Do­bi­va mo­no­gra­fi­ju

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - Piše: ZO­RAN VI­TAS

Iako ka­da na­vr­ši­te 46 go­di­na još ima­te vre­me­na is­pred se­be, mo­ra­te priz­na­ti da se dos­ta to­ga pro­mi­je­ni­lo. U Za­gre­bu se dos­ta to­ga pro­mi­je­ni i u pet go­di­na, ka­mo­li u 46. Pa ka­da ne­što una­toč svim pro­mje­na­ma os­ta­ne is­to, to sva­ka­ko tre­ba obi­lje­ži­ti. Sa­lo­on je jed­no tak­vo mjes­to. U ova če­ti­ri de­set­lje­ća odr­žao se kao kul­t­no mjes­to iako Za­greb vi­še ni­je onaj, bu­di­mo is­kre­ni, gra­dić u ko­jem su ga na ini­ci­ja­ti­vu Pe­re Zla­ta­ra stvo­ri­li Al­bert Pa­po i Vla­ho Sre­zo­vić. Ka­da u tren­dov­skoj sre­di­ni kao što je me­tro­po­la odr­ži­te ta­kav sta­tus, on­da to vri­je­di i za­bi­lje­ži­ti. Za­to je Ve­čer­nji list su­iz­da­vač mo­no­gra­fi­je o 40 go­di­na ovog naj­sta­ri­jeg za­gre­bač­kog noć­nog klu­ba, za­jed­no s Vla­hom i Ma­rom Sre­zo­vi­ćem te auto­rom i ured­ni­kom, poz­na­tim za­gre­bač­kim no­vi­na­rom Da­mi­rom Ji­ra­se­kom, dok je gra­fič­ki ured­nik Igor Kel­čec. Bit će to luk­suz­no izdanje otis­nu­to u pet ti­su­ća pri­mje­ra­ka na 350 stra­ni­ca i s vi­še od 1500 fo­to­gra­fi­ja. Objek­tiv­ne su okol­nos­ti spri­je­či­le mo­guć­nost da se ona obja­vi toč­no na ro­đen­dan, Sa­lo­on je os­no­van 13. veljače 1970. – Sa­lo­on je od kad znam za se­be bio moj dru­gi dom, moj ve­li­ki dnev­ni bo­ra­vak gdje sam učio pu­za­ti, ho­da­ti, vo­zi­ti ska­te, bi­cikl, pu­šta­ti glaz­bu, a kas­ni­je na­učio i sve os­ta­lo važ­no za ži­vot, ži­vot­nu ško­lu ko­ja tra­je do da­nas – ot­kri­va Ma­ro Sre­zo­vić svo­je emo­ci­je pre­ma klu­bu ko­ji je os­no­vao nje­gov otac. – Iz dje­tinj­stva naj­vi­še pam­tim upoz­na­va­nje s Taj­či, kas­ni­je s Ha­me­dom i Da­ni­je­lom iz on­da po­pu­lar­ne TV emi­si­je Hit De­po. Na­kon ne­ko­li­ko go­di­na tre­ni­ra­nja ko­šar­ke upoz­nao sam svog ido­la Dra­že­na Pe­tro­vi­ća i ta mi je sli­ka najdraža od svih iz Sa­lo­ona. A on­da i gru­pa E.T. ko­ja je obi­lje­ži­la 90-e i dan­ce sce­nu i ka­da je fotka s nji­ma zna­či­la sve – ot­kri­va Ma­ro sa­mo dio druš­tve­nog zna­če­nja Sa­lo­ona za Za­greb. A ono je, da­ka­ko, bi­lo ve­li­ko. Klub su po­ho­di­le i ne­ke svjet­ske ve­li­či­ne po­put Pi­er­cea Bros­na­na, Cat­he­ri­ne De­ne­uve, Yve­sa Mon­tan­da, Si­mo­ne Sig­no­ret, Ric­har­da Wid­mar­ka, Ali MacGraw, re­ži­se­ra Cos­te Ga­vra­sa, pje­va­ča Pa­ula McCart­neya, Lin­de McCart­ney, Bo­na Voxa, Ane Oxe, gru­pe Blo­od, Swe­at&Te­ars, UB40, te­ni­sa­ča Joh­na McEn­ro­ea, Mat­sa Wi­lan­de­ra, Gu­il­ler­ma Vi­la­sa, Hen­ryja Le­con­tea, ski­ja­ša In­ge­ma­ra Sten­mar­ka, Al­ber­ta Tom­be, po­li­ti­ča­ra Adol­fa Su­are­za ko­ji je kas­ni­je pos­tao španjolski pre­mi­jer, ame­rič­kog ve­le­pos­la­ni­ka Wil­li­ama Mon­t­go­meryja i još mno­go dru­gih. A mo­no­gra­fi­ja će pri­ka­za­ti ži­vot Sa­lo­ona kroz dvi­je sa­mo nje­mu svoj­stve­ne re­do­vi­te ve­če­ri, Ruby Tu­esday i Gla­mo­ur Ca­fe, kroz nje­go­ve ku­mo­ve i kroz spor­ta­še. – Ruby Tu­esday – rock se­ssi­on za­po­čeo je svoj le­gen­dar­ni put 27. ožuj­ka 1990. ka­da je pre­mi­jer­no pre­zen­ti­ran kao no­vi pro­gram u pros­to­ru Sa­lo­ona. Ko­ji mje­sec pri­je pred­lo­žio sam Vla­hi Sre­zo­vi­ću i Al­ber­tu Pa­pi pro­gram za no­vu se­zo­nu, i to utor­kom u for­mi band plus gos­ti. Ka­ko je moj pri­jaš­nji rad na slič­nim pro­gra­mi­ma, Ku­lu­šić-Dan­ce rock se­ssi­on 1982.-86., SKUC-Pa­uk Yu top Rock 1988.-89., imao ve­li­ki us­pjeh, pret­pos­tav­ka je bi­la da će pro­jekt za­ži­vje­ti kao lo­gič­na po­s­lje­di­ca bo­ga­tog za­gre­bač­kog klup­skog nas­li­je­đa od sa­mih po­če­ta­ka šez­de­se­tih go­di­na – ka­že To­mas Kr­kač, idej­ni po­kre­tač Ruby Tu­esdaya. Ime je ovoj ve­če­ri dao Aleksandar Kos­ta­di­nov, glaz­be­ni ured­nik HTV-a i rock-no­vi­nar. – Svih vi­še od de­set go­di­na odr­ža­va­nja kuć­ni je sas­tav bio Te­le­fon Blu­es Band ko­ji sam vo­dio, a osim što je ugos­tio naj­bo­lje i naj­po­pu­lar­ni­je so­lis­te i glaz­be­ni­ke s na­še sce­ne, u pro­gra­mu su nas­tu­pa­li i mla­di sas­ta­vi na po­čet­ku svo­jih bu­du­ćih ve­li­kih ka­ri­je­ra po­put La­ufe­ra, Jinxa, Op­će opas­nos­ti… – nas­ta­vak na slje­de­ćoj stra­ni­ci >>

Kos­ta­di­nov i Kr­kač – dvo­jac ko­ji je osmis­lio i kr­stio po­pu­lar­ni Ruby Tu­esday, par­ty ži­ve roc­k­glaz­be utor­kom Gi­bon­ni – ne­ke od pr­vih kon­ce­ra­ta sa svo­jim je sas­ta­vom Osmi put­nik imao i mla­di Gi­bon­ni

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.