Po­reč ima svo­ju bu­ru, ali u bo­ci, tri eti­ke­te iz pr­ve ma­le pi­vo­va­re

Vecernji list - Hrvatska - - Putovanja& Pića - (tb)

Pi­vo­va­ra Bu­ra mjes­to je za sve one zna­ti­želj­ne ko­ji že­le iz pr­ve ru­ke vi­dje­ti ka­ko se proizvodi pi­vo u Po­re­ču, a tro­jac ko­ji sto­ji iza nje – Ale­ssan­dro Zec­c­hi­na­ti, Ve­ro­ni­ka Bec­kers i Cla­udio Ro­ssi – oku­pio se oko pro­jek­ta mi­kro­pi­vo­va­re. Pro­izvo­de pi­va gor­njeg vre­nja, ne­pas­te­ri­zi­ra­no, ne­fil­tri­ra­no, fer­men­ti­ra­no u bo­ci, bez adi­ti­va i kon­zer­van­sa, sa­mo pri­rod­nih sas­to­ja­ka. Na tr­ži­štu su od trav­nja u bo­ca­ma od 0,33, a usko­ro i bu­te­lja­ma od 0,75 te ba­čva­ma za to­če­no pi­vo. Pot­pi­su­ju tri vr­ste pi­va: Op­ti­mist Gol­ding Ale – Gol­den Ale sa styri­an gol­ding hme­ljom. Red­sand Am­ber Ale – Am­ber Ale s bo­jom is­tar­skog tla te Tor­na­do IPA – pr­vi is­tar­ski pa­le ale. Za­nim­lji­vo je da je Bu­ra Brew no­va craft pi­vo­va­ra, a smje­šte­na je u Po­re­ču, te su je do­ma­ći­ni već do­bro pri­hva­ti­li. Ovo će lje­to, ne­ma sum­nje, Bu­ra pi­va bi­ti hit. Pi­va ima­ju od 7 do 8 pos­to pše­nič­nog sla­da ko­ji da­je “ne­pro­zir­nost” pi­vu te pos­to­ja­nu pje­nu. “To je ne­što što nam je vr­lo važ­no. Mi ne že­li­mo “pro­zir­no” pi­vo”, po­ru­ču­je piv­ski tro­jac či­ji je slo­gan ‘In Bu­ra Ve­ri­tas!’.

Bu­ra Brew proizvodi pi­vo gor­njeg vre­nja, ne­fil­tri­ra­no, fer­men­ti­ra­no u bo­ci

Pi­vo bez adi­ti­va i kon­zer­van­sa, sa­mo s pri­rod­nim sas­toj­ci­ma

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.