GRAD KO­JI OBUZIMA I SR­CE UZI­MA, ZA­UVI­JEK

Po­reč po­nov­no do­ma­ćin tur­ni­ra Swat­ch Be­ach Vol­leyball Ma­jor Se­ri­es

Vecernji list - Hrvatska - - Putovanja& Pića -

La mu­la de Pa­ren­zo ga me­so su bo­te­ga, de tu­to la ven­de­va, fo­ra che ba­ca­la... Ova­ko gla­se sti­ho­vi pje­sme ko­ja obje­di­nju­je pri­ču o gradu, dje­voj­ci i lje­po­ti živ­lje­nja u jed­nom od naj­ljep­ših gra­do­va na za­pad­noj oba­li ze­le­nog po­lu­oto­ka, Is­tre. Te­ško je, go­to­vo ne­mo­gu­će re­ći ko­ji je od gra­do­va najljepši jer sva­ki nje­gu­je pri­ču, ima svoj šarm, ener­gi­ju, do­živ­ljaj... Is­tra, zem­lja do­brih i škr­b­nih (ne škr­tih!) lju­di, uvi­jek je do­bar oda­bir, pa ma­kar i za krat­ki vi­kend, a sam bo­ra­vak u njoj is­pu­nit će vas do­brom ener­gi­jom. Te­ori­ja o zma­je­vim braz­da­ma i ener­gi­ji ko­ja se po­lu­oto­kom ši­ri ima sve vi­še pok­lo­ni­ka me­đu oni­ma ko­ji su se za­lju­bi­li u Is­tru i na­čin ži­vo­ta u njoj. Ne­ka­daš­nji glav­ni grad Is­tre, vi­šes­tru­ki šam­pi­on tu­riz­ma, grad mo­za­ika, spor­ta i pre­bo­ga­te ba­šti­ne, Po­reč, ove go­di­ne po­nov­no je do­ma­ćin sport­skog do­ga­đa­nja s ko­jeg će snim­ke oble­tje­ti ci­je­li svi­jet – tur­ni­ra u od­boj­ci na pi­je­sku Swat­ch Be­ach Vol­leyball Ma­jor Se­ri­es. Po­re­ča­ni će ugos­ti­ti naj­moć­ni­ja ime­na ovog spor­ta od 28. lip­nja do 3. sr­p­nja u uva­li Pe­ške­ra. Ne­ka­daš­nja ri­bar­ska lu­či­ca, u ko­joj su se pri­je tri­de­se­tak go­di­na čis­ti­le i kr­pa­le mre­že ri­ba­ra ko­ji su ba­ta­na­ma is­plov­lja­va­li na mo­re, da­nas je mjes­to za ko­je se tra­ži kar­ta vi­še za tur­nir ko­jem je na­grad­ni fond re­kord­nih 800.000 do­la­ra. Po­reč po­zi­va na naj­bo­lje što Is­tra nu­di, na je­dins­tven po­gled s tri­bi­na, vr­hun­sku za­ba­vu, sjaj­nu gas­tro­nom­sku po­nu­du, obi­la­zak vin­skih tu­ra i de­gus­ta­ci­ju vi­na, od mal­va­zi­je do te­ra­na, ma­lu ško­lu ku­ša­nja mas­li­no­va ulja, je­dins­tven po­gled u pod­zem­ni svi­jet Is­tre kroz kra­šku ja­mu Ba­re­di­ne, pu­to­va­nje po­reč­kim po­vi­jes­nim vre­me­plo­vom... Što god po­že­li­te, u Po­re­ču ima­ju. Za­plo­vi­te je­dri­li­com i uživajte u jed­nom od naj­ljep­ših za­la­za­ka sun­ca, unaj­mi­te bi­cikl i ot­krij­te pri­la­go­đe­ne tra­se na ne­ka­daš­njoj pru­zi Pa­ren­za­na, za­pje­vaj­te s ču­va­ri­ca­ma ba­šti­ne – is­tar­ske ljes­tvi­ce, Braj­da­ma ili Pa­ren­ti­na­ma, na­uči­te di­ja­lekt, zas­la­di­te se sla­do­le­dom, ku­pi­te su­ve­nir... Is­tra i Po­reč pri­mje­ri su su­ži­vo­ta i mul­ti­kul­tu­ral­nos­ti, grad u ko­jem se is­pre­pli­ću ća­ku­le s pro­zo­ra na pro­zor s po­sje­ti­ma svjet­skih zvi­jez­da spor­ta, fil­ma, umjet­nos­ti... Po­reč je grad či­ja se ba­zi­li­ka naš­la me­đu za­šti­će­nim vri­jed­nos­ti­ma na UNESCO-ovoj lis­ti, grad iz ko­jeg je te­ško oti­ći i ka­mo se uvi­jek vri­je­di vra­ti­ti, grad ko­ji obuzima du­šu i odu­zi­ma sr­ce, u ko­ji će­te se za­lju­bi­ti i uvi­jek vra­ća­ti.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.