Hen­drix iz ru­ku čo­vje­ka ko­ji je 1969. svi­rao s njim

Vecernji list - Hrvatska - - Kritika -

Ma­lo je glaz­be­ni­ka is­prav­no pro­tu­ma­či­lo os­tav­šti­nu Ji­mi­ja Hen­drixa, a još ma­nje njih to je uči­ni­lo u vri­je­me dok je Hen­drix bio živ. Naj­ma­nje se njih i dru­ži­lo s Hen­drixom, po če­mu Ve­dran Bo­žić spa­da u one s do­ma­ćeg te­re­na ko­je mo­že­mo na­bro­ji­ti na pr­ste jed­ne ru­ke. Valj­da zbog to­ga i još po­ne­če­ga, s pr­sti­ma svo­je dvi­je ru­ke na CD i DVD iz­da­nju „Pla­net Hen­drix“s ri­tam sek­ci­jom Slav­ko Pin­ta­rić Pi­šta/To­mas Kr­kač, Bo­žić nu­di re­in­ter­pre­ta­ci­je Hen­drixo­vih pje­sa­ma i ma­te­ri­ja­la ko­je je iz Ji­mi­je­ve „pr­ve ru­ke“čuo još 1969. u Fran­k­fur­tu. Vr­hun­ski i na­da­sve gi­ta­rist s uku­som, so­li­dan pje­vač, Bo­žić je uz teh­ni­ku uvi­jek imao du­šu i „ru­ku“, pa sto­ga i ova či­ta­nja nu­de pris­to­jan, ar­ti­ku­li­ran po­gled na Ji­mi­je­vu glaz­bu.

„Pla­net Hen­drix” Ve­dran Bo­žić & Rock Mas­ters

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.