener­gi­je, a op­ti­mi­zam ga još uvi­jek ni­je na­pus­tio.

Što idu­ći da­ni i tjed­ni do­no­se pr­vom pot­pred­sjed­ni­ku Vla­de To­mis­la­vu Ka­ra­mar­ku?

Pr­vi pot­pred­sjed­nik Vla­de ne­ma ovih da­na po­moć pla­ne­ta. Zbog nji­ho­ve ne­po­volj­ne kons­te­la­ci­je iz­vjes­no će se vri­je­me bo­ri­ti s pro­ble­mi­ma na svim po­lji­ma. Na­pe­tos­ti obi­lje­ža­va­ju ka­ko nje­go­ve od­no­se u po­li­ti­ci ta­ko i u pri­ja­telj­stvi­ma, ali i sa­svim pri­vat­no. Mo­gu­će je da u jav­nost usko­ro is­pli­va­ju još ne­ke stva­ri ko­je će za nje­ga bi­ti ne­ugod­ne i on je, što se pozicije u Vla­di ti­če, vr­lo vje­ro­jat­no na pra­gu od­la­ska. Vje­ru­jem i da će od­lu­ku o pov­la­če­nju s mjes­ta pr­vog pot­pred­sjed­ni­ka sam obja­vi­ti, ali pre­va­ri­li bi se oni ko­ji mis­le da je to i kraj nje­go­ve po­li­tič­ke ka­ri­je­re. (Ra.K.)

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.