No­va klup­ska so­ul i funk eks­per­ti­za

Vecernji list - Hrvatska - - Kritika -

Već se du­go ni­sam ta­ko ugod­no iz­ne­na­dio kao kad sam čuo no­vi bend De­men­tro­no­mes i nji­hov pr­vi al­bum „Žur­ka­de­lik“. U osmo­čla­noj pos­ta­vi, s obil­nim nas­la­ga­ma du­hač­ke sek­ci­je i ham­mond or­gu­lja na ti­je­lu iz­vr­s­ne ri­tam sek­ci­je, De­men­tro­no­mes iz­rav­no ula­ze u pr­vu li­gu do­ma­ćih klup­skih sas­ta­va i zna­lač­kih poz­na­va­te­lja so­ula i fun­ka. Čvr­sta svir­ka na tra­gu Par­li­am­nent Fun­ca­de­lic ili Sly & the Fa­mily Sto­ne, od­lič­na pje­va­či­ca Ni­ko­li­na Ko­va­če­vić – ko­ja je u du­etu sa Zden­kom Ko­va­či­ček ot­pje­va­la „Ma­li cr­ni brat“Ti­ho­mi­ra Po­pa Asa­no­vi­ća iz 1976. – dio su ins­tru­men­tal­no iz­u­zet­nog al­bu­ma „Žur­ka­de­lik“. Naj­bo­lje ih je ču­ti uži­vo, re­ci­mo idu­će sri­je­de u za­gre­bač­kom Vinylu.

„Žur­ka­de­lik“De­men­tro­no­mes

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.