Bje­li­ca: Ni­ka­ko ući

Tur­ci su bal­kan­ska mom­čad, tvr­da, čvr­sta i “pr­lja­va”, ne smi­je­mo na­sjes­ti na pro­vo­ka­ci­je

Vecernji list - Hrvatska - - Tv & Vodič - Pre­drag Jurišić

Ima­ju tro­ji­cu kva­li­tet­nih igra­ča - Tu­ra­na, Şa­hi­na i Çal­ha­noğlua, za­us­ta­vi­mo li njih, obav­lje­no je po­la pos­la, sma­tra Igor Tu­dor pre­drag.ju­ri­sic@ve­cer­nji.net Ve­lik broj pr­vo­li­ga­ških i dru­go­li­ga­ških tre­ne­ra oku­pio se u pe­tak na igra­li­štu Rad­ni­ka u Se­sve­ta­ma na se­mi­na­ru za li­cen­ci­ra­nje za idu­ću se­zo­nu. Bi­lo je za­nim­lji­vo ci­je­lo­ga da­na, u pri­je­pod­nev­nim je sa­ti­ma pre­da­va­nje odr­žao Zlat­ko Kranj­čar, po­tom je Ne­nad Bje­li­ca imao ogled­ni tre­ning s ju­ni­ori­ma ko­ji je okon­čan bur­nim plje­skom ko­le­ga tre­ne­ra, a na kra­ju je na okru­glom sto­lu o tak­ti­ci go­vo­rio i Igor Tu­dor. Spo­me­nu­tu tro­ji­cu na­ših tre­ne­ra i biv­ših re­pre­zen­ta­ti­va­ca (a Kranj­čar je bio i iz­bor­nik) za­mo­li­li smo da nam ka­žu ka­ko bi se oni su­če­li­li Tur­skoj, ko­ji je re­cept za po­bje­du na star­tu Eura? Iako su sva tro­ji­ca is­tak­nu­la ka­ko je naj­važ­ni­je za­jed­niš­tvo i mom­čad­ski duh, tra­ži­li smo od njih da nam pri­bli­že na­čin ka­ko bi Hr­vat­ska tre­ba­la igra­ti po li­ni­ja­ma. Naj­pri­je je Igor Tu­dor go­vo­rio o obra­ni, ka­ko se bra­ni­ti i obra­ni­ti pro­tiv Tur­ske... – Sve ovi­si o iz­bor­ni­ku An­ti Ča­či­ću, o nje­go­voj že­lji za na­či­nom obra­ne pro­tiv Tu­ra­ka. Ho­će­mo li se, dak­le, bra­ni­ti vi­so­kim pre­sin­gom ili blo­kom pa igra­ti na kon­tre? Ho­će­mo li do­mi­ni­ra­ti i kon­tro­li­ra­ti igru? Da igra­mo pro­tiv Špa­njol­ske, za ko­ju zna­mo da bi za­ci­je­lo ima­la ve­ći po­sjed lop­te od nas, on­da bi­smo mo­gli kon­kret­ni­je go­vo­ri­ti o na­šem na­či­nu obram­be­ne igre. Ova­ko je to ipak ne­što te­že – ka­že Tu­dor. Ot­kud pri­je­ti naj­ve­ća opas­nost? – Tur­ci ima­ju tro­ji­cu kva­li­tet­nih igra­ča, Tu­ra­na, Şa­hi­na i Çal­ha­noğlua, za­us­ta­vi­mo li njih, obav­lje­no je po­la pos­la. Tur­ke kra­si fa­na­ti­zam i si­gur­no nam ne­će bi­ti la­ko. Bla­gi smo fa­vo­ri­ti, ali sva­ka­ko se mo­ra na­gla­si­ti da je Tur­ska vr­lo nez­god­na mom­čad i bit će nam tvrd orah kao i mno­go pu­ta do­sad.

Bje­li­ca: Ba­delj je sjajan iz­bor

Çal­ha­noğlu je je­dan od naj­bo­ljih iz­vo­đa­ča pre­ki­da na svi­je­tu, svo­jim slo­bod­nja­ci­ma i kor­ne­ri­ma čes­to pod­sje­ti i na Si­ni­šu Mi­haj­lo­vi­ća, či­ja su nas dva slo­bod­na udar­ca “uni­šti­la” u Mak­si­mi­ru uje­sen 1999. go­di­ne, u kva­li­fi­ka­ci­ja­ma za Eu­ro 2000. Tur­ci su u pre­ki­di­ma naj­o­pas­ni­ji, ka­ko se pos­ta­vi­ti u pre­ki­du, ka­ko spri­je­či­ti ne­vo­lju? Na što se po­gla­vi­to sred­nji bra­ni­či mo­ra­ju kon­cen­tri­ra­ti u tim tre­nu­ci­ma? – U pre­ki­di­ma je kon­cen­tra­ci­ja naj­važ­ni­ja, a ta se usre­do­to­če­nost do­bi­va do­brom pri­pre­mom utak­mi­ce, po­je­di­nač­nom kva­li­te­tom, is­kus­tvom... A sve to ima­mo, no is­tak­nut ću da će i Man­džu­kić bi­ti naš vr­lo va­žan igrač kod tih de­fen­ziv­nih pre­ki­da jer ima po­treb­nu vi­si­nu i do­bro se pos­tav­lja. Fo­kus mo­ra bi­ti i na lop­ti i na su­par­nič­kim igra­či­ma – sma­tra Tu­dor. O vez­nom je re­du go­vo­rio Ne­nad Bje­li­ca:

Mno­gi struč­nja­ci mis­le da će Pe­ri­šić bi­ti na­ša udar­na igla na Eu­ru

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.