Ge­ni­jal­ni um Lo­uisa C. K.

Vecernji list - Hrvatska - - Kritika -

Svi lju­bi­te­lji do­brih se­ri­ja bla­gos­lov­lje­ni su da ži­ve u do­ba tak­vog ge­ni­jal­ca kao što je Lo­uis C. K. Pr­vo je go­di­na­ma na­smi­ja­vao svo­jim bri­ljant­nim stand up nas­tu­pi­ma, a on­da je sni­mio se­ri­ju “Lo­uie”, u ko­joj je pet se­zo­na obra­đi­vao raz­ne te­me u ko­ji­ma smo se svi mo­gli pre­poz­na­ti. Na­kon bri­ljant­ne pr­ve se­zo­ne “Lo­uie” je mo­rao ma­lo po­vu­ći koč­ni­cu i pos­ta­ti bla­ži, zbog gla­ve­ši­na ku­će FX na ko­joj se se­ri­ja pri­ka­zi­va­la. Vje­ro­jat­no je to bio i raz­log što je na­kon pete se­zo­ne Lo­uieja po­že­lio sni­mi­ti ne­što za svoj gušt, bez da se mo­ra iko­me oprav­da­va­ti. Re­zul­tat je “Horace And Pete”, se­ri­ja ko­ju je Lo­uie iz­dao sa­mo na svo­joj web-stra­ni­ci. Sve iz­gle­da ta­ko jed­nos­tav­no. Lo­uis C. K. je Horace, a Ste­ve Bus­ce­mi Pete. Vlas­ni­ci su ma­log ba­ra u nju­jor­škom Bro­ok­lynu ko­ji pos­to­ji toč­no 100 go­di­na, a vlas­niš­tvo se pre­no­si s ge­ne­ra­ci­je na ge­ne­ra­ci­ju. Vlas­ni­ci na svo­ju dje­cu ne pre­no­se sa­mo ka­fić, ne­go i ime­na, pa su ta­ko C. K. i Bus­ce­mi osme in­kar­na­ci­je Ho­ra­cea i Pe­tea. Horace je vid­no za­lu­tao u ugos­ti­telj­ski svi­jet, pun je obi­telj­skih pro­ble­ma iz proš­los­ti, baš kao i Pete, ko­ji je psi­hič­ki bo­les­nik. Tu je i pret­hod­ni Pete ko­jeg glu­mi Alan Al­da, mr­zo­volj­ni i ra­sis­tič­ki nas­tro­jen sta­rac ko­ji mr­zi dje­cu. Ed­die Fal­co je Ho­ra­ce­ova ses­tra Syl­via, ko­ja bo­lu­je od ra­ka i zbog to­ga po­že­li pro­da­ti bar, bez ob­zi­ra na to što po “obi­telj­skom pra­vu” ona ne bi tre­ba­la ni ima­ti pravo uprav­lja­ti ba­rom. Tu je i Je­ssi­ca Lan­ge kao Mar­sha, po­s­ljed­nja lju­bav­ni­ca pret­hod­nog Ho­ra­cea, ko­ja bi se ta­ko­đer že­lje­la oko­ris­ti­ti. Ci­je­la ple­ja­da stal­nih gos­ti­ju Ho­ra­cea i Pe­tea uz pi­vo i žes­to­ka pi­ća ras­prav­lja o ak­tu­al­nim te­ma­ma – od kri­ze u Si­ri­ji, pa do ame­rič­kih iz­bo­ra, uz ne­ko­li­ko vr­hun­skih mo­no­lo­ga. Po­seb­no va­lja iz­dvo­ji­ti tre­ću epi­zo­du ko­ja bi vr­lo la­ko mo­gla ući u TV po­vi­jest. U njoj biv­ša Ho­ra­ce­ova že­na u mo­no­lo­gu od go­to­vo po­la sa­ta objaš­nja­va ka­ko je po­če­la afe­ru sa svo­jim 80-go­diš­njim sve­krom. Ne­kom to mo­že zvu­ča­ti do­sad­no, no ni­jed­na od 10 epi­zo­da Ho­ra­cea i Pe­tea ni­je ni mi­nu­te do­sad­na. Prem­da će­te se vi­še pu­ta na­smi­ja­ti, se­ri­ja je tra­ge­di­ja, a na­kon za­vr­šet­ka po­s­ljed­nje epi­zo­de o njoj će­te du­go raz­miš­lja­ti.

Naj­bo­lji ko­mi­čar da­naš­nji­ce is­po­ru­čio nam je se­ri­ju li­še­nu svih koč­ni­ca

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.