Oprav­da­ni sta­tus pr­vo­raz­red­ne ga­ra­ge-rock pos­ta­ve

Vecernji list - Hrvatska - - Kritika -

Ako 16. lip­nja že­li­te ču­ti od­lič­nu svir­ku, oti­đi­te na pro­mo­ci­ju al­bu­ma „The De­vil Sto­le My Re­cord“gru­pe Ero­tic Bi­ljan & His He­re­tics u klu­bu Ka­vez. A ako že­li­te uži­va­ti u zvu­ku vi­ni­la, tri raz­no­boj­ne ver­zi­je al­bu­ma „The De­vil Sto­le My Re­cord“nu­de vam do­volj­no iz­bo­ra uz di­gi­tal­nu ver­zi­ju. Ne sa­mo da im je vrag uzeo plo­ču, ne­go su mu i do­bro­volj­no pro­da­li du­šu obil­nom do­zom gi­ta­ris­tič­ke svir­ke. Tri­na­est pje­sa­ma na al­bu­mu snim­lje­no je u eks­pres­nih šest sa­ti za­dr­ža­va­ju­ći spon­ta­nost i is­ti­ču­ći svi­rač­ku spre­mu uigra­nog ben­da ko­ji je odav­no ste­kao sta­tus pr­vo­raz­red­ne ga­ra­ge-rock pos­ta­ve.

„The De­vil Sto­le My Re­cord” Ero­tic Bi­ljan & His He­re­tics

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.