Di­no Ra­đa i Ro­ko Le­ni Ukić za­svi­ra­li s ben­dom

Vecernji list - Hrvatska - - Tv & Vodič - (db)

Iz­bor­nik Petrović iz­ra­zio ne­za­do­volj­stvo zbog nas­tu­pa An­te Ži­ži­ća na NBA kam­pu u Tre­vi­su na ko­jem je tre­bao sa­mo da­va­ti in­ter­v­jue Da je at­mo­sfe­ra u re­pre­zen­ta­tiv­nom kam­pu u Sve­tom Mar­ti­nu od­lič­na, svje­do­či i za­jed­nič­ki glaz­be­ni nas­tup ka­pe­ta­na re- pre­zen­ta­ci­je Ro­ka Uki­ća i pred­sjed­ni­ka Struč­nog sa­vje­ta re­pre­zen­ta­ci­je Di­na Ra­đe. Ukić je nas­tu­pio za bub­nje­vi­ma, a Ra­đa s gi­ta­rom u ru­ci. – Kad smo kre­nu­li pro­na­ći mjes­to gdje mo­že­mo gle­da­ti če­t­vr­tu utak­mi­cu fi­na­la ta­li­jan­skog do­igra­va­nja, Ro­ko i ja smo na­le­tje­li na lo­kal u ko­jem svi­ra ži­vi bend. Ka­ko je za taj bend svi­rao je­dan mo­mak s ko­jim sam ja svi­rao na ne­koj mo­to­ri­ja­di, na­go­vo­rio nas je da i mi za­svi­ra­mo. Od­svi­ra­li smo par stva­ri, me­đu nji­ma i “Hig­hway to Hell” AC/ DC- ja, “Ru­žu Hr­vat­sku” Pr­lja­vog ka­za­li­šta, “Ta­ko ti je, mala mo­ja, kad lju­bi Bo­sa­nac” Bi­je­log dug­me­ta i “Pro­ud Mary” Ti­ne Tur­ner. U pu­bli­ci smo ima­li i re­pre­zen­ta­tiv­ce, vi­dio sam Bog­da­no­vi­ća i Kra­lje­vi­ća, a na­kon kra­ćeg vre­me­na na­pu­nio se i lo­kal – pre­pri­čao nam je Di­no Ra­đa do­dav­ši da je za­do­vo­ljan ka­ko se ra­di. Uz re­pre­zen­ta­tiv­ce je još jed­na hr­vat­ska ko­šar­ka­ška le­gen­da, Stoj­ko Vran­ko­vić, a usko­ro će na pri­pre­me svra­ti­ti i tre­ći le­gen­dar­ni član Struč­nog sa­vje­ta To­ni Ku­koč. Ina­če, na­kon što je mla­di Ci­bo­nin cen­tar An­te To­ni Ži­žić za­igrao u jed­noj od utak­mi­ca na Adi­da­so­vu NBA kam­pu u Tre­vi­su, pri­op­će­njem se ogla­sio hr­vat­ski ko­šar­ka­ški iz­bor­nik Aleksandar Petrović ko­jeg je ta vi­jest ne­ugod­no iz­ne­na­di­la: – Na­rav­no da sam iz­ne­na­đen. Znao sam da An­te tre­ba oti­ći na taj kamp, od­nos­no bi­lo je do­go­vo­re­no da ode oba­vi­ti raz­go­vo­re, da­ti in­ter­v­jue... No ni­sam oče­ki­vao i da će za­igra­ti s ob­zi­rom na to da mu je oz­lje­da za­da­va­la dos­ta pro­ble­ma u fi­nal­noj se­ri­ji Pr­vens­tva Hr­vat­ske. Vi­djet će­mo sa­da kad se vra­ti što i ka­ko u tom kon­tek­s­tu, ali pret­pos­tav­ljam da ga je po­nio adre­na­lin, kao i sa­ma at­mo­sfe­ra ta­mo, ve­za­na uz taj na­do­la­ze­ći draft. U sva­kom slu­ča­ju, ne­ugod­no sam iz­ne­na­đen da je stu­pio na te­ren – ka­zao je Aleksandar Petrović ko­ji je zbog oz­lje­de Ži­ži­ća os­lo­bo­dio di­je­la pri­pre­ma i po­zvao cen­tra Za­dra Kra­lje­vi­ća.

Za­svi­rao bub­nje­ve na pri­pre­ma­ma u Sve­tom Mar­ti­nu – Ro­ko Le­ni Ukić

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.