Ve­ze stvo­re­ne u dje­tinj­stvu i mla­dos­ti za­log su za spas glav­nih ju­na­ka

Vecernji list - Hrvatska - - Kritika - Piše: BO­JA­NA RA­DO­VIĆ

Tro­je dje­ce iz kraj­nje ne­pri­la­go­đe­nih obi­te­lji, tro­je mla­dih ko­ji su proš­li kroz naj­dub­lje kru­go­ve pak­la dro­ge, sre­će­mo kao odras­le lju­de ko­ji svo­je ži­vo­te na je­dvi­te ja­de dr­že na oku­pu. Ra­ne iz proš­los­ti tek su ov­laš skrivene is­pod fa­sa­de ulju­đe­nog gra­đan­skog ži­vo­ta. Oni su glav­ni ju­na­ci ro­ma­na Car­la-Jo­ha­na Val­l­gre­na, se­ri­ja­la o Dan­nyju Kat­zu. Upoz­na­li smo ih u “Dje­ča­ku iz sje­ne”, a sa­da je pred na­ma dru­gi ro­man “Svi­nje” (Frak­tu­ra, ured­ni­ca Iva Ka­ra­ba­ić, pri­je­vod Da­ni­lo Bro­zo­vić, 99 ku­na), okrut­na pri­ča u ko­ju je sve tro­je slu­čaj­no uple­te­no, svat­ko iz ne­kog svog raz­lo­ga, a da i ne zna­ju jed­ni za dru­ge. Ipak, nji­ho­vo za­jed­niš­tvo, ko­je tra­je od dje­tinj­stva, bit će za­log spa­sa. Šve­đa­ni­nu Car­lu-Jo­ha­nu Val­l­gre­nu oči­to su traj­na inspiracija upra­vo ve­ze ko­je lju­di stvo­re u dje­tinj­stvu ili ra­noj mla­dos­ti (one su i važ­na te­ma nje­go­va sjaj­nog i na­gra­đi­va­nog ro­ma­na “Po­vi­jest jed­ne ču­des­ne lju­ba­vi”), a ov­dje ih prov­la­či kroz do­is­ta bru­ta­lan kri­mić u ko­jem se pri­ča ple­te oko tr­go­vi­ne lju­di­ma, ali i okrut­nih sek­su­al­nih pre­da­to­ra ko­ji vre­ba­ju (naj­si­ro­maš­ni­je i naj­ne­za­šti­će­ni­je) že­ne či­ji nes­ta­nak ne­će na­tje­ra­ti po­li­ci­ju na ak­ci­ju. Ka­ko se pri­ča ras­pli­će, užas za­pra­vo kul­mi­ni­ra jer pos­ta­je jas­no da ti lju­di ne­sme­ta­no dje­lu­ju go­di­na­ma a na kra­ju su kaž­nje­ne tek “sit­ne ri­be”, ali ne i stvar­ni or­ga­ni­za­to­ri. Autor je, za ne­dav­nog gos­to­va­nja u Za­gre­bu, re­kao da je ovu knji­gu na­pi­sao su­očen s ja­ča­njem des­ni­ce u Šved­skoj te da je ona upo­zo­re­nja na to što ra­de lju­di ko­ji mr­ze sve što ni­je šved­sko. No, što je da­nas šved­sko? pi­ta se taj knji­žev­nik i glaz­be­nik do­ka­zu­ju­ći da se druš­tve­ne is­ti­ne mo­gu iz­re­ći i u for­mi uz­bud­lji­vih tri­le­ra.

Val­l­gren je “Svi­nje” pred­sta­vio na Za­greb Bo­ok Fes­ti­va­lu

Dru­gi slu­čaj Dan­nyja Kat­za Skan­di­nav­ski tri­ler obja­vi­la Frak­tu­ra, u či­jem iz­da­nju mo­že­te na­ći i “Po­vi­jest jed­ne ču­des­ne lju­ba­vi”

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.