Zbog lju­ba­vi bih na­uči­la i ki­ne­ski je­zik ako tre­ba

Vecernji list - Hrvatska - - Scena -

Ma­ja Šu­put u Vo­di­ca­ma je iz­ve­la hit “Ne lo­mi mi sr­ce” i ot­kri­la da tra­ži in­te­lek­tu­al­ca ko­ji je gur­man i he­do­nist, ali i pra­vi ra­do­ho­li­čar po­put nje Piše: SA­MIR MIL­LA Do­ma­ći glaz­be­ni­ci sja­ti­li su se u Vo­di­ce na CMC fes­ti­val. Ta­ko i Ma­ja Šu­put ko­ja ima tri do če­ti­ri ga­že tjed­no i pa­ra­lel­no pro­mo­vi­ra al­bum “Showgirl”. To je ra­di­la i na par­tyju na ba­ze­nu ko­jim se za­gri­ja­la za nas­tup na CMC-u gdje je iz­ve­la hit “Ne lo­mi mi sr­ce”. – Obo­ža­vam pje­va­ti u Vo­di­ca­ma jer fes­ti­val ne­ma na­tje­ca­telj­sku no­tu pa ne­ma ni lju­bo­mo­re – ve­li Ma­ja. Spot za tu pje­smu sni­ma­la je u Bra­zi­lu s ma­ne­ke­nom Rap­ha­elom Porp­hi­ri­jem ko­ji ju je šar­mi­rao, iako sa­mo dok su sku­pa bi­li na se­tu. – Osob­no sam ga iz­a­bra­la iz ka­ta­lo­ga mo­de­la. Ne go­vo­ri en­gle­ski, ali do­bro smo se snaš­li. No mo­ram priz­na­ti da bih se zbog lju­ba­vi pre­se­li­la na dru­gi kraj svi­je­ta

Mu­škar­ci mi ša­lju svo­je na­ge fo­to­gra­fi­je. Ne ra­zu­mi­jem za­što to ra­de, ali za­bav­lja me

i na­uči­la i ki­ne­ski ako tre­ba. No već tri go­di­ne sam slo­bod­na – ve­li i do­da­je: – Pet da­na tjed­no spa­vam po ho­te­li­ma, po­put stju­ar­de­se. Ne­mam kad ne­kog upoz­na­ti jer, dok ra­dim, ne že­lim fler­to­va­ti – ka­že pa do­da­je: – Vo­lim ugla­đe­ne mu­škar­ce ko­ji no­se ko­šu­lje, in­te­lek­tu­al­ce, ra­do­ho­li­ča­re po­put se­be, he­do­nis­te, gur­ma­ne – priz­na­je. Ne sra­mi se svog li­je­pog ti­je­la pa na druš­tve­nim mre­ža­ma čes­to objav­lju­je fo­to­gra­fi­je s pla­že. – Fa­no­vi to vo­le. Pi­šu sva­šta, nu­de da im bu­dem kr­s­na ku­ma, a brač­ne po­nu­de vi­še ne bro­jim. Ima i onih ko­ji mi ša­lju svo­je go­le fo­to­gra­fi­je. Ni­kad mi ne­će bi­ti jas­na ne­či­ja po­tre­ba da ša­lje oko­lo fo­to­gra­fi­je svo­je mu­škos­ti, po­go­to­vo ako je u bra­ku. Ipak, tak­ve me po­ru­ke za­bav­lja­ju i pra­vi su is­puš­ni ven­til dok se u kom­bi­ju vo­zim na kon­cert – ot­kri­va.

Spot za svoj hit sni­mi­la je u Bra­zi­lu pa i da­lje nje­gu­je bra­zil­ski mod­ni iz­ri­čaj

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.