Bi­lić je utak­mi­com sta­ri – mla­di naj­bo­lje pri­pre­mao mom­čad

Vecernji list - Hrvatska - - Tv & Vodič -

Ide­ja da pi­šem ko­lum­nu za Ve­čer­nji list u pr­vi mi se mah uči­ni­la zgod­nom, na­rav­no, znam da je to “hod po ja­ji­ma” jer sam bio dio ove mom­ča­di ko­ja će u ne­dje­lju star­ta­ti na Eu­ru. I pri­sje­tio sam se svo­jih ve­li­kih utak­mi­ca za Hr­vat­sku. Na pr­vom ve­li­kom pr­vens­tvu mo­žda i ni­sam bio svjes­tan te­ži­ne pri­ti­ska velikog na­tje­ca­nja, ne­go sam jed­nos­tav­no ži­vio svoj san. Znao sam da su mi za­to bi­le po­treb­ne go­di­ne ra­da i odri­ca­nja, bio sam sa­mo dje­čak ko­ji je vo­lio no­go­met vi­še od sve­ga os­ta­log. Upra­vo taj stav po­mo­gao mi je da kao mlad gol­man stek­nem ogrom­nu men­tal­nu sprem­nost ko­jom sam kom­pen­zi­rao ne­dos­ta­tak is­kus­tva igra­nja na ve­li­kom pr­vens­tvu. Po ne­ko­li­ko sa­ti pri­je sva­ke utak­mi­ce jed­nos­tav­no bih le­žao na svom kre­ve­tu za­miš­lja­ju­ći si­tu­aci­je kak­ve mi se mo­gu do­go­di­ti na utak­mi­ci ko­ja je do­la­zi­la tog da­na. Cen­tar­šut, uda­rac iz da­lji­ne, si­tu­aci­je je­dan na je­dan, is­pu­ca­va­nja no­gom. Sa­mo sam že­lio os­ta­ti fo­ku­si­ran na one stva­ri ko­je mo­gu kon­tro­li­ra­ti ti­je­kom sa­me igre. Na­rav­no, uvi­jek je bi­lo bitno da imaš si­gur­nost obi­telj­skog do­ma, osje­ćaj da si vo­ljen i, bi­lo što da se do­go­di, da ćeš ima­ti nji­ho­vu po­dr­šku. Sve ovo go­vo­rim jer su po­če­ci iz­u­zet­no te­ški, po­go­to­vo da­nas jer imaš bez­broj vanj­skih utje­ca­ja. Ovo je mo­žda i pr­vi put da di­je­lim ne­ke in­tim­ne stva­ri ko­je osje­ćam i pro­živ­lja­vam pri­je po­čet­ka sva­kog velikog na­tje­ca­nja igra­ju­ći za Hr­vat­sku. Tu su emo­ci­je uvi­jek bi­le po­seb­ne, ne­ka­ko iz­ra­že­ni­je zbog od­go­vor­nos­ti ko­ju sam ja (i svi os­ta­li) osje­ćao jer, htje­li mi to ili ne, strah od ne­us­pje­ha uvi­jek je tu. Pa mis­lim da su i kva­li­fi­ka­ci­je pu­no druk­či­je od tur­ni­ra jer do­bi­ješ pri­li­ku is­pra­vi­ti svo­ju (tu­đu) po­gre­šku, dok na tur­ni­ri­ma to­ga ne­ma. Ili je­si ili ni­si! Za­to je pri­ti­sak ne­vje­ro­ja­tan i po­treb­na je iz­nim­na men­tal­na sna­ga da to pre­bro­diš. Za tak­vu vje­šti­nu po­treb­ne su go­di­ne ra­da i po­li­ra­nja kao kad u te­re­ta­ni gra­diš mi­šić­nu ma­su. Mo­žda sve ovo sku­pa ni­je vid­lji­vo s tri­bi­ne, ali vje­ru­jem da se ja­ko osje­ti utje­caj tog psi­ho­lo­škog mo­men­ta unu­tar nas sa­mih. Mi smo uvi­jek svo­ju sna­gu cr­pi­li iz ko­lek­ti­va, kad god smo kao gru­pa bi­li ja­ki, znali smo da je re- zul­tat na­do­hvat ru­ke. Mo­žda po­ne­kad i zvu­či do­sad­no kad u sva­kom in­ter­v­juu na­gla­ša­va­mo ka­ko je at­mo­sfe­ra unu­tar gru­pe iz­van­red­na, ali to je ono što nas po­kre­će, ne­ka­kav ko­tač ko­ji nas mo­bi­li­zi­ra i dr­ži na ni­vou. Ja čvr­sto vje­ru­jem da je to slu­čaj i u da­naš­njoj re­pre­zen­ta­ci­ji. Ve­ći­na ih igra na vr­hun­skom ni­vou i ve­ći­na je već osje­ti­la igra­nje i at­mo­sfe­ru na europ­skim i svjet­skim pr­vens­tvi­ma. U Sla­ve­no­vo su vri­je­me bi­le od­lič­ne utak­mi­ce “sta­ri – mla­di” pos­li­je ko­jih je bi­lo ne­vje­ro­jat­no mno­go za­dir­ki­va­nja. To je bi­la od­lič­na pri­pre­ma, opu­šta­ju­će, a opet no­go­met­no. Na dan utak­mi­ce at­mo­sfe­ra je mno­go ti­ša, osje­ti se ka­ko se igrači pov­la­če sa­mi u se­be i ka­ko se po­či­nju kon­cen­tri­ra­ti za ono što nas taj dan če­ka. Ni­kad se ni­je da­lo nas­lu­ti­ti da je net­ko, osim mla­đih igra­ča, pre­tje­ra­no op­te­re­ćen na­do­la­ze­ćom utak­mi­com. Na­mjer­no ka­žem “osim mla­dih” jer mi sta­ri­ji uvi­jek smo znali s jed­nom ili dvi­je to­ple ri­je­či “ski­nu­ti” bre­me od­go­vor­nos­ti s nji­ho­vih le­đa. Vje­ru­jem da je i ta­ko da­nas, da Da­ri­jo, Lu­ka, Čar­li... oni naj­i­skus­ni­ji uzi­ma­ju uz­de svla­či­oni­ce u svo­je ru­ke i ho­mo­ge­ni­zi­ra­ju eki­pu pri­pre­ma­ju­ći je za ne­što ve­li­ko. Za­to vje­ru­jem u te mom­ke kad da­nas iz­a­đu pro­tiv Tu­ra­ka da će nas sve sku­pa ra­zve­se­li­ti po­bje­dom i na­pra­vi­ti ko­rak pre­ma dru­gom kru­gu.

Znam da je at­mo­sfe­ra do­bra, znam da će Da­ri­jo, Lu­ka i Čar­li ohra­bri­ti mla­đe igra­če

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.